Promocja WFCh

"Istota żałoby"

Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego "Istota żałoby" z udziałem pracownika IF WFCh, prof. dra hab. Roberta Piłata. (Program został wyemitowany w TVP Info 30.10.2016).

(kliknij powyżej, aby odtworzyć)

Medal dla pracownika IEiB dra Edwarda Grotta

Informujemy, że w dniu 25.10.2016 dr Edward Grott z Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę będącym nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikającą z pracy w służbie Państwa. W imieniu Prezydenta RP Medal wręczył Wicewojewoda Mazowiecki. Gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracowników IEiB WFCh

Joshtrom Isaac Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (red.), RETURN TO THE ΟIKOS. Ways to Recover Our Common Home, LAS, Roma 2016, pp. 367.

Książka jest owocem międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w okresie od grudnia 2013 do października 2015 przez zespoły badawcze z IEiB WFCh i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. W publikacji znajdują się teksty autorstwa ośmiu pracowników IEiB.

Wizyta studyjna pracowników IEiB WFCh na Islandii

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz administracji UKSW odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (Dyrektor Instytutu), dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec, mgr Kamil Karaban; pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnie przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni D. Sigurðsson, prof. Björn Þorsteinsson (Rektor Uniwersytetu). Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej na instytucjonalną. Przedstawiecieli Uniwersytetu Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych, uznali, że perspektywa humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych.

Czytaj więcej

Pracownicy, doktoranci i studenci IP WFCh na konferencji „Kobiety – Mężczyźni. Romantyczne relacje”

W dniach 12-13 października 2016 roku, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych pod tytułem „Kobiety – Mężczyźni. Romantyczne relacje”. Ideą, która przyświecała organizacji konferencji, było podjęcie problematyki uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami a mężczyznami.

Dr Jarosław Jastrzębski, mgr Paulina Trębicka, Natalia Przybysz i Małgorzata Nazarowicz po zakończeniu konferencji z prof. dr. hab. Zbigniewem Izdebskim Czytaj więcej

Nowa publikacja doktoranta IF WFCh

Piotr Ochotny, Prawda a postmodernizm. Wyzwanie dla moralności chrześcijańskiej, Włocławek 2016, ss. 160.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh

Zdzisław Majchrzyk (red.), 40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2016.

Projekt "Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii" WFCh uzyskał finansowanie NCBR

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa –  projekt dr Tomasza Rowińskiego (IP WFCh) "Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii" otrzymał finansowanie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i przedsiębiorczych studentów, które są niezbędne na rynku pracy i odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Grupę docelową stanowi 96 studentów IV i V roku studiów z Instytutu Psychologii. Projekt realizowany będzie w formie zajęć o charakterze warsztatowym i wizyt studyjnych u pracodawców. Wartość całkowita projektu wynosi 1.625.532 PLN. Gratulujemy!

Projekt "Forum Logicum" WFCh został zakwalifikowany do finansowania przez NCBR

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – wniosek złożony przez WFCh "Forum Logicum" został zakwalifikowany do finansowania na kwotę ogółem wynoszącą 64.237,50 PLN.

Projekt jest kierowany przez dr hab. Kordulę Świętorzecką. Celem projektu jest podniesienie, o co najmniej 65%, kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Projekt realizowany będzie w formie kursów fakultatywnych. Grupę docelową stanowi 65-85 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat. Projekt będzie realizowany w zespole: prof. Kordula Świętorzecka (kierownik), prof. Robert Piłat, ks. prof. Maciej Bała, dr Marek Porwolik, dr Dominika Dzwonkowska, dr Janusz Wesserling, mgr Joanna Skurzak. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach