Komisje Wydziałowe - Pełnomocnicy Dziekana - Wydziałowe Zespoły Robocze

K O M I S J E   W Y D Z I A Ł O W E

*

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej

ks. prof. dr hab. Jan Krokos - przewodniczący

(j.krokos@uksw.edu.pl)

członkowie:

dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.

prof. dr hab. Jacek Tomczyk

dr Monika Bukacińska

dr Adam Cebula

*

Wydzialowa Komisja ds. Kadr Naukowych, Odznaczeń i Oceny Okresowej Pracowników  

ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała - przewodniczący

członkowie:

ks. prof. dr hab. Jan Krokos

dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.

prof. dr hab. Jacek Tomczyk

dr Monika Bukacińska

dr Adam Cebula

dr Radosław Rogoza

*

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

zob.: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/546

*

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

zob.: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/545

*

Wydziałowa Komisja Skrutacyjna

ks. dr Roman Tomanek - przewodniczący

(r.tomanek@uksw.edu.pl)

członkowie:

dr Michał Latawiec

prof. ucz. dr hab. Michał Zembrzuski

*

Wydziałowa Komisja Wyborcza

dr hab. Janina Buczkowska, prof. ucz. - przewodnicząca

(janina.buczkowska@uksw.edu.pl)

ks. dr Dariusz Kucharski - zastępca przewodniczącej

(d.kucharski@uksw.edu.pl)

dr Dominik Gołuch - sekretarz

ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. ucz.

dr Karolina Rymarczyk

Szymon Piejdak

 


 

P E Ł N O M O C N I C Y   i   K O O R D Y N A T O R Z Y

 

Pełnomocnik ds. sprawozdawczości naukowej

prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński

(a.swiezynski@uksw.edu.pl). 

ks. dr Roman Tomanek

(r.tomanek@uksw.edu.pl)

*

Koordynator i zespół ds. promocji i komunikacji 

dr Joanna Skurzak - koordynator

(j.skurzak@uksw.edu.pl)

 

*

 

Pełnomocnicy ds. realizacji programu Erasmus+

pełnomocnik-koordynator ds. studentów przyjeżdżających na studia:

dr Agnieszka Szymańska

(agnieszka.szymanska@uksw.edu.pl)

pełnomocnik-koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających:

prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska

(d.dzwonkowska@uksw.edu.pl)

pełnomocnik-koordynator ds. studentów wyjeżdżających na praktyki:

dr hab. Michał Piekarski

(m.piekarski@uksw.edu.pl)

*

Pełnomocnik ds. kontaktów z pracodawcami i interesariuszami zewnętrznymi

kierunek: Filozofia

dr Andrzej Waleszczyński

(a.waleszczynski@uksw.edu.pl)

ks. dr Roman Tomanek

(r.tomanek@uksw.edu.pl)

kierunek: Psychologia

dr Włodzimierz Strus

(w.strus@uksw.edu.pl)

kierunek: Ochrona Środowiska

dr Agnieszka Klimska

(a.klimska@uksw.edu.pl)

*

Pełnomocnik ds. przygotowania nauczycielskiego

dr Andrzej Waleszczyński

(a.waleszczynski@uksw.edu.pl)

*

Pełnomocnicy ds. praktyk studenckich

kierunek: Filozofia 

dr Andrzej Waleszczyński

(a.waleszczynski@uksw.edu.pl)

 kierunek: Psychologia 

dr Zdzisław Kobos

(z.kobos@uksw.edu.pl)

 kierunek: Ochrona Środowiska 

dr Krassimira Ilieva-Makulec

(k.makulec@uksw.edu.pl)

 


 

W Y D Z I A Ł O W E   Z E S P O Ł Y   R O B O C Z E

*

Zespół ds. obsługi posiedzeń Rady WFCh

mgr Helena Syldatk - kierownik

(h.syldatk@uksw.edu.pl)

członkowie:

ks. dr Roman Tomanek - sekretarz RWCh ds. głosowań

dr Michal Latawiec - sekretarz RWFCh ds. głosowań

dr Agnieszka Klimska - sekretarz RWFCh ds. protokołu

*

Zespoły ds. przygotowania i obsługi planów zajęć

kierunek: Filozofia

dr hab. Michał Piekarski - kierownik

(m.piekarski@uksw.edu.pl)

dr Marek Porwolik

dr Karolina Rozmarynowska

dr Michał Wagner

 

kierunek: Psychologia

dr Włodzimierz Strus - kierownik

(w.strus@uksw.edu.pl)

dr Jarosław Jastrzębski

mgr Michał Obidziński

 

kierunek: Ochrona Środowiska

dr Grzegorz Embros - kierownik

(g.embros@uksw.edu.pl)

mgr Kamil Karaban

dr Marcin Klimski

*

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach