Konkurs na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
 
* * *
 
Hereby we announce call for applications for 1-person post-doc position within the research project SONATA BIS 11. Below one will find all required details. All queries can be sent to the Principal Investigator, Witold Płotka: w.plotka@uksw.edu.pl
 
* * *
 
Nazwa jednostki: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nazwa stanowiska: post-doc (1 stanowisko)
 
* * * For English see below * * *
 
Wymagania:
Weryfikowane na podstawie nadesłanej aplikacji, przedstawionych dokumentów i publikacji naukowych. 
Wymagania obligatoryjne:
1. Stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia.
2. Stopień naukowy doktora musi być uzyskany w podmiocie innym niż UKSW w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie; osoby, które uzyskały stopień doktora w UKSW mogą kandydować pod warunkiem odbycia co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w innym podmiocie oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora (okres 7 lat może być przedłużony w przypadkach dopuszczonych przez regulacje NCN).
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 
4. Znajomość procesu publikacyjnego.
5. Uczestnictwo w konferencjach naukowych.
Wymagania nieobligatoryjne:
6. 5 publikacji naukowych – artykułów naukowych lub rozdziałów w pracach zbiorowych – opublikowanych w międzynarodowych prestiżowych wydawnictwach naukowych i związanych z tematyką zaplanowanych badań (Szkoła Lwowsko-Warszawska).
7. Doświadczenie współpracy międzynarodowej.
 
Opis zadań:
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post-doc będzie należeć m.in.:
1. Przygotowanie jednej publikacji naukowych w języku angielskim w zakresie zaplanowanych zadań badawczych (Szkoła Lwowsko-Warszawska, w szczególności Ajdukiewicz i Blaustein).
2. Organizacja wydarzeń.
3. Prezentowanie osiągniętych wyników podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
4. Udział w regularnych zdalnych spotkaniach zespołu badawczego i w stacjonarnych workshopach.
 
Typ konkursu NCN: SONATA BIS 11 – HS
Termin składania ofert: 20 stycznia 2023, 23:59
Forma składania ofert: email
 
Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracę na pełen etat na czas określony przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy (maksymalnie do 36 miesięcy); wynagrodzenie w wysokości: 10.000 PLN/mies. (kwota brutto brutto, obejmująca wszystkie koszty po stronie pracownika i pracodawcy).
2. W okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
3. W okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
4. Weryfikacja postępu prac przez kierownika projektu przed upływem 12 miesiącach pracy. 
5. Możliwość rozpoczęcia pracy: 1 marca 2023 r. (możliwe późniejsze rozpoczęcie).
 
Dodatkowe informacje:
 
Informacja o projekcie: Post-doc będzie członkiem/nią zespołu badawczego kierowanego przez dra hab. Witold Płotkę, prof. ucz. w WFCh, UKSW w Warszawie przy realizacji 3-letniego projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Podstawowym celem projektu jest dyskusja nad dziedzictwem myśli Leopolda Blausteina, ucznia Kazimierza Twardowskiego i słuchacza wykładów Edmunda Husserla i Carla Stumpfa, w kontekście filozofii europejskiej. W projekcie dowodzi się, że oryginalny wkład tego myśliciela do tradycji filozoficznej jego czasów można w pełni dostrzec, gdy umieści się ją we właściwych kontekstach. Podjęte badania mają służyć określeniu tych kontekstów oraz nawiązań Blausteina do ważnych filozofów końca XIX i początku XX w. Streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-06-15poaz12/streszczenia/530917-pl.pdf
 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
1. List motywacyjny (max. 1 str.) w języku polskim lub angielskim.
2. CV w jęz. polskim lub angielskim uwzględniające: dorobek naukowy kandydata/tki (w tym wykaz publikacji, historię zatrudnienia w instytucjach naukowych i udział w projektach badawczych oraz zakres wykonywanych obowiązków, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, udział w konferencjach naukowych) i inne informacje ważne ze względu na zakres zadań w projekcie.
3. Od 3 do 5 publikacji (opublikowanych lub przyjętych do druku [wraz z zaświadczeniem]) w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
4. Potwierdzenie uzyskania stopnia doktora (np. skan dyplomu doktorskiego).
5. Podpisane oświadczenia (w formie skanu):
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
 
……………………………
               podpis
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji.
 
……………………………
               podpis
 
Postępowanie konkursowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami podmiotu, w którym realizowany jest projekt. Konkurs będzie dwuetapowy. Na pierwszym etapie Komisja Konkursowa ocenia dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/ki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, udział w projektach i konferencjach oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Na drugim etapie przewiduje się przeprowadzenie rozmowy z najwyżej ocenionymi kandydatami/kami z pierwszego etapu konkursu.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 stycznia 2023 r. (godz. 23:59) w formie elektronicznej na adres: w.plotka@uksw.edu.pl z dopiskiem w tytule: „Post-doc SONATA BIS”.
Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Witold Płotka, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
 
Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe. Na pierwszym etapie postępowania Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń kandydatów/ek na podstawie złożonych dokumentów w trzech kategoriach: (1) dorobek naukowy kandydata/ki, przy uwzględnieniu publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, (2) udział w projektach badawczych i udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą oraz (3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Na drugim etapie postępowania Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z co najwyżej 3 osobami, które uzyskają najwyższą liczbę punktów na pierwszym etapie. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/tki, Komisja Konkursowa rezerwuje prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej oraz prawo do nierozstrzygnięcia konkursu z powodu niezadowalających zgłoszeń. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 24 lutego 2023 r.
 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
 
* * * English version * * *
 
Requirements:
Verified on the basis of submitted applications, attached documents and research articles.
Obligatory requirements:
1. The candidate should hold a PhD degree in philosophy.
2. PhD degree should be obtained in a different academic institution than Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UKSW) in the year of employment in the project or in the period of 7 years before January 1 in the year of employment in the project; scholars to obtained PhD degree at the UKSW can apply under the requirement of serving at least 10-months continuous and documented postdoctoral stay in a different academic institution and in a country different than the country where PhD degree was given (the term of 7 years can be extended in cases described by National Science Centre).
3. The candidate should have an advanced level of English.
4. The candidate should be familiar with the publication process. 
5. The candidate attended in conferences.
Non-obligatory requirements: 
6. The candidate can have 5 publications – research articles or chapters in collections – published by international and prestigious publishers; publications can  be corresponded with the thematic scope of planned research (the Lvov-Warsaw School).
7. The candidate can have an experience in international cooperation.
 
Description of key responsibilities:
The candidate employed on the post-doc position will have the following responsibilities:
1. Writing a research article in English in the thematic scope planned within the project (the Lvov-Warsaw School, esp. Ajdukiewicz and Blaustein).
2. Organization of scholarly events. 
3. Presentation of results at international conferences. 
4. Attendance in regular online meetings of the research team and in on-site workshops.
 
Type of the Center’s schema: SONATA BIS 11 – HS
Application deadline: January 20, 2023, 11:59 PM
Form of sending applications: email 
 
Conditions of employment:
1. A full-time employment contract for 12 months with a possibility of extension for next 12 months (up to 36 months in total); monthly salary: 10.000 PLN per month (brutto brutto, incl. all costs on the side on employee and employer: social security and health insurance).
2. While being employed at the post-doc position, the employee cannot hold another post-doc position financed with the direct costs financed within research projects financed by National Science Centre. 
3. While being employed at the post-doc position, the employee cannot be employed by other employers within the full-time contracts, incl. employers whose office address is outside Poland. 
4. Results obtained by the post-doc will be verified by the project’s principal investigator before the end of employment. 
5. The start date of employment is planned for March 1, 2023 (negotiable). 
 
Dodatkowe informacje (Additional details):
Description of the project: Post-doc will be a member of the research team chaired by Witold Płotka in the Department of Philosophy, Faculty of Christian Philosophy, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw within the 3-years research project SONATA BIS 11 “The Philosophy of Leopold Blaustein in Contexts: Brentano, Gestalt Psychology, Lvov-Warsaw School and Early Phenomenology.” The central aim of the project is a discussion of heritage of Blaustein’s thought in the context of European philosophy. Blaustein was a student of Kazimierz Twardowski and he participated in Edmund Husserl’s and Carl Stumpf’s lectures. In the project, it is argued that Blaustein’s original contribution to philosophical debates of his times can be fully examined if it is adequately contextualized. Research planned in the project aims at determining these contexts, incl. Blaustein’s discussions with leading scholars of the end of 19th century and the beginning of the 20th century. A summary of the project (in Polish): https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-06-15poaz12/streszczenia/530917-pl.pdf
 
Required documents:
1. Motivation letter (up to 1 page) in Polish or English.
2. Curriculum vitae in Polish or English, incl. research experience of the candidate (incl. the list of publications, history of employment in academic institutions and participation in former research projects, together with a description of candidate’s responsibilities, experience obtained in Poland and/or abroad, list of attended conferences) and all other info connected to research tasks planned in the project. 
3. At least 3, up to 5 publication (published or accepted for publication [together with relevant certificates]) as electronic documents in Polish or English.
4. Documents confirming scientific degrees (e.g., scan of the PhD diploma).
5. Signed statements (scanned documents):
 
I hereby consent to proceed with my personal data for the purposes of the recruitment process (in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997, Journal of Laws No. 133, 883).
 
……………………………
              signature
 
I hereby declare that I consent to proceed and use of my personal data included in the application documents in accordance with Regulation of the European Parliament and of the European Council (EU) no. 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46/WE – GDPR – 4.5.2016 PL Official Journal of the European Union I. 119/1 by the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw in order to conduct the recruitment process by the University.
 
……………………………
              signature
 
Postępowanie konkursowe (General rules of the recruitment process):
The recruitment process will be organized on the basis of rules defined in the Regulations on awarding funds for the implementation of tasks financed by the National Science Center in the field of research projects, post-docs and doctoral scholarships, and in accordance with general laws and internal regulations of the academic institution holding the project. The recruitment procedure has two stages. First, the Selection Committee assesses candidates’ scientific achievements, incl. publications in internationally recognized publishers, participation in research projects and conferences, and competence in regard to specific tasks as defined in the research project. In the second stage, the Selection Committee will organize an interview with the best-ranked candidates from the first stage of the procedure.
All applications should be sent by January 20, 2023 (11:59 PM) in the form of electronic attachments to: w.plotka@uksw.edu.pl with the heading: “Post-doc SONATA BIS.”
Additional info can be provided by Witold Płotka: w.plotka@uksw.edu.pl
 
The recruitment procedure has two stages. Within the first stage, the Selection Committee will assess submitted applications on the basis of submitted documents within three fields: (1) scientific achievements pf the candidates, incl. publications in prestigious publishers / journals, (2) participation in previous research projects and in conferences in Poland and abroad, and (3) candidates’ competences in regard to research tasks planned in the project. Within the second stage, the Selection Committee will organize an interview with around 3 pre-selected candidates who received best notes at the first stage. In the case of cancellation of the selected candidate, the Selection Committee reserves the right to recommend another candidate from the ranking list and the right to end the procedure without recommendations due to eventual unsatisfactory applications. Incomplete or late applications will not be considered.
The procedure will be concluded no later than February 24, 2023.
 
Pursuant to Art. 13 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) no. 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/WE (General Data Protection Regulation, GDPR) (Journal of Laws UE L 119/1 of May 4, 2016), it is informed that:
1. The administrator of your personal data is the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Dewajtis 5, 01-815 Warsaw.
2. The administrator has appointed the Data Protection Officer at the Cardinal Stefan University Wyszyński in Warsaw, supervising the correctness of data protection, who can be contacted at the following e-mail address: iod@uksw.edu.pl
3. Your personal data will be processed in order to carry out the recruitment process pursuant to art. 221 of the Labor Code, and in the case of providing a wider range of data pursuant to art. 6 sec. 1 lit. a GDPR – on the basis of your consent.
4. Only employees authorized by the Administrator to the necessary extent will have access to your personal data within the organizational structure of the University.
5. Your personal data will not be disclosed to other institutions, except for entities authorized by law.
6. Your personal data will be stored for the period necessary to carry out the recruitment process (up to 12 months from the conclusion of the recruitment process).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach