Program studiów i wymagania dla studentów - Filozofia I stopnia

Realizacja programu studiów

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu filozofii z uwzględnieniem jej aspektu epistemiczno-przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Zajęcia na pierwszym roku studiów są wspólne dla wszystkich studentów i obejmują podstawowe przedmioty z dziedzin filozoficznych (historia filozofii, logika, metafizyka, filozofia przyrody), a ponadto propedeutykę filozofii wraz z lekturą i analizą tekstów filozoficznych oraz narzędzia informatyczne dla filozofów i lektorat języka nowożytnego. Na roku drugim studenci kontynuują przedmioty związane z głównymi działami filozofii (historia filozofii, etyka, teoria poznania, ogólna metodologia nauk, semiotyka logiczna), a ponadto rozpoczynają lektorat z języka łacińskiego, który jest kontynuowany na roku trzecim. Z przedmiotów zaproponowanych w grupach zajęć do wyboru (konwersatoria, wykłady systematyczne, wykłady z historii filozofii nowożytnej i współczesnej) studenci mogą wybrać zajęcia o odpowiedniej liczbie punktów ECTS. W drugim semestrze drugiego roku studiów rozpoczynają seminarium dyplomowe (licencjackie), które kontynuują na roku trzecim. Kontynuują także lektorat języka nowożytnego kończący się egzaminem. Na roku trzecim studenci rozpoczynają lektorat z języka greckiego, odbywają translatorium tekstów filozoficznych z języka nowożytnego oraz dobierają z grup zajęć do wyboru wykłady systematyczne, wykłady z historii filozofii współczesnej i wykłady monograficzne o odpowiadającej programowi liczbie punktów ECTS. Dodatkowo, w trakcie drugiego lub trzeciego roku studiów, mają do zaliczenia konwersatorium teologiczne i wykłady ogólnouczleniane. Mogą także odbyć przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do nauki filozofii i etyki w szkole. Dla studentów szczególnie zainteresowanych filozofią i chcących pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie zaproponowana została od drugiego roku studiów Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Jest to propozycja dla studentów filozofii, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową. Realizacja tego trybu studiowania ma im umożliwić opanowanie metody badań naukowych w wybranych subdyscyplinach filozoficznych w celu samodzielnego stawiania nowych problemów i profesjonalnego podejmowania prób ich twórczego rozwiązywania, poprzez wprowadzenie studentów w arkana pracy naukowej, realizację wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych. Program AŚSF zawiera dodatkowe elementy, takie jak: przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym, udział w konferencji naukowej z referatem oraz przygotowanie pod opieką wybranego pracownika tekstu naukowego do publikacji. Zasady kwalifikacji na AŚSF określają tryb przyjęcia studentów po pierwszym roku studiów oraz weryfikacji i rozliczenia dodatkowych wymagań. Najważniejsze i najbardziej popularne metody kształcenia wykorzystywane w procesie dydaktycznym na I stopniu studiów to: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, metoda peer learning, czyli "nauka przez wymianę wiedzy", lektura i analiza tekstu, dyskusja tematyczna. Umożliwiają one zarówno przekaz wiedzy, jak i nabycie przez studentów umiejętności oraz oddziaływanie w celu wykształcenia kompetencji społecznych określonych w efektach kształcenia. Niektóre zajęcia odbywają się częściowo przy użyciu platformy e-learningowej jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny.

 

program studiów wraz z wymaganiami do pobrania nowy (od 2021/22)

program studiów wraz z wymaganiami do pobrania stary

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach