Filozofia II stopnia - studia magisterskie

 

Charakterystyka kierunku studiów

 

Studia II stopnia umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu filozofii oraz z wybranych szczegółowych zagadnień filozoficznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę w zakresie przedmiotów filozoficznych stosownie do wybranego profilu studiów. Posiada umiejętności w zakresie samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia. Ma możliwość nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesności. Posiada umiejętność prezentowania i oceny poglądów filozoficznych i jest przygotowany do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów. Absolwent jest merytorycznie przygotowany do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich, do prowadzenia zajęć z propedeutyki filozofii i etyki w szkole (po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami) lub do podjęcia pracy w innych instytucjach, wymagających kreatywnego, samodzielnego i krytycznego myślenia. Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Wyróżniający się absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań naukowo-badawczych i podjęcia studiów w szkole doktorskiej.       

 

Koncepcja kształcenia

 

Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu filozofii, w ramach realizacji jednego z czterech profili: 1) „Filozofia kultury, religii i polityki” (FKRiP); 2) „Etyka więzi międzyludzkich” (EWM); 3) „Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought” (PCE-CE – profil w j. angielskim); 4) Akademicja Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili. Dodatkowow studenci mogą także odbyć nauczycielskie przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do nauki filozofii i etyki w szkole. Realizowany program kształcenia posiada swoje odniesienie do Misji i Strategii Rozwoju UKSW, bowiem za priorytetowe kierunki i płaszczyzny badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz studentów uznano m.in.: „Człowiek jako wartość; godność osobowa Człowieka”, „Człowiek jako podmiot kultury: twórczość ludzka we wszelkich wymiarach i jej funkcje kulturotwórcze”, „Człowiek a dobro wspólne”, „Badania nad religią i jej znaczeniem w życiu indywidualnym”, „Poznanie świata przez Człowieka”. Oferta edukacyjna na kierunku odpowiada także celom przyjętym we wspomnianym dokumencie, a w szczególności: zwiększaniu liczby studentów zagranicznych; rozszerzaniu oferty kształcenia w językach obcych; dostosowaniu programów studiów do bieżących i przyszłych trendów rynkowych. Ponadto realizowana koncepcja kształcenia nawiązuje do postulatów mobilności studentów i pracowników oraz współpracy z biznesem, otoczeniem społecznym i instytucjonalnym. Program kształcenia na kierunku nawiązuje także do Misji i Strategii Rozwoju WFCh, w której jest mowa o: umiędzynarodowieniu procesu kształcenia poprzez systematyczne zwiększanie oferty zajęć w językach kongresowych oraz wspieranie mobilności studentów i nauczycieli akademickich; kształtowaniu sylwetki absolwenta Wydziału w ramach poszczególnych kierunków studiów, w tym: kształtowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji osobowościowych zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, rynku pracy; indywidualizacji procesu kształcenia poprzez uelastycznienie programów kształcenia.   

 

Główne cele kształcenia

 

  • uzyskanie wszechstronnej znajomości i dogłębnego rozumienia roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury
  • uzyskanie wszechstronnej wiedzy i dogłębnego zrozumienia wybranych kierunków i stanowisk współczesnej filozofii w zakresie głównych subdyscyplin filozoficznych
  • uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat historycznego rozwoju wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii       
  • uzyskanie gruntownej znajomości metod interpretacji tekstu filozoficznego oraz profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych ukierunkowanych na dziedziny filozoficzne, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej dyscypliny filozoficznej i jej problematyki       
  • nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania praktyk badawczych oraz twórczego wykorzystywania wiedzy filozoficznej i metodologicznej w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji       
  • nabycie umiejętności precyzyjnego formułowania w mowie i na piśmie złożonych problemów filozoficznych, prób ich rozwiązań i krytycznych odniesień       
  • nabycie umiejętności językowych umożliwiajacych porozumiewanie się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród niespecjalistów       
  • nabycie umiejętności pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej, samodzielnego przygotowania i wygłoszenia prezentacji ustnej, poprowadzenia  dyskusji, organizowania procesu uczenia się innych osób       
  • wykształcenie postawy aktywnego uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych       
  • wykształcenie postawy świadomego kształtowania kultury i oddziaływania na jakość relacji międzyludzkich zgodnie z ogólnoludzkimi i powszechnymi wartościami   

 

Zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze

 

Mimo obiegowej opinii na temat trudności z uzyskaniem zatrudnienia przez absolwentów kierunków humanistycznych, zwłaszcza filozofii, wyniki monitoringu losów absolwentów prowadzone w ogólnopolskim system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych „ELA” oraz przez Biuro Karier UKSW wskazują na stosunkowo dużą łatwość w zdobyciu zatrudnienia przez absolwentów kierunku oraz na mały odsetek osób bezrobotnych i nie mogących przez dłuższy czas znaleźć pracy. Okazuje się bowiem, że absolwenci filozofii znajdują zatrudnienie w wielu instytucjach, które wprawdzie nie są wprost związane z tym kierunkiem studiów, ale poszukują pracowników kreatywnych, posiadających umiejętności logicznego, analitycznego i uporządkowanego myślenia, interpretowania danych i rozwiązywania sytuacji problemowych dzięki prawidłowej ocenie pozyskanych informacji oraz wszechstronnej wiedzy historycznej, kulturowej i społecznej, a także wiedzy z zakresu etyki i bioetyki. Dlatego absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie m.in. w instytucjach finansowych, urzędach administracji publicznej, wydawnictwach, stowarzyszeniach i fundacjach, mediach i w szeroko rozumianej edukacji. O słuszności tej oceny, możliwościach zatrudnienia absolwentów i ich konkurencyjności na rynku pracy świadczą wyniki finansowe uzyskiwane przez absolwentów kierunku, które wg danych z systemu ELA lokują ich na dość wysokich miejscach w stosunku do absolwentów innych kierunków z dziedziny nauk humanistycznych.

 

Związek z badaniami naukowymi

 

Wyniki prowadzonych badań wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, a ich efekty włączane są szczególnie w treści merytoryczne wykładów monograficznych, seminariów przedmiotowych i seminariów dyplomowych, a także prezentowane na konferencjach naukowych, w których uczestniczą studenci kierunku. Najlepsi studenci zapraszani są do udziału w badaniach realizowanych przez pracowników prowadzących zajęcia na kierunku. Tematyka prac dyplomowych jest związana z badaniami realizowanymi przez pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne.   

 
dalsze informacje w zakładkach bocznych

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach