Współpraca międzynarodowa

WFCh realizuje liczne i różnorodne formy współpracy międzynarodowej. Nawiązane kontakty z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz realizowana z nimi współpraca przejawiają się w:
  • organizowaniu wspólnych konferencji naukowych
  • wymianie pracowników, doktorantów i studentów
  • wspólnych publikacjach naukowych
  • realizowaniu projektów badawczych

Współpraca międzynarodowa WFCh ma różnorodny charakter i w różny sposób wpływa na jego działalność naukową i dydaktyczną. Pozwala zdiagnozować aktualny stan badań, kierunki i tendencje badawcze oraz problemy dydaktyczne i sposoby ich rozwiązywania. Konfrontacja ta dokonuje się w dyskusjach z przedstawicielami instytucji partnerskich oraz przez uczestniczenie pracowników, doktorantów i studentów WFCh w badaniach i procesach dydaktycznych, prowadzonych na zagranicznych uczelniach i w instytutach badawczych. Przedstawiciele zagranicznych instytucji partnerskich dotychczas nie byli formalnie włączeni w projektowanie procesu kształcenia, natomiast mają swój udział w jego realizacji m.in. poprzez wykłady gościnne (cykle wykładów) i inne zajęcia (seminaria, konwersatoria, ćwiczenia) oraz poprzez konsultowanie projektów badawczych, w tym doktoranckich.
 
Realizacja wspólnych tematów badawczych, poza osiągnięciem celów czysto badawczych, przyczynia się do modyfikacji problematyki zajęć dydaktycznych oraz wprowadzania nowych, w szczególności ma wpływa na określanie tematyki prac magisterskich i doktorskich. Doktoranci (a także studenci) uczestniczą w realizacji projektów badawczych naukowców zagranicznych.
 
Dla specyfiki WFCh szczególne znaczenie mają konferencje i sympozja międzynarodowe, które oprócz zapoznania uczestników z treściami poznawczymi, pozwalają - zwłaszcza studentom i doktorantom - skonfrontować wiedzę, zdobywaną na WFCh, z wiedzą prelegentów zagranicznych, oraz nawiązać kontakty międzynarodowe, które owocują lepszą jakością własnych badań studentów i doktorantów.
 
 
 
(click above to download)

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach