Informacje dotyczące aktualnej działalności naukowo-badawczej

           

 

TEMATY BADAŃ NAUKOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WFCh W ROKU 2017

Instytut Filozofii

 • Zagadnienie istnienia (esse) w komentarzu Tomasza z Akwinu do De hebdomadibus Boecjusza
 • Problematyka jedności ciała i duszy w czternastowiecznych i komentarzach do De anima
 • Natura i funkcje rozpoznawania wzorców w kontekście tworzenia reguł działania
 • Eksperyment myślowy jako narzędzie argumentacji w dyskusjach na temat tożsamości osobowej
 • Metateoria systemów zmienności przekonań na gruncie modalnej wersji logiki LCG. Aksjomatyki i interpretacje
 • Konstytucja podmiotu działania
 • Polityka -  kultura – religia. Prawomocność ostatecznych uzasadnień w debacie publicznej
 • Nowe sformułowanie paradoksów Zenona z Elei w świetle współczesnych badań lingwistycznych nad starożytnym językiem greckim
 • Problem filozoficznego ujęcia istoty Boga w «Summa Theologiae» św. Tomasza z Akwinu
 • Materia i duch
 • Problemy z pogranicza nauki i filozofii - część I
 • Genidentyczność mereologiczna i jej sformalizowane ujęcia
 • Wpływ współczesnych form mowy magicznej na interpretację norm moralnych
 • Rozumienie moralności z perspektywy nauk ewolucyjnych
 • Sposób uzasadniania tez w metafizyce klasycznej
 • Wpływ aktów mowy na kształtowanie się podmiotów moralnych
 • Historia i filozofia badań nad genezą życia
 • Sumienie jako zwornik antropologii Wojtyły i Stycznia

Instytut Psychologii

 • Temperament jako moderator relacji pomiędzy sprawnością poznawczą a sensomotoryczną kierowców
 • Wyniki testu Stroopa a zmienne osobowościowe
 • Polska adaptacja Skali Doświadczeń w Bliskich Związkach dla adolescentów
 • Tożsamość, dobrostan i wartości w adolescencji i wczesnej dorosłości
 • Narcystyczny podziw i narcystyczna rywalizacja w okresie późnego dzieciństwa
 • Rozszerzenie modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji
 • Rozumienie i pomiar zachowania w psychologii
 • Cztery troski egzystencjalne w ujęciu I. D. Yaloma a motywy nadużywania substancji psychoaktywnych
 • Opracowanie psychometryczne kwestionariuszy: Skala Wzbogacenia Praca-Rodzina (Work Family Enrichment Scale) D. S. Carlson, K. M. Kacmar, J. H. Wayne i J. G. Grzywacz i Skala Konfliktu Praca-Rodzina (Work Family Conflict Scael) D. S. Carlson, K. M. Kacmar i L. J. Williams
 • Psychologiczne i społeczne determinanty zdrowia, choroby i niepełnosprawności
 • Struktura, zmiany rozwojowe oraz znaczenie w funkcjonowaniu interpersonalnym wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Koncepcje młodzieży dotyczące własnego życia i ich uwarunkowania indywidualne i społeczne
 • Proces wewnętrznej przemiany u osób prezentujących wyższe poziomy rozwojowe. Analiza fenomenologiczna 
 • Związek między systemem wartości a zaburzeniami depresyjnymi u młodzieży i młodych dorosłych w zależności od płci
 • Ukryte teorie na temat anoreksji w Polsce
 • Definiowanie przez uczniów znaczenia terminów «argument» i «kontrargument»
 • Czy metacechy odkryte w tradycji leksykalnej oraz w nurcie kwestionariuszowym badań nad Wielką Piątką to te same metacechy osobowości?
 • Badania pilotażowe weryfikujące autorski model roszczeniowości
 • Zachowania agresywne motywowane zazdrością erotyczną – granice między normą a patologią życia psychicznego
 • Mechanizmy powstawania i redukcji fałszywych rozpoznań. Badania eksperymentalne w oparciu o teorię rozmytego śladu  

Instytut Ekologii i Bioetyki

 • Filozoficzny wymiar zarządzania rozwojem
 • Etyczne uwarunkowania bezpieczeństwa ekologicznego
 • Wpływ fosfogipsów na zagęszczenie i różnorodność mikrostawonogów glebowych – eksperyment terenowy
 • Człowiek jako «fałszerz natury»
 • Etyka cnót środowiskowych
 • Biologia i ekologia wybranych azjatyckich gatunków dżdżownic
 • Czynna ochrona kolonii lęgowych mew na wyspach środkowej Wisły: ocena skuteczności instalowania ogrodzeń elektrycznych jako bariery przed presją drapieżnych ssaków
 • Ekopedagogiczna relewancja etologii
 • Zmienność kanałów korzeniowych w populacjach historycznych
 • Proporcja płci w lęgu i strategie rozrodcze u mewy siwej w niestabilnym środowisku: powtórzone zniesienia
 • Rola łach piaszczystych w procesie samooczyszczenia się wód Wisły na odcinku warszawskim
 • Próba charakterystyki adekwatnej etyki środowiskowej
 • Matematyczne modelowanie masowych pojawów szkodników leśnych
 • Wykorzystywanie nicienie glebowych do oceny wpływu nawożenia fosfogipsem – eksperyment polowy 

*

TEMATY BADAŃ NAUKOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WFCh W ROKU 2016

Instytut Filozofii

 • Rudymenty polskiej filozofii logicznej. Część II: Niepublikowana korespondencja filozoficzno-logiczna I. M. Bocheńskiego i J. Salamuchy
 • Struktura bytu w «Summa contra gentiles» św. Tomasza z Akwinu
 • Rola i znaczenie cnót politycznych we współczesnych debatach obywatelskich
 • Przyrodnicza i filozoficzna problematyka genezy życia
 • Preferencje i wartości
 • Problem poznania w nauce i filozofii
 • Źródła powinności działania w kontekście rozumienia moralności
 • Język i poznanie. Poznawcze elementy komunikacji językowej
 • Konkluzywność wnioskowań przez analogię
 • Polityka – kultura – religia. Prawomocność ostatecznych uzasadnień w debacie publicznej
 • Epistemologiczno-etyczna analiza efektu Knobe’a
 • Etyczne implikacje performatywnej funkcji języka
 • Problematyka filozoficzna w «De daemonibus» (De mało, q. 16) Tomasza z Akwinu
 • Spór z inferencjalizmem o charakter myślenia i działania

Instytut Psychologii

 • Profil wzmożonej pobudliwości psychicznej u osób uzdolnionych
 • Typologia osobowości na podstawie Kołowego Modelu Metacech Osobowości Strusa, Cieciucha i Rowińskiego
 • Zaburzenia osobowości w kontekście Kołowego Modelu Metacech Osobowości
 • Świadomość własnej skończoności a poziom samoaktualizacji w zależności od formy samoświadomości
 • Mechanizmy powstawania i redukcji fałszywych rozpoznań. Badania eksperymentalne w oparciu o teorię rozmytego śladu
 • Integracja osobowa wg E. H. Eriksona a poczucie jakości życia w późnej dorosłości
 • Zachowania agresywne motywowane zazdrością erotyczną – granice między normą a patologią życia psychicznego
 • Koncepcje młodzieży dotyczące własnego życia – ich uwarunkowania indywidualne i społeczne
 • Struktura, uwarunkowania i zmiany rozwojowe w wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Postrzeganie czasu przez osoby z zaburzeniami odżywiania
 • Struktura czynnikowa Kwestionariusza Agresji Bussa-Perry’ego w populacji dorastającej młodzieży
 • Nowe sposoby pomiaru wartości w okresach rozwojowych przed dorastaniem
 • Zastosowanie metody skupień do empirycznego ustalenia typów diad rodzicielskich, typ diady rodzicielskiej a nasilenie objawów depresyjnych u adolescentów oraz symptomatologia depresyjna u adolescentów w zależności od płci
 • Wpływ środowiska rodzinnego i osobowości na rozwój osobowy kandydatów do kapłaństwa 

Instytut Ekologii i Bioetyki

 • Optymalizacja produkcji wczesnych stadiów rozwojowych ślimaków jadalnych w warunkach gospodarstwa hodowlanego
 • Postulat ochrony biokulturoróżnorodności
 • Zespoły nicienie glebowych w wieloletniej monokulturze i w płodozmianie: porównanie zagęszczenia, struktury troficznej i funkcji
 • Matematyczność biologii
 • Problematyka diagnozowania chorób przyzębia w odontologicznych materiałach historycznych
 • Aktywność biologiczna gleby w różnych systemach uprawy roślin (w wieloletniej monokulturze i płodozmianie)
 • Różnorodność biologiczna fauny glebowej obszarów zieleni miejskiej Warszawy
 • Rola łach piaszczystych w procesie samooczyszczenia się wód Wisły na odcinku warszawskim
 • Eksperyment medyczny w świetle regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
 • Wpływ wieloletnich monokultur na strukturę zespołu mikrostawonogów w agrocenozach
 • Biologia i ekologia wybranych azjatyckich gatunków dżdżownic
 • Przyrodnicze i filozoficzne uwarunkowania wybranych koncepcji ochrony przyrody
 • Etyka cnót środowiskowych jako odpowiedź na kryzys ekologiczny

*

TEMATY BADAŃ NAUKOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WFCh W ROKU 2015

Instytut Filozofii

 • Filozofia przyrody a współczesne problemy nauk przyrodniczych
 • Rudymenty polskiej filozofii logicznej. Niepublikowane pisma filozoficzno-logiczne o. J. M. Bocheńskiego
 • Zwrot teologiczny fenomenologii francuskiej
 • Religijne i laickie uprawomocnienia postaw obywatelskich, politycznych i kulturowych. Studium historyczno-hermeneutyczne
 • Tomaszowa koncepcja "esse" w Komentarzu do "Liber de causis" - Źródła sporu o rozumienie istnienia na Uniwersytecie Paryskim w XIII wieku
 • Tłumaczenie i opracowanie traktatu "Adversus Hermogenem" Tertuliana
 • O. F. Bednarskiego "Dedukcja generalnych norm moralnych z prawa naturalnego". Analiza krytyczna
 • Racjonalność poznania intuicyjnego w filozofii Platona i Arystotelesa
 • Sposób uzasadniania tez w metafizyce klasycznej
 • Rola języka norm i wartości w kształtowaniu się tożsamości moralnej
 • Problematyka cnót w Quaestiones disputate de virtutibus Tomasza z Akwinu i jej kontynuacja w XV i XVI wiecznej etyce polskiej
 • Jana Burydana komentarz do "Etyki nikomachejskiej"
 • Metodologia badań fenomenologicznych
 • Czy działania mogą być normatywne?
 • Etyczne implikacje performatywnej funkcji języka
 • Tomasza z Akwinu koncepcja umysłu - między Arystotelesem a Augustynem
 • Nauczanie etyki na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Analiza pojęcia części w tekstach Gottfrieda Wilhelma Leibniza
 • Filozofia F. Nietzschego w interpretacji Y. Ledure'a
 • Wykorzystanie performatywnej funkcji języka w dyskursie publicznym na przykładzie sporu o legalizację związków partnerskich

Instytut Psychologii

 • Stres a dobrostan w zawodach społecznego zaufania - polska adaptacja Skali Stresu Zawodowego C. L. Coopera, H. Kahna i S. Williamsa i MSQ (MINNESOTA SATISFACTION QUESTIONNAIRE)
 • Budowa kwestionariusza "Poczucie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w utrzymaniu abstynencji alkoholowej"
 • Problemy z trafnością: czym jest trafność i jak powinno się ją ustalać?
 • Struktura i zmiany rozwojowe w wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Zachowania agresywne motywowane zazdrością erotyczną - granice między normą a patologią życia psychicznego
 • Koncepcje młodzieży dotyczące własnego życia - ich uwarunkowania indywidualne i społeczne
 • Struktura i natura wzmożonej pobudliwości psychicznej
 • Uwarunkowania rozwoju form okazywania miłości w relacjach w rodzinie
 • Integracja osobowa według E. H. Eriksona a poczucie jakości życia w późnej dorosłości
 • Osobowościowe i środowiskowe korelaty sukcesów zawodowych topmenedżerów koncernów międzynarodowych - badania podłużne
 • Jawny i niejawny lęk przed śmiercią a poziom samoaktualizacji w zależności od formy samoświadomości
 • Trafność predykcyjna zrewidowanej teorii wartości Schwartza
 • Struktura i hierarchia wartości oraz poczucie sensu życia a stres rodzicielski i zespół wypalania się sił u matek i ojców dzieci cierpiących na autyzm
 • Analiza postrzegania i wizerunku osoby chorej psychicznie w społeczeństwie
 • Statystyka do porównywania rankingów wartości. Zastosowanie na gruncie dwóch teorii wartości: Rokeacha oraz Schwartza
 • Polska adaptacja Strenghts and Difficulties Questionnaire - SDQ Goodmana (1997)
 • Perspektywa dziecka vs perspektywa rodzica - systemowe porównanie ocen postaw rodzicielskich
 • Strefa, w której kształtuje się poczucie tożsamości młodego człowieka, a trzy wymiary jego dobrostanu
 • Reanaliza trafności i rzetelności OPCO w świetle danych jakościowych z wykorzystaniem nowych metod analitycznych
 • Pomiar radzenia sobie ze stresem oparty na modelu kołowym
 • Konstrukcja narzędzia do pomiaru mocnych stron charakteru u dzieci i adolescentów
 • Syndrom couvade a więź między partnerami w czasie trwania ciąży
 • Badania wstępne nad polską adaptacją Copenhagen Psychological Questionnaire (COPSOQ II)

Instytut Ekologii i Bioetyki

 • Przydatność wykorzystania wiązki światła laserowego (DIAGNODent pen, VistaCam iX Proof) w identyfikacji próchnicy początkowej w populacji z Radomia 
 • Etologiczne źródła ewolucyjnej teorii poznania
 • Poszukiwanie możliwości zbudowania nowego modelu holistycznej etyki środowiskowej
 • Rola plaż i łach piaszczystych w procesie samooczyszczania się wód na warszawskim odcinku Wisły
 • Struktura zespołów nicieni glebowych - wskaźnik stanu gleby w agrocenozach
 • Badanie wpływu zróżnicowania genetycznego strzygoni choinówki na jej zdolności rozrodcze
 • Matematyczny model dynamiki drzewostanu
 • Stosowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w praktyce
 • Wpływ czynników antropogenicznych na zespoły mezofauny obszarów polarnych i subpolarnych
 • Proces decyzyjny w ochronie środowiska
 • Przyrodnicze i filozoficzne uwarunkowania wybranych koncepcji ochrony przyrody
 • Cnoty i wady w dyskursie środowiskowym
 • Problemy etyczno-prawne wynikające z zagrożeń cywilizacyjnych
 • Implementacja postulatów etyki środowiskowej do edukacji społecznej
 • Czy różne sposoby gospodarowania terenami zielonymi w miastach wpływają na zagęszczenie i różnorodność gatunkową dżdżownic i skoczogonków?

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach