Filozofia I stopnia - studia licencjackie

 

Charakterystyka kierunku studiów

 

Studia I stopnia umożliwiają uzyskanie wiedzy ogólnej z zakresu filozofii oraz wiedzy szczegółowej z niektórych zagadnień filozoficznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki, filozofii przyrody i etyki. Zna także inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do tematyki zajęć wybranych z grup przedmiotów do wyboru. Posiada umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych, podstawową umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia prostych obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Jest przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów. Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, do pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie (po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami) oraz w zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania. Absolwent posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki filozoficznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach i organizacjach, gdzie wymagane są umiejętności: uporządkowanego, systematycznego i wnikliwego analizowania informacji, ich selekcjonowania i interpretowania, logicznego łączenia ich ze sobą, wyprowadzania wniosków i krytycznego odnoszenia się do pozyskanych danych, argumentowania i prowadzenia dyskusji, twórczego ujmowania zagadnień i rozwiązywania problemów. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Koncepcja kształcenia

 

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu filozofii z uwzględnieniem jej aspektu epistemiczno-przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Dla studentów szczególnie zainteresowanych filozofią i chcących pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie zaproponowana została od drugiego roku studiów Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Dodatkowo studenci mogą także odbyć nauczycielskie przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do nauki filozofii i etyki w szkole. Realizowany program kształcenia posiada swoje odniesienie do Misji i Strategii Rozwoju UKSW, bowiem za priorytetowe kierunki i płaszczyzny badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz studentów uznano m.in.: „Człowiek jako wartość; godność osobowa Człowieka”, „Człowiek jako podmiot kultury: twórczość ludzka we wszelkich wymiarach i jej funkcje kulturotwórcze”, „Człowiek a dobro wspólne”, „Badania nad religią i jej znaczeniem w życiu indywidualnym”, „Poznanie świata przez Człowieka”. Oferta edukacyjna na kierunku odpowiada także celom przyjętym we wspomnianym dokumencie, a w szczególności: zwiększaniu liczby studentów zagranicznych; rozszerzaniu oferty kształcenia w językach obcych; dostosowaniu programów studiów do bieżących i przyszłych trendów rynkowych. Ponadto realizowana koncepcja kształcenia nawiązuje do postulatów mobilności studentów i pracowników oraz współpracy z biznesem, otoczeniem społecznym i instytucjonalnym. Program kształcenia na kierunku nawiązuje także do Misji i Strategii Rozwoju WFCh, w której jest mowa o: umiędzynarodowieniu procesu kształcenia poprzez systematyczne zwiększanie oferty zajęć w językach kongresowych oraz wspieranie mobilności studentów i nauczycieli akademickich; kształtowaniu sylwetki absolwenta Wydziału w ramach poszczególnych kierunków studiów, w tym: kształtowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji osobowościowych zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, rynku pracy; indywidualizacji procesu kształcenia poprzez uelastycznienie programów kształcenia.

 

Główne cele kształcenia

 

  • uzyskanie wiedzy na temat terminologii filozoficznej, historycznego charakteru kształtowania się idei filozoficznych, zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie       
  • nabycie umiejętności ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, wykrywania zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi, dostrzegania zależności między akceptowanymi tezami filozoficznymi i zajmowanym stanowiskiem w sprawach społecznych i światopoglądowych       
  • nabycie umiejętności dobierania strategii argumentacyjnych, konstruowania krytycznych argumentów, formułowania odpowiedzi na krytykę, samodzielnego przygotowania i prezentacji wypowiedzi ustnej i pisemnej wraz z przedstawieniem własnego poglądu na dany temat       
  • nabycie umiejętności wypowiedzi pisemnych z samodzielnym doborem literatury, samodzielnego tłumaczenia z języka polskiego na wybrany język obcy prostych tekstów filozoficznych, samodzielnego tłumaczenia z wybranego języka obcego na język polski średnio trudnych tekstów filozoficznych       
  • nabycie umiejętności komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną tematyką       
  • wykształcenie postawy otwartości na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnego formułowania propozycji ich rozwiązania       
  • wykształcenie postawy efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny stopnia jej zaawansowania oraz ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
  • wykształcenie świadomości znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych i postawy kształtowania kultury zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami i ideami filozoficznymi   

 

Zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze

 

Mimo obiegowej opinii na temat trudności z uzyskaniem zatrudnienia przez absolwentów kierunków humanistycznych, zwłaszcza filozofii, wyniki monitoringu losów absolwentów prowadzone w ogólnopolskim system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych „ELA” oraz przez Biuro Karier UKSW wskazują na stosunkowo dużą łatwość w zdobyciu zatrudnienia przez absolwentów kierunku oraz na mały odsetek osób bezrobotnych i nie mogących przez dłuższy czas znaleźć pracy. Okazuje się bowiem, że absolwenci filozofii znajdują zatrudnienie w wielu instytucjach, które wprawdzie nie są wprost związane z tym kierunkiem studiów, ale poszukują pracowników kreatywnych, posiadających umiejętności logicznego, analitycznego i uporządkowanego myślenia, interpretowania danych i rozwiązywania sytuacji problemowych dzięki prawidłowej ocenie pozyskanych informacji oraz wszechstronnej wiedzy historycznej, kulturowej i społecznej, a także wiedzy z zakresu etyki i bioetyki. Dlatego absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie m.in. w instytucjach finansowych, urzędach administracji publicznej, wydawnictwach, stowarzyszeniach i fundacjach, mediach i w szeroko rozumianej edukacji. O słuszności tej oceny, możliwościach zatrudnienia absolwentów i ich konkurencyjności na rynku pracy świadczą wyniki finansowe uzyskiwane przez absolwentów kierunku, które wg danych z systemu ELA lokują ich na dość wysokich miejscach w stosunku do absolwentów innych kierunków z dziedziny nauk humanistycznych.

 

Związek z badaniami naukowymi

 

Wyniki prowadzonych badań wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, a ich efekty włączane są szczególnie w treści merytoryczne wykładów monograficznych, seminariów i konwersatoriów, a także prezentowane na konferencjach naukowych, w których uczestniczą studenci kierunku. Najlepsi studenci zapraszani są do udziału w badaniach realizowanych przez pracowników prowadzących zajęcia na kierunku. Tematyka prac dyplomowych jest związana z badaniami realizowanymi przez pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne.   

 
dalsze informacje w zakładkach bocznych

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach