Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Instytucie Psychologii

UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
STANOWISKO: adiunkt (etat dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia stresu, wspomaganie rozwoju, pomiar i diagnoza psychologiczna
 
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 czerwca 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 lipca 2021 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
 
Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii stres, wspomagania rozwoju, pomiaru psychologicznego i udział w projektach z tego obszaru
 
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
 
I. Warunki konkursu:
 
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy:
doktora w zakresie psychologii
- udokumentowany dorobek naukowy z zakresu:
psychologii stresu, wspomagania rozwoju lub pomiaru psychologicznego w czasopismach z listy MEiN, w tym co najmniej jeden artykuł z Impact Factor;
- udokumentowany dorobek dydaktyczny z zakresu zajęć z psychologii stresu oraz pomiaru psychologicznego; udokumentowane uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł pozauczelnianych dotyczących stresu lub pomiaru psychologicznego, w tym doświadczenie organizacyjne w realizacji projektów.
 
II. Wymagane dokumenty:
 
1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, z uzasadnieniem.
Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
2) życiorys/CV;
3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego doktora;
4) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego - w tym lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, prowadzonych zajęć dydaktycznych i projektów, w których kandydat był kierownikiem lub wykonawcą;
5) w przypadku kandydatów na stanowisko profesora UKSW listę wypromowanych magistrów i doktorów z ostatnich 5-ciu lat;
6) informacja o dorobku organizacyjnym;
7) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz oświadczeń zgodnie z Załącznikami 1-2 do Zarządzenia 46/2018 Rektora UKSW z dnia 15 października 2018 r.;
8) w przypadku kandydatów na stanowisko: profesora UKSW oraz adiunkta oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia);
9) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.
 
III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.
IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania /zapewnia mieszkanie.
V. Dokumenty należy składać w Instytucie Psychologii UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 14; 01-938 Warszawa
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet  Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a profilowaniu.