Dokumenty i wzory podań

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia rezcenzentów i komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz wystawienia dyplomu w j. angielskim
 

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór DO POBRANIA).

2. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra (lub tytułu o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej "ustawą", lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Nie dotyczy doktorantów UKSW, którzy złożyli ten dokument podczas rekrutacji na studia i znajduje się on w dokumentacji doktoranta przechowywanej w Sekretariacie.

3. Konspekt pracy doktorskiej, zawierający następujące elementy (wzór DO POBRANIA):
a) temat pracy,
b) wskazanie (1) obszaru wiedzy, (2) dziedziny nauki oraz (3) dyscypliny naukowej (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych)
c) propozycja osoby promotora (i ewentualnie promotora pomocniczego lub kopromotora)
d) propozycja dyscypliny dodatkowej do egzaminu doktorskiego
e) streszczenie,
f) słowa kluczowe,
g) opis badań, zgodnie z metodologią przyjęta w danym obszarze,
h) informację, na czym polega oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, które jest planowane w pracy (wymóg według art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki).

4. Życiorys naukowy, wraz z wykazem publikacji według następującego uporządkowania:
a) publikacje w czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports),
b) publikacje w czasopismach z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor),
c) publikacje w czasopismach z listy C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities),
d) inne recenzowane publikacje,
e) publikacje nierecenzowane,
f) wystąpienia i plakaty konferencyjne.

5. Oświadczenie o zgłoszeniu publikacji do otwarcia przewodu (zgodnie z Art. 11. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. z dnia 14 marca 2003 r.), podpisane przez doktoranta (wzór DO POBRANIA).

6. Ksero publikacji o której mowa w pkt 5.
7. Pisemne oświadczenie wszystkich współautorów publikacji, o której mowa w pkt 5, określające (opisowo i procentowo) indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (tylko w przypadku gdy publikacja, o której mowa w pkt. 5 jest wieloautorska; wzór oświadczenia DO POBRANIA).

8. Recenzje publikacji, o której mowa w pkt 5 (tylko w przypadku gdy publikacją, o której jest mowa w pkt 5 jest książką lub recenzowanymi materiałami z międzynarodowej konferencji naukowej).

9. Opinia promotora na temat koncepcji pracy doktorskiej.

10. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (tylko w przypadku, jeśli Doktorant zamierza zaliczyć egzamin z języka nowożytnego na podstawie certyfikatu). Wykaz certyfikatów znajduje się w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dn. 3 października 2014 r.

11. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie części lub całości rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski (tylko w przypadku, jeśli Doktorant zamierza przedstawić część lub całość rozprawy doktorskiej w innym języku; wzór DO POBRANIA).

12. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego (tylko w przypadku, jeśli Doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej).

13. Deklaracja złożenia pracy w ciągu 4 lat (wzór deklaracji DO POBRANIA).

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

Beneficjenci programu "Diamentowy Grant" mogą dodatkowo złożyć następujące dokumenty:

1. Opinia opiekuna naukowego potwierdzająca wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, w przypadku gdy beneficjent programu nie posiada publikacji do otwarcia przewodu doktorskiego.
2. Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
3. Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie "Diamentowego Grantu".

UWAGA KOŃCOWA dotycząca wszystkich:

Warunkiem otwarcia przewodu przez Radę Wydziału jest pozytywna opinia Rady Instytutu (odpowiednio Filozofii lub Psychologii) na temat proponowanego tematu oraz koncepcji badań.

*

Wzór podania o wyznaczenie recenzentów i komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich (DO POBRANIA)

Wzór podania o wystawienie dyplomu w j. angielskim (DO POBRANIA)

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach