Harmonogram rejestracji na zajęcia

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA ZAJĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

(kliknij na harmonogram, aby pobrać)


Dotyczy doktorantów wszystkich lat studiów.

*

Informacje dodatkowe:

1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się w ramach WFCh obsługiwane są w programie USOS. Obowiązek rejestracji na zajęcia i dokonywania podpięć na przedmioty w wyznaczonych terminach spoczywa na doktorantach.

2. Podpięcie się na dany przedmiot jest równoznaczne z obowiązkiem zaliczenia tego przedmiotu. W przypadku braku zaliczenia: do indeksu wpisana zostaje ocena niedostateczna, dokonany zostaje warunkowy wpis na następny rok akademicki wraz z  obowiązkiem zaliczenia przedmiotu analogicznego do niezaliczonego przedmiotu (wykład monograficzny lub seminarium tematyczne) w najbliższym roku akademickim.

3. Zaliczanie zajęć na podstawie warunków wymienionych w punktach II.3.1-4 Programu studiów doktoranckich odbywa się na podstawie decyzji kierownika studiów doktoranckich o zwolnieniu z konieczności uzyskania odpowiedniej ilości punktów ECTS w USOS.

4. W przypadku zaliczania wykładów monograficznych na innych wydziałach obowiązują następujące zasady:

  • Wykłady można wybrać tylko w ramach zajęć przeznaczonych dla III stopnia studiów (czyli dla studiów doktoranckich);
  • Wszystkie wykłady muszą być z dyscypliny dodatkowej, z której doktorant będzie zdawał będzie egzamin doktorski;
  • Rejestracji na dany wykład należy dokonać osobiście w odpowiednim dziekanacie;
  • Zaliczenie odpowiedniej liczby punktów ECTS zostanie dokonane na podstawie wpisu do indeksu. Z uwagi na rozbieżności w punktacji ECTS obowiązującej na innych wydziałach należy zaliczyć liczbę godzin wykładów monograficznych przewidzianą w programie studiów na WFCh.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach