Konkurs na stanowisko doktorant / stypendysta w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
 
Nazwa jednostki: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nazwa stanowiska: Doktorant / Stypendysta
 
Wymagania:
Weryfikowane na podstawie nadesłanej aplikacji, przedstawionych dokumentów i publikacji naukowych. 
Wymagania:
1. Ukończone studia magisterskie w dziedzinie filozofia.
2. Osoba jest doktorantem w szkole doktorskiej lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich.
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 
4. Doświadczenie badawcze w zakresie historii filozofii polskiej XX w.
5. Uczestnictwo w ogólnopolskich i / lub międzynarodowych konferencjach naukowych.
6. Mile widziane doświadczenie edytorskie (także materiałów rękopiśmiennych).
 
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu Doktorant / Stypendysta będzie należeć m.in.:
1. Transkrypcja listów Blausteina do Twardowskiego.
2. Tłumaczenie listów Blausteina do Twardowskiego z języka polskiego na język angielski. 
3. Organizacja wydarzeń.
4. Udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego i w workshopach.
 
Typ konkursu NCN: SONATA BIS 11
Termin składania ofert: 20 października 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa stypendialna zawarta według wytycznych Regulaminu Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do Uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.), stypendium doktoranckie w wysokości 5.000 zł (kwota brutto brutto, obejmująca wszystkie koszty po stronie pracownika i pracodawcy) miesięcznie wypłacane od listopada 2022 roku.
 
Dodatkowe informacje:
 
Informacja o projekcie: Doktorant / stypendysta będzie członkiem/nią zespołu badawczego kierowanego przez dra hab. Witold Płotkę, prof. ucz. w WFCh, UKSW w Warszawie przy realizacji 3-letniego projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Podstawowym celem projektu jest dyskusja nad dziedzictwem myśli Leopolda Blausteina, ucznia Kazimierza Twardowskiego i słuchacza wykładów Edmunda Husserla i Carla Stumpfa, w kontekście filozofii europejskiej. W projekcie dowodzi się, że oryginalny wkład tego myśliciela do tradycji filozoficznej jego czasów można w pełni dostrzec, gdy umieści się ją we właściwych kontekstach. Podjęte badania mają służyć określeniu tych kontekstów oraz nawiązań Blausteina do ważnych filozofów końca XIX i początku XX w. Streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-06-15poaz12... Stypendium naukowe dla doktoranta / stypendysty przyznawane na okres 12 miesięcy.
 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
1. List motywacyjny (max. 1 str.).
2. CV w jęz. polskim uwzględniające: dorobek naukowy kandydata/tki (w tym wykaz publikacji, historię zatrudnienia w instytucjach naukowych i udział w projektach badawczych oraz zakres wykonywanych obowiązków, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, udział w konferencjach naukowych) i inne informacje ważne ze względu na zakres zadań w projekcie
3. Max. 2 publikacje (opublikowanych lub przyjętych do druku [wraz z zaświadczeniem]) w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
4. Potwierdzenie ukończenie studiów magisterskich w dziedzinie filozofia (np. skan dyplomu).
5. Zaświadczenie o byciu doktorantem w szkole doktorskiej lub byciu uczestnikiem studiów doktoranckich (w formie skanu).
6. Podpisane oświadczenia (w formie skanu):
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
 
……………………………
               podpis
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji.
 
……………………………
               podpis
 
Postępowanie konkursowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres: w.plotka@uksw.edu.pl z dopiskiem w tytule: „SONATA BIS - stypendium”.
Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Witold Płotka, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 28 października 2022 r.
 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach