Komisje Wydziałowe - Pełnomocnicy Dziekana - Wydziałowe Zespoły Robocze

K O M I S J E   W Y D Z I A Ł O W E

 

Wydziałowa Komisja ds. Organizacyjnych i Finansowych

ks. prof. dr hab. Jan Krokos - przewodniczący

(j.krokos@uksw.edu.pl)

członkowie:

ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

dr hab. Jacek Tomczyk

*

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej

ks. prof. dr hab. Jan Krokos - przewodniczący

(j.krokos@uksw.edu.pl)

członkowie:

ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

dr hab. Jacek Tomczyk

dr Monika Bukacińska

dr Adam Cebula

dr Katarzyna Knopp

*

Wydzialowa Komisja ds. Kard Naukowych i Odznaczeń

ks. prof. dr hab. Jan Krokos - przewodniczący

(j.krokos@uksw.edu.pl)

członkowie:

ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

dr hab. Jacek Tomczyk

dr Monika Bukacińska

dr Adam Cebula

dr Katarzyna Knopp

*

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

zob.: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/546

*

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

zob.: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/545

*

Wydziałowa Komisja Skrutacyjna

ks. dr Roman Tomanek - przewodniczący

(r.tomanek@uksw.edu.pl)

członkowie:

dr Michał Latawiec

dr Michał Zembrzuski

*

Wydziałowa Komisja Wyborcza

dr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW - przewodnicząca

(janina.buczkowska@uksw.edu.pl)

ks. dr Dariusz Kucharski - zastępca przewodniczącej

(d.kucharski@uksw.edu.pl)

dr Dominik Gołuch - sekretarz

ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW

mgr Dominika Karaś

Sandra Paruszewska

 


 

P E Ł N O M O C N I C Y   D Z I E K A N A

 

Pełnomocnik ds. projektów badawczych

ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW

(g.bugajak@uksw.edu.pl)

*

Pełnomocnicy ds. sprawozdawczości naukowej

dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW

(a.swiezynski@uksw.edu.pl)

ks. dr Roman Tomanek

(r.tomanek@uksw.edu.pl)

*

Pełnomocnicy ds. realizacji programu Erasmus+

pełnomocnik-koordynator ds. studentów przyjeżdżających na studia:

dr Agnieszka Szymańska

(agnieszka.szymanska@uksw.edu.pl)

dr Zuzanna Górska-Kanabus (aktualnie urlop)

(z.gorska@uksw.edu.pl)

pełnomocnik-koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających:

dr Dominika Dzwonkowska

(d.dzwonkowska@uksw.edu.pl)

pełnomocnik-koordynator ds. studentów wyjeżdżających na praktyki:

dr Michał Piekarski

(m.piekarski@uksw.edu.pl)

*

Pełnomocnik ds. kontaktów z pracodawcami

dr Agnieszka Klimska

(a.klimska@uksw.edu.pl)

*

Pełnomocnik ds. pedagogizacji

dr Andrzej Waleszczyński

(a.waleszczynski@uksw.edu.pl)

*

Pełnomocnicy ds. praktyk studenckich

 Instytut Filozofii 

dr Andrzej Waleszczyński

(a.waleszczynski@uksw.edu.pl)

 Instytut Psychologii 

dr Zdzisław Kobos

(z.kobos@uksw.edu.pl)

 Instytut Ekologii i Bioetyki 

dr Krassimira Ilieva-Makulec

(k.makulec@uksw.edu.pl)

 


 

W Y D Z I A Ł O W E   Z E S P O Ł Y   R O B O C Z E

 

Zespół ds. promocji WFCh

dr Karolina Rozmarywnowska - kierownik

(k.rozmarynowska@uksw.edu.pl)

członkowie:

dr Agnieszka Klimska

dr. Katarzyna Knopp

dr Adam Cebula

*

Zespół ds. obsługi posiedzeń Rady WFCh

mgr Helena Syldatk - kierownik

(h.syldatk@uksw.edu.pl)

członkowie:

ks. dr Marek Porwolik - sekretarz RWCh ds. protokołu

ks. dr Roman Tomanek - sekretarz RWCh ds. głosowań

dr Michal Latawiec - zastępca sekretarza RWFCh ds. głosowań

dr Michał Zembrzuski - zastępca sekretarza RWFCh ds. protokołu

*

Zespoły ds. przygotowania i obsługi planów zajęć

Instytut Filozofii

dr Andrzej Waleszczyński - kierownik

(a.waleszczynski@uksw.edu.pl)

dr Michal Piekarski

Instytut Psychologii

dr Włodzimierz Strus - kierownik

(w.strus@uksw.edu.pl)

dr Jarosław Jastrzębski

Instytut Ekologii i Bioetyki

mgr Kamil Karaban - kierownik

(k.karaban@uksw.edu.pl)

dr Marcin Klimski

(m.klimski@uksw.edu.pl)

*

Zespół ds. obsługi oficjalnych stron internetowych WFCh

dr hab. Adam Świezyński, prof. UKSW - kierownik

(a.swiezynski@uksw.edu.pl)

członkowie:

dr Michał Zembrzuski

dr Monika Mynarska

dr Dominik Gołuch

dr Agnieszka Klimska

dr Jan Sandner

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach