Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z sytuacją epidemiologiczną i zarządzeniami Władz UKSW

W związku z:

 • Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,
 • Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego
 • Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że:

 • zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych na WFCh w bieżącym semestrze nie zostaną wznowione w formie kontaktu bezpośredniego;
 • zaliczenia i egzaminy w sesji letniej odbywają się zdalnie lub on-line, zgodnie z ustaleniami osób prowadzących zajęcia i w podanych przez nie terminach;
 • termin letniej sesji egzaminacyjnej został wydłużony do 15 lipca, a sesji poprawkowej do 20 września;
 • egzaminy dyplomowe zaplanowane w lipcu odbędą się w wyznaczonych wcześniej terminach w formie tradycyjnej przy zachowaniu obostrzeń wydanych przez służby sanitarne kraju, w tym z zachowaniem dystansu społecznego, środków ochrony osobistej i z użyciem środków dezynfekcji rąk i powierzchni. Szczegółowe informcje zostaną podane w późniejszym terminie;
 • termin składania prac licencjackich (i pozostałych dokumentów do egzaminu licencjackiego) został wydłużony do 30 czerwca; jednak osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu dyplomowego w podanych terminach lipcowych sugerujemy złożenie dokumentów i pracy w  terminie podanym na stronie: https://wfch.uksw.edu.pl/dyplom
 • termin składania prac magisterskich (i pozostałych dokumentów do egzaminu magisterskiego) został wydłużony do 15 lipca, jednak osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu dyplomowego w podanych terminach lipcowych sugerujemy złożenie dokumentów i pracy w  terminie podanym na stronie: https://wfch.uksw.edu.pl/dyplom (studia stacjonarne) / https://wfch.uksw.edu.pl/node/1116 (studia niestacjonarne)
 • w przypadku złożenia pracy dyplomowej w terminie uniemożliwiającym odbycie egzaminu w wyznaczonym w lipcu terminie, egzamin odbędzie się w terminie wrześniowym; w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w innym terminie między 6 a 17 lipca. Prosimy o uzgadnianie takich przypadków indywidualnie z promotorem i kierownikiem odpowiedniego kierunku studiów (z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. najpóźniej do 30 czerwca);
 • dyżury pracowników dydaktycznych i ich konsultacje dla studentów będą odbywały się nadal jedynie drogą elektroniczną;
 • nie będą dostępne laboratoria WFCh i księgozbiory na terenie budynków WFCh (jest możliwość uzyskania indywidualnej zgody od dziekana w uzasadnionych przypadkach);
 • będzie czynny dziekanat dla studentów studiów stacjonarnych, sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii i sekretariat dziekana zgodnie z nowymi terminami przyjmowania interesantów podanymi w osobnej wiadomości na stronie WFCh - z kontaktu bezpośredniego należy korzystać jedynie w sprawach bezwzględnie tego wymagających, zachowując odpowiednie środki ostrożności;
 • nie będą odbywały się dyżury prodziekanów-kierowników kierunków studiów i dyrektorów instytutów - można kontaktować się drogą elektroniczną;
 • należy pozostawać w kontakcie drogą elektroniczną z pracownikami prowadzącymi poszczególne zajęcia w celu realizacji zajeć w formie zdalnej i zlecanych przez nich zadań do wykonania związanych z programem zajęć;
 • należy bezzwłocznie informować drogą telefoniczną pracowników dziekanatu WFCh lub rektoratu UKSW o uzasadnionych podejrzeniach lub stwierdzonych u siebie zachorowaniach na SARS-CoV-2;
 • należy na bieżąco śledzić komunikaty i informacje na stronach UKSW i WFCh.

Prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński - dziekan WFCh

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach