Efekty uczenia się - Filozofia I stopnia

Czym są efekty uczenia się?

Kierunkowe efekty uczenia się to opis kwalifikacji zdobywanych dzięki ukończeniu określonego kierunku studiów. Efekty te stanowią podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia, ich usytuowania w modułach kształcenia, sekwencyjność przedmiotów.

Są one określone w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedza rozumiana jest tutaj jako zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń przyswojonych przez osobę uczącą się. Umiejętności to zdolność wykorzystania wiedzy oraz wyćwiczonych sprawności do wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów. Kompetencje społeczne stanowią zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak i lidera zespołu. Odnoszą się one do tego, co student osiągnął, a nie jedynie do treści tego, co było nauczane, bądź tego, w jaki sposób nabył wiedzę i umiejętności.

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia efekty uczenia się właściwe dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia wybrane z efektów uczenia się dla obszaru lub obszarów kształcenia, z których wyodrębniony został kierunek.

 

całość efektów uczenia się z poszczególnych obszarów do pobrania

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach