Efekty uczenia się

Czym są efekty uczenia się?

Kierunkowe efekty uczenia się to opis kwalifikacji zdobywanych dzięki ukończeniu określonego kierunku studiów. Efekty te stanowią podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia, ich usytuowania w modułach kształcenia, sekwencyjność przedmiotów.

Są one określone w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedza rozumiana jest tutaj jako zasób powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń przyswojonych przez osobę uczącą się. Umiejętności to zdolność wykorzystania wiedzy oraz wyćwiczonych sprawności do wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów. Kompetencje społeczne stanowią zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak i lidera zespołu. Odnoszą się one do tego, co student osiągnął, a nie jedynie do treści tego, co było nauczane, bądź tego, w jaki sposób nabył wiedzę i umiejętności.

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia efekty uczenia się właściwe dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia wybrane z efektów uczenia się dla obszaru lub obszarów kształcenia, z których wyodrębniony został kierunek.

 

całość efektów uczenia się z poszczególnych obszarów do pobrania

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach