Program studiów i wymagania dla studentów - Psychologia mgr

Realizacja programu studiów

Program studiów realizowany jest w ramach zajęć obowiązkowych i zajęć do wyboru. Zajęcia obejmują: wykłady tematyczne, wykłady monograficzne, konwersatoria, ćwiczenia, zajęcia projektowe, translatoria językowe, seminaria magisterskie, warsztaty, zajęcia ogólnouczelniane, lektoraty językowe. Na roku 1, 2 i 3 zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów kierunku, natomiast w semestrach 7-10 student realizuje przedmioty z wybranej specjalności, a także grupę zajęć wspólnych do wyboru. Ponadto student realizuje praktyki zawodowe oraz praktyki pedagogizacyjne (w przypadku wyboru przygotowania nauczycielskiego - psychologiczno-pedagogizacyjnego). Wybór specjalności i sprofilowanie programu studiów służą przygotowaniu studenta do przyszłej pracy zawodowej. Temu samemu celowi służą praktyki, dlatego są one związane z wybraną specjalizacją. W programie studiów umieszczone zostały także zajęcia dotyczące przygotowania z zakresu logiki, etyki, historii myśli filozoficzno-psychologicznej, kompetencji psychologa-praktyka i doradztwa psychologicznego. Najważniejsze i najczęściej wykorzystywane metody kształcenia w procesie dydaktycznym to: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, studium przypadku, lektura i analiza tekstu, dyskusja tematyczna, projekt, zadanie problemowe. Część zajęć odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej, jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny.    

 

(dla studentów rozpoczynających studia przed rokiem akademicki 2019/2020)

program studiów wraz z wymaganiami do pobrania

 

(dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020)

program studiów wraz z wymaganiami do pobrania