Filozofia I stopnia - studia licencjackie

 

Charakterystyka kierunku studiów

 
Jesteś zainteresowany filozofią? Czytasz sporo publikacji z filozofii? Interesuje Cię jakiś konkretny temat albo konkretna dziedzina filozofii? Myślisz może nawet o studiach filozoficznych, ale boisz się, że prócz interesującego Cię tematu będziesz musiał brnąć przez setki nieciekawych godzin z innych przedmiotów? Jeżeli tak, to Instytut Filozofii UKSW przygotował rozwiązanie! Studia filozoficzne na UKSW są pomyślane tak, aby to student mógł dobierać sobie indywidualnie program pod kątem swoich własnych zainteresowań naukowych. Instytut Filozofii oferuje studia z filozofii pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie. Studia pierwszego stopnia obejmują kształcenie w podstawowych dyscyplinach filozoficznych, ontologii, etyki, historii filozofii, teorii poznania, itd.
 
Studia 1 stopnia
Specyfika studiów pozwala studentowi na wybór interesujących go wykładów na pierwszym lub drugim roku. Oprócz tego na drugim i trzecim roku student wybiera wykłady specjalistyczne (fakultatywne, monograficzne oraz konwersatoria) z zakresu dziedzin filozofii, które go interesują. Dzięki temu student sam decyduje o toku studiów, specjalizując się w wybranym kierunku. Bogata oferta wykładów kierunkowych jak i ogólnouczelnianych umożliwia mu zdobycie wiedzy zarówno ogólnej jak i szczegółowej. 
 
Praktyki „filozoficzne”
Oprócz tego student realizuje w trakcie swoich studiów praktyki kierunkowe, które pozwalają mu rozwinąć wybrane umiejętności i kompetencje. Praktyki są realizowane w radiu filozoficznym, w pracach w redakcji czasopism instytutowych albo podczas warsztatów dla uczniów szkół średnich. Studia na kierunku filozofia umożliwiają także zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. 
 
Wymiana krajowa i międzynarodowa
Studenci mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne), a także uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich.
 
Elastyczny program studiów
Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych. 
 
Dlaczego Instytut Filozofii UKSW
Instytut filozofii UKSW należy do najstarszych na UKSW. Wysoki poziom studiów potwierdza: 
kategoria A przyznana Instytutowi Filozofii jako naukowej jednostce badawczej;
pozytywna ocena programu kształcenia dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną;
certyfikat „Studia z Przyszłością”. 
 
Student wybierając studia z filozofii na UKSW ma możliwość spotkania niebanalnych wykładowców, którzy z jednej strony są specjalistami w różnych dyscyplinach filozoficznych i autorami uznanych prac naukowych, z drugiej zaś ludźmi pełnymi pasji i życzliwości, poświęconych dydaktyce i pracy ze studentami. 
 
Studia z filozofii na UKSW to nie tylko nauka, to przede wszystkim intelektualna przygoda oraz szansa na zmianę postrzegania, myślenia o świecie i samych sobie. 
 
Dane teleadresowe
 
Instytut Filozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. 022 56 96 805 
wfch@uksw.edu.pl
 
Podcasty filozoficzne Instytutu Filozofii: https://www.spreaker.com/user/if_uksw
Radio filozoficzne Sed Contra: https://radio.filozoficzne.pl/ 
FB Radio Filozoficzne „Sed contra”: https://www.facebook.com/radio.filozoficzne 

 

 

Główne cele kształcenia

 

  • uzyskanie wiedzy na temat terminologii filozoficznej, historycznego charakteru kształtowania się idei filozoficznych, zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie       

  • nabycie umiejętności ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, wykrywania zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi, dostrzegania zależności między akceptowanymi tezami filozoficznymi i zajmowanym stanowiskiem w sprawach społecznych i światopoglądowych       

  • nabycie umiejętności dobierania strategii argumentacyjnych, konstruowania krytycznych argumentów, formułowania odpowiedzi na krytykę, samodzielnego przygotowania i prezentacji wypowiedzi ustnej i pisemnej wraz z przedstawieniem własnego poglądu na dany temat       

  • nabycie umiejętności wypowiedzi pisemnych z samodzielnym doborem literatury, samodzielnego tłumaczenia z języka polskiego na wybrany język obcy prostych tekstów filozoficznych, samodzielnego tłumaczenia z wybranego języka obcego na język polski średnio trudnych tekstów filozoficznych       

  • nabycie umiejętności komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną tematyką       

  • wykształcenie postawy otwartości na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnego formułowania propozycji ich rozwiązania       

  • wykształcenie postawy efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny stopnia jej zaawansowania oraz ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

  • wykształcenie świadomości znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych i postawy kształtowania kultury zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami i ideami filozoficznymi   

 

Zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze

 

Mimo obiegowej opinii na temat trudności z uzyskaniem zatrudnienia przez absolwentów kierunków humanistycznych, zwłaszcza filozofii, wyniki monitoringu losów absolwentów prowadzone w ogólnopolskim system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych „ELA” oraz przez Biuro Karier UKSW wskazują na stosunkowo dużą łatwość w zdobyciu zatrudnienia przez absolwentów kierunku oraz na mały odsetek osób bezrobotnych i nie mogących przez dłuższy czas znaleźć pracy. Okazuje się bowiem, że absolwenci filozofii znajdują zatrudnienie w wielu instytucjach, które wprawdzie nie są wprost związane z tym kierunkiem studiów, ale poszukują pracowników kreatywnych, posiadających umiejętności logicznego, analitycznego i uporządkowanego myślenia, interpretowania danych i rozwiązywania sytuacji problemowych dzięki prawidłowej ocenie pozyskanych informacji oraz wszechstronnej wiedzy historycznej, kulturowej i społecznej, a także wiedzy z zakresu etyki i bioetyki. Dlatego absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie m.in. w instytucjach finansowych, urzędach administracji publicznej, wydawnictwach, stowarzyszeniach i fundacjach, mediach i w szeroko rozumianej edukacji. O słuszności tej oceny, możliwościach zatrudnienia absolwentów i ich konkurencyjności na rynku pracy świadczą wyniki finansowe uzyskiwane przez absolwentów kierunku, które wg danych z systemu ELA lokują ich na dość wysokich miejscach w stosunku do absolwentów innych kierunków z dziedziny nauk humanistycznych.

 

Związek z badaniami naukowymi

 

Wyniki prowadzonych badań wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, a ich efekty włączane są szczególnie w treści merytoryczne wykładów monograficznych, seminariów i konwersatoriów, a także prezentowane na konferencjach naukowych, w których uczestniczą studenci kierunku. Najlepsi studenci zapraszani są do udziału w badaniach realizowanych przez pracowników prowadzących zajęcia na kierunku. Tematyka prac dyplomowych jest związana z badaniami realizowanymi przez pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne.   

 
dalsze informacje w zakładkach bocznych

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach