Zmarł Profesor Andrzej Jakubik

Z głębokim żalem informujemy, że 17 maja 2021 roku odszedł od nas Profesor Andrzej Jakubik.
Pogrzeb odbędzie się 26 maja (środa) o godz. 14.30 na Cmentarzu Północnym, sala B.
 
Prof. Jakubik urodził się 4 sierpnia 1938 r. w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. Żona
Małgorzata, psycholog i muzyk, dwoje dzieci: córka Sarę i syn Rafała.
W Krakowie ukończył kolejno: szkołę podstawową (1952 r.), liceum ogólnokształcące
(1956 r.) i studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej oraz na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując dyplom lekarza
(14.11.1963 r.) i stopień magistra psychologii klinicznej (15.10.1970 r.).
Po odbyciu przeddyplomowego stażu psychiatrycznego rozpoczął pracę zawodową w
Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie, początkowo jako
wolontariusz, a następnie od 6.01.1965 r. do 31.03.1971 r. na stanowisku asystenta. W
okresie zatrudnienia w klinice krakowskiej uzyskał pierwszy (1967 r.) i drugi stopień
specjalizacji z zakresu psychiatrii (1969 r.) oraz stopień doktora nauk medycznych, nadany
uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie (19.02.1971 r.) na podstawie dysertacji:
Zaburzenia psychiczne u osób po operacji serca. Także ta sama Rada Wydziału, uchwałą z
dnia 25.01.1980 r., nadała mu - na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i
przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. Histeria (PZWL, Warszawa 1979) - stopień doktora
habilitowanego w zakresie psychiatrii.
Od 15.04.1971 r. podjął dalszą pracę zawodową w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego i jednocześnie kierownika
(ordynatora) jednego z oddziałów II Kliniki Psychiatrycznej IPiN, którego był organizatorem,
podobnie jak kilka lat później oddziału dziennego tej kliniki. Za działalność organizacyjną,
naukową i usługową otrzymał od Dyrekcji IPiN dyplom uznania (1980 r.)
Po powołaniu przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko docenta
(1.02.1981 r.) przejął funkcję koordynatora dwóch oddziałów psychiatrycznych. W roku
1991, po wygraniu konkursu, objął kierownictwo Zakładu Psychiatrii Społecznej IPiN, a po
jego likwidacji od dnia 15.02.1998 r. do 1.05.2003 r. był kierownikiem Pracowni Metodologii i
Teorii Psychiatrii. W wyniku restrukturyzacji IPiN od 1.04.2003 r. jest zatrudniony na
stanowisku profesora w wymiarze jedynie 1/3 etatu.
W dniu 10.01.1992 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora
nauk medycznych, a Minister Zdrowia i Opieki Społecznej mianował na stanowisko
profesora w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (16.04.1992 r.)
W dniu 1 sierpnia 2004 r. został mianowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na
stanowisko profesora zwyczajnego w UKSW.
 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach