Praktyki zawodowe - Ochrona Środowiska I stopnia

        

       Informacja na temat praktyk zawodowych

 

Studenci odbywają praktyki w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier. Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia. Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej. Wymiar czasu i charakter praktyki: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) oraz obserwacja pracy i specyfiki zakładu (zapoznanie się studentów ze strukturami organizacyjnymi i metodami pracy w różnych zakładach pracy i instytucjach; zdobycie i pogłębienie bezpośredniego doświadczenia zawodowego poprzez obserwację i praktyczne zajęcia; kształtowanie własnych umiejętności poprzez przygotowanie i prowadzenie samodzielnych działań na terenie zakładu lub instytucji zgodnie z wymogami indywidualnymi praktyki wyznaczonej przez pracodawcę). Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk. Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki przed złożeniem pracy licencjackiej. Szczegółowe zasady realizacji prakty określa regulamin.   

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach