Program studiów i wymagania dla studentów - Ochrona Środowiska II stopnia

Realizacja programu studiów

Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu ochrony środowiska, w ramach realizacji jednego z trzech profili: 1) "Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem"; 2) "Monitoring środowiskowy"; 3) "Sustainability Studies" (SuSt – profil w j. angielskim). Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili, w skład których wchodzą zajęcia obowiązkowe dostosowane do nich tematycznie. Oprócz tego wszyscy studenci realizują przedmioty dotyczące humanistycznego kontekstu ochrony środowiska, przyrodniczego kontekstu ochrony środowiska, przedmioty ogólnouczelniane, wykłady monograficzne oraz translatoria. Elementem programu studiów są także nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Treści kształcenia na II stopniu studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu i obejmują: (1) dla profilu "Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem" zagadnienia szczegółowe z obszaru prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego; (2) dla profilu "Monitoring środowiskowy" – zagadnienia szczegółowe z zakresu monitorowania i oceny stanu środowiska naturalnego oraz biotechnologii. Wspólnymi elementami dla obu profili są wykłady monograficzne i translatoria językowe oraz przedmioty ogólnouczelniane. W przypadku profilu realizowanego w całości w j. angielskim – "Sustainability Studies" – zajęcia zgrupowane są w dwóch podstawowych modułach: "Scientific aspects of sustainability" oraz "Philosophical aspects of sustainability", a ponadto w grupie wykładów monograficznych. Ich najważniejsze treści obejmują zagadnienia dotyczące: gospodarki środowiskowej, ekologii, bio-archeologii, prawa ochrony środowiska, etyki środowiskowej i bioetyki ujmowanych w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze i najczęściej wykorzystywane metody kształcenia w procesie dydaktycznym na II stopniu studiów to: wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, ćwiczenie odbywane w terenie, studium przypadku, lektura i analiza tekstu, dyskusja tematyczna, projekt. Część zajęć odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej, jako narzędzia wspomagającego proces dydaktyczny.    

 

program studiów wraz z wymaganiami do pobrania

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach