Program studiów i wymagania dla studentów - Filozofia II stopnia

Realizacja programu studiów

Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu filozofii, w ramach realizacji jednego czterech profili: 1) „Filozofia kultury, religii i polityki” (FKRiP); 2) „Etyka więzi międzyludzkich” (EWM); 3) „Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought” (PCE-CE – profil w j. angielskim); 4) "Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili, w skład których wchodzą zajęcia obowiązkowe dostosowane do nich tematycznie (wykład wiodący z ćwiczeniami, wykład pomocniczy i seminarium tematyczne) oraz seminaria dyplomowe (magisterskie) i wykłady monograficzne, także prowadzone w j. obcym. Oprócz tego wszyscy studenci realizują translatorium tekstów filozoficznych z języka nowożytnego i przedmioty ogólnouczelniane. Elementem programu studiów są także nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mogą także odbyć przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do nauki etyki i filozofii w szkole. W przypadku profilu PCE-CE zajęcia odbywają się w całości w j. angielskim. Tematyka zajęć jest ukierunkowana na zapoznanie studentów z myślą filozoficzną oraz kulturą intelektualną regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego do prowadzenia części zajęć zapraszani są profesorowie wizytujący z krajów, takich jak: Czechy, Litwa, Słowacja, Ukraina, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Rosja, BIałoruś lub z innych krajów, ale zajmujący się zagadnieniami odpowiadającymi tematyce profilu studiów. Ponadto program zajęć obejmuje lekturę tłumaczeń polskich tekstów filozoficznych oraz poznanie elementów historii i kultury Polski. Omawiany profil studiów jest skierowany przede wszystkim do studentów z zagranicy, którzy chcą odbyć studia filozoficzne w Polsce. Studenci szczególnie zainteresowani filozofią i chcący pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie, zwłaszcza w perspektywie prowadzenia działalności naukowej, mogą realizować AŚSF. Program AŚSF na II stopniu studiów zawiera dodatkowe elementy, takie jak: przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym, udział w konferencji naukowej z referatem, przygotowanie i złożenie aplikacji o uzyskanie zewnętrznego finansowania projektu badawczego oraz przygotowanie pod opieką wybranego pracownika tekstu naukowego do publikacji. Zasady kwalifikacji na AŚSF określają tryb przyjęcia studentów na II stopniu studiów oraz weryfikacji i rozliczenia dodatkowych wymagań. Najważniejsze i najczęściej wykorzystywane metody kształcenia w procesie dydaktycznym na II stopniu studiów to: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, studium przypadku, lektura i analiza tekstu, dyskusja tematyczna, projekt. Część zajęć odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej, jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny.

 

program studiów wraz z wymaganiami do pobrania - nowy (od 2021/22)

program studiów wraz z wymaganiami do pobrania - stary

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach