Program studiów i wymagania dla studentów - Ochrona Środowiska I stopnia

Realizacja programu studiów

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem jej aspektu przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Zajęcia na pierwszym roku studiów są wspólne dla wszystkich studentów i obejmują podstawowe przedmioty z nauk przyrodniczych ("Biologiczne podstawy ochrony środowiska": biologia, chemia, fizyka, ekologia, biogeografia, geneza życia biologicznego) oraz z zakresu nauk humanistycznych ("Humanistyczne podstwy ochrony środowiska": filozofia przyrody, etyka, idea zrównoważonego rozwoju, logika). Od drugiego roku studia mogą być realizowane w dwóch profilach (do wyboru): 1) "Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa"; 2) "Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe". Zaproponowanie takiego układu tematycznego ma na celu umożliwienie studentom rozwijanie ich zainteresowań w kierunku administracyjno-edukacyjnych aspektów ochrony środowiska lub w kierunku aspektów przyrodniczo-technologicznych. Wspólny element stanowią zajęcia ogólnouczelniane, konwersatoria monograficzne oraz zajęcia z grupy "Humanistyczny kontekst ochrony środowiska". W tych modułach zajęć studenci mogą dokonywać swobodnego wyboru pomiędzy proponowanymi przedmiotami. Elementem programu studiów są także praktyki zawodowe. Studia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Treści kształcenia na I stopniu studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu (od drugiego roku studiów). Część wspólną stanowią zajęcia realizowane na I roku studiów. Kluczowe treści kształcenia na I stopniu studiów obejmują: (1) dla profilu "Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa" zagadnienia dotyczące systemów zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym, ekonomii środowiskowej oraz prawa ochrony środowiska w różnych jego aspektach, edukacji środowiskowej wraz z podstawami nauczania przyrody i edukacji środowiskowej oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju; (2) dla profilu "Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe" – sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz problematykę technologii środowiskowych, zagadnienia z zakresu hydrologii, biochemii i ekotoksykologii, mikrobiologii, zoologii oraz biologii człowieka, podstaw inżynierii procesowej, odnawialnych źródeł energii i elementy biogospodarki. Najważniejsze i najbardziej popularne metody kształcenia wykorzystywane w procesie dydaktycznym na I stopniu studiów to: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, ćwiczenie laboratoryjne, ćwiczenie odbywane w terenie, metoda peer learning, czyli "nauka przez wymianę wiedzy", lektura i analiza tekstu, dyskusja tematyczna. Umożliwiają one zarówno przekaz wiedzy, jak i nabycie przez studentów umiejętności oraz oddziaływanie w celu wykształcenia kompetencji społecznych określonych w efektach kształcenia. Niektóre zajęcia odbywają się częściowo przy użyciu platformy e-learningowej jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny. W przypadku studiów I stopnia akcent położony jest jednak na bezpośredni udział nauczycieli akademickich i studentów.

 

program studiów wraz z wymaganiami do pobrania

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach