Praktyki zawodowe - Psychologia mgr

   

     Informacja na temat praktyk zawodowych

 

Praktyki są sprofilowane i dostosowane do specjalności, którą student realizuje w trakcie odbywania studiów na IV i V roku. Studenci odbywają praktyki w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier. Praktyki odbywają się w: placówkach służby zdrowia (szpitale, poradnie zdrowia psychicznego), sądach, domach dziecka, izbach zatrzymań, placówkach penitencjarnych, instytucjach biznesowych oraz pożytku publicznego (np. firmy, fundacje), ośrodkach szkolenia i doboru personalnego, szkołach, przedszkolach, ośrodkach terapeutycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach rodzinnych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, grupach wsparcia dla osób uzależnionych. Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia. Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej. Wymiar czasu i charakter praktyki: 480 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu (zapoznanie się studentów ze strukturami organizacyjnymi i metodami pracy w różnych zakładach pracy i instytucjach; zdobycie i pogłębienie bezpośredniego doświadczenia zawodowego poprzez obserwację i praktyczne zajęcia; kształtowanie własnych umiejętności poprzez przygotowanie i prowadzenie samodzielnych działań na terenie zakładu lub instytucji zgodnie z wymogami indywidualnymi praktyki wyznaczonej przez pracodawcę). Realizacja praktyk wiążą się z koniecznością okresowego uzupełniania lub uaktualniania wiedzy w związku z podejmowaniem praktycznej działalności psychologicznej, a nierzadko także z koniecznością przygotowania do wypełniania obowiązków na polecenie instytucji przyjmującej na praktyki. Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk. Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki przed złożeniem pracy magisterskiej. Szczegółowe zasady określa regulamin praktyk.   

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach