Konkurs na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
 
Nazwa jednostki: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nazwa stanowiska: post-doc
 
Wymagania:
Weryfikowane na podstawie nadesłanej aplikacji, przedstawionych dokumentów i publikacji naukowych. 
Wymagania obligatoryjne:
1. Stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia.
2. Stopień naukowy doktora musi być uzyskany w podmiocie innym niż UKSW w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie; osoby, które uzyskały stopień doktora w UKSW mogą kandydować pod warunkiem odbycia co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w innym podmiocie oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora (okres 7 lat może być przedłużony w przypadkach dopuszczonych przez regulacje NCN).
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie C1). 
4. Doświadczenie badawcze w zakresie tradycji filozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz historii filozofii końca XIX i początku XX w.
5. Znajomość procesu publikacyjnego.
6. Uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Wymagania nieobligatoryjne:
7. 5 publikacji naukowych – artykułów naukowych lub rozdziałów w pracach zbiorowych – opublikowanych w międzynarodowych prestiżowych wydawnictwach naukowych i związanych z tematyką zaplanowanych badań (Szkoła Lwowsko-Warszawska, Szkoła z Grazu [Meinong, Witasek]) 
8. Doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów naukowych z zakresu filozofii z języka polskiego na angielski.
9. Doświadczenie współpracy międzynarodowej.
 
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post-doc będzie należeć m.in.:
1. Przygotowanie trzech publikacji naukowych w języku angielskim w zakresie zaplanowanych zadań badawczych (Blaustein, Szkoła Lwowsko-Warszawska, Szkoła z Grazu).
2. Tłumaczenie wyboru tekstów członków Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z języka polskiego na język angielski.
3. Organizacja wydarzeń.
4. Przygotowanie merytorycznych sprawozdań rocznych i końcowego do NCN we współpracy z kierownikiem projektu.
5. Prezentowanie osiągniętych wyników podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
6. Udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego i w workshopach.
 
Typ konkursu NCN: SONATA BIS 11
Termin składania ofert: 14 października 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
 
Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracę na pełen etat na czas określony przez max. 36 miesięcy wynagrodzenie w wysokości: 10.000 PLN/mies. (kwota brutto brutto, obejmująca wszystkie koszty po stronie pracownika i pracodawcy).
2. W okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
3. W okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
4. Weryfikacja postępu prac przez kierownika projektu następuje każdorazowo po 12 i 24 miesiącach pracy. W przypadku braku lub niezadowalających postępów prac umowa może być rozwiązana.
5. Możliwość rozpoczęcia pracy: 3 listopada 2022 r.
 
Dodatkowe informacje:
 
Informacja o projekcie: Post-doc będzie członkiem/nią zespołu badawczego kierowanego przez dra hab. Witold Płotkę, prof. ucz. w WFCh, UKSW w Warszawie przy realizacji 3-letniego projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Podstawowym celem projektu jest dyskusja nad dziedzictwem myśli Leopolda Blausteina, ucznia Kazimierza Twardowskiego i słuchacza wykładów Edmunda Husserla i Carla Stumpfa, w kontekście filozofii europejskiej. W projekcie dowodzi się, że oryginalny wkład tego myśliciela do tradycji filozoficznej jego czasów można w pełni dostrzec, gdy umieści się ją we właściwych kontekstach. Podjęte badania mają służyć określeniu tych kontekstów oraz nawiązań Blausteina do ważnych filozofów końca XIX i początku XX w. Streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-06-15poaz12/streszczenia/530917-pl.pdf
 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
1. List motywacyjny (max. 1 str.) w języku polskim lub angielskim.
2. CV w jęz. polskim lub angielskim uwzględniające: dorobek naukowy kandydata/tki (w tym wykaz publikacji, historię zatrudnienia w instytucjach naukowych i udział w projektach badawczych oraz zakres wykonywanych obowiązków, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, udział w konferencjach naukowych) i inne informacje ważne ze względu na zakres zadań w projekcie
3. Od 3 do 5 publikacji (opublikowanych lub przyjętych do druku [wraz z zaświadczeniem]) w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
4. Potwierdzenie uzyskania stopnia doktora (np. skan dyplomu doktorskiego).
5. Podpisane oświadczenia (w formie skanu):
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
 
……………………………
               podpis
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji.
 
……………………………
               podpis
 
Postępowanie konkursowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami podmiotu, w którym realizowany jest projekt. Komisja Konkursowa ocenia dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/ki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres: w.plotka@uksw.edu.pl z dopiskiem w tytule: „Post-doc SONATA BIS”.
Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Witold Płotka, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
 
W ramach konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń kandydatów/ek na podstawie złożonych dokumentów w dwóch kategoriach: (1) dorobek naukowy kandydata/ki, przy uwzględnieniu publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz (2) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/tki, Komisja Konkursowa rezerwuje prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej oraz prawo do nierozstrzygnięcia konkursu z powodu niezadowalających zgłoszeń. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 28 października 2022 r.
 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach