Konkurs - asystent (badawczo-dydaktyczny) Katedra Logiki

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Filozofii, Katedra Logiki
STANOWISKO: asystent 
DYSCYPLINA NAUKOWA:  filozofia (logika)
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA – 3 lata
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
 
Spełnienie warunków określonych w Ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz. 1365 z późn. zmianami) i w Statucie UKSW, posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalizacja w logice filozoficznej. Kandydat powinien posiadać zainteresowania i osiągnięcia naukowe z zakresu stosowania metod formalnych do języka naturalnego i języka filozoficznego, wyniki dotyczące zagadnień z zakresu filozoficznie motywowanych logik modalnych. Pożądana jest także aktywność w realizacji naukowych projektów badawczych, dorobek naukowy rokujący szybkie wszczęcie przewodu doktorskiego / postępowania habilitacyjnego, udokumentowana współpraca międzynarodowa. Ponadto, kandydat powinien posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie logiki filozoficznej, metodologii nauk, semiotyki logicznej. Oczekuje się także, aby kandydat miał kompetencje do prowadzenia zajęć przedmiotowych w języku angielskim.
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach