Dyplomowanie - instrukcja postępowania

Instrukcja postępowania studenta w procesie dyplomowania

 
1.  Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do dnia - wg terminów podanych na stronie: https://wfch.uksw.edu.pl/dyplom (tabela).
 
Student może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej za zgodą Dziekana najdalej do 30 września (III termin). W takim wypadku składa się podanie przez usosweb o przesunięcie terminu oddania pracy do 30 września.
 
2. Temat pracy magisterskiej lub licencjackiej powinien być ustalony i zatwierdzony przez Radę Wydziału nie później niż w ostatnim dniu przedostatniego semestru studiów (czyli: do końca 5 semestru studiów w przypadku pracy licencjackiej; do końca 3 semestru studiów w przypadku pracy magisterskiej na studiach II stopnia; do końca 9 semestru studiów na studiach jednolitych mgr).
 
UWAGA!
 
Formularz podania o zatwierdzenie tematu  pracy licancjackiej i magisterskiej pobrany z wzorów podań, musi być uzupełniony przez studenta na komputerze. Dziekanat nie będzie przyjmował tych podań uzupełnianych pismem odręcznym (!)
 
3.  Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego :                                                       
 • Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej ( procedura trwa co najmniej miesiąc) - należy zatwierdzić temat do przedostatniego semestru studiów.
 •  

 • Po zatwierdzeniu tematu (i wpisaniu go do APD przez dziekanat) należy wypełnić w http://apd.uksw.edu.pl pola streszczenia pracy, tytułu po angielsku oraz słów kluczowych (max. 5 słów kluczowych)
 • Streszczenie i słowa kluczowe należy wpisać do APD.  Do systemu wpisujemy słowa kluczowe i streszczenie zaakceptowane wcześniej  przez promotora. (Niestety system nie pozwala na przesłanie uwag do studenta i nawet jeśli Promotor "kliknie" do poprawki, to student nie wie, co ma poprawić). Stąd konieczność wcześniejszej akceptacji (np. mailowej czy na seminarium).
 • Zarchiwizowanie swojej pracy dyplomowej w elektronicznym archiwum prac dyplomowych, które mieści się pod adresem http://apd.uksw.edu.pl. Plik powinien być zarchiwizowany w formacie PDF. 
 • W przypadku przesłania do promotora (do kroku trzeciego) złego pliku z pracą należy skontaktować się z własnym opiekunem pracy dyplomowej (promotor), który posiada uprawnienia do cofnięcia procedury na wcześniejszy etap. Dziekanat nie ma możliwości podmiany pliku.
 • Karta pracy dyplomowej z podpisem promotora i studenta (z APD) -  – koniecznie należy zwrócić uwagę czy wydrukowana została nazwa pliku z pracą, oraz rubrykę TAK/NIE na pierwszej stronie a także  czy w prawym górnym rogu zostało wydrukowane: ZARCHWIZOWANO
 • Wydrukować z APD podanie o wyznaczenie komisji egzaminacyjnej. Proszę tylko wydrukować wniosek z APD i z podpisem promotora przynieść do dziekanatu (nie wypełniać danych o promotorze itp). 
 • Złożenie w dziekanacie 1 egzemplarza dwustronnie drukowanej pracy w miękkiej okładce (!)
 • Należy również dostarczyć po 1 egzemplarzu promotorowi i recenzentowi, jeżeli życzą sobie otrzymać od studenta wersję papierową pracy magisterskiej (egzemplarz dla recenzenta nie dotyczy pracy licencjackiej). Trzeba porozumieć się wcześniej w tej kwestii z promotorem i recenzentem i ustalić formę pracy dyplomowej - czy dwustronnie czy jednostronnie drukowaną i w jakiej okładce.
 • Student dostarcza do dziekanatu raport z systemu antyplagiatowego JSA podpisany przez promotora.
Dalsza procedura do uzyskania dyplomu magisterskiego i  licencjackiego:
 • dokumenty konieczne do złożenia w dziekanacie przed egzaminem dyplomowym (w podanych wyżej terminach składania dokumentów):
  • karta praktyk podpisana przez opiekuna praktyk (w przypadku studentów ochrony środowiska, psychologii);
  • karta obiegowa (on-line) - student przed złożeniem wszystkich dokumentów powinien powiadomić dziekanat (telefonicznie, mailowo lub osobiście), aby otworzyć mu dostęp do karty obiegowej;
  • oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych absolwentów UKSW, wyrażenie zgody na udział w badaniu karier zawodowych absolwentów UKSW oraz zgody na otrzymywanie z UKSW informacji związanych z rozwojem zawodowym - na karcie obiegowej (on-line);
  • osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów na UKSW: staże, udział i osiągnięcia w kołach naukowych, otrzymane nagrody, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kwalifikacje i kursy. Informację należy przesyłać mailem na adres wfch@uksw.edu.pl (należy podać imię nazwisko, numer indeksu i kierunek studiów). Do dziekanatu trzeba przynieść osiągnięcia indywidualne oraz potwierdzające je orginały zaświadczeń i ich ksero;
  • w przypadku tłumaczenia na j. angielski  osiągnięć indywidualnych wymagany jest podpis lektora UKSW lub biura tłumaczeń. w tym wypadku obowiązuje ten sam formularz, co w j. polskim;
  • Jeżeli będzie wersja angielska - należy napisać podanie o wydrukowanie suplementu w j. angielskim.
  • formularz osiągnięć należy przesłać w wersji elektronicznej (na adres wfch@uksw.edu.pl) oraz dostarczyć wersję papierową z podpisem.
  • Egzamin zdalny jest możliwy po uzgodnieniu  z prodziekanem ds. studenckich. Wniosek można wydrukować z APD.
4.  Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:
 • legitymację studencką.
W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyżej wymienionych terminach student jest zobowiązany przy powtórce roku do : 
 • zaliczenia 30 godzin seminarium magisterskiego lub licencjackiego oraz uzyskania 5 ECTS za wykład monograficzny (jeśli praca zostanie złożona nie później niż dwa lata po planowanym terminie ukończeniu ostatniego roku studiów) i wniesienia opłaty za wznowienie studiów;
 • zaliczenia 60 godzin seminarium magisterskiego lub licencjackiego oraz uzyskania 10 ECTS za wykład monograficzny (jeśli praca zostanie złożona po dwóch latach od planowanego terminu ukończenia ostatniego roku studiów) i wniesienia opłaty za powtarzanie roku;
 • wznowienie studiów po wygaśnięciu terminu złożenia pracy mgr jest możliwe dopiero wtedy, gdy praca zostanie złożona w dziekanacie lub po oświadczeniu promotora, że praca jest zaawansowana, a student już po wznowieniu finalizuje pracę w ramach seminarium.
UWAGA! Odbiór dyplomu jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną z pracownikiem dziekanatu i dokonaniu opłaty w miesiącu egzaminu dyplomowego.
Studenci przyjęci od 01.10.2019 płacą tylko za dyplom w wersji angielskiej.
 
 
 

 
WFCh korzysta z JEDNOLITEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO

https://jsa.opi.org.pl/home/login

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach