Czy muszę stać w kolejce do (pro)dziekana?

Znalezione obrazy dla zapytania kolejka ludzi

 

Drodzy Studenci!

Dedykujemy Wam ten przewodnik w celu ułatwienia poruszania się w (niekoniecznie zawiłych) meandrach administracji naszego Wydziału. Poniżej uwzględnione zostały najczęściej pojawiające się typy spraw i problemów studenckich. Należy wyraźnie podkreślić, że dziekanat i prodziekan ds. studenckich/kierownik kierunku studiów nie są instancjami mającymi "załatwić sprawę" za studenta, a jedynie służyć pomocą przy jej załatwieniu. Zachęcamy Was do zapoznania się z regulaminem studiów (http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/regulamin_studiow), a w szczególności tymi jego fragmentami, które dotyczą problemów, jakie chcielibyście rozstrzygnąć w dziekanacie czy podczas wizyty u prodziekana/kierownika kierunku studiów.

Drogi Studencie, zanim przyłączysz się do komitetu kolejkowego, zawiązanego ad hoc przed dziekanatem (pok. 301) lub gabinetem prodziekana/kierownika kierunku studiów, może warto zajrzeć najpierw na stronę internetową WFCh dotyczacą Twojego kierunku studiów (https://wfch.uksw.edu.pl/studia), porozmawiać z opiekunem roku (http://wfch.uksw.edu.pl/opiekunowie), planistą swojego kierunku (np. w przypadku problemów związanych z rejestracją na zajęcia czy planem zajęć) lub z promotorem (problemy z pracą dyplomową).

Kierownik kieunku studiów jest jednocześnie prodziekanem uprawnionym do podejmowania decyzji administracyjnych wobec studenta.

 

Komisje dydaktyczne WFCh

Dla każdego kierunku studiów działa Komisja Dydaktyczna, zajmująca się organizacją przebiegu studiów. Jej członkowie są najlepiej  zorientowani w kwestiach wymagań przedmiotowych i punktowych (w poszczególnych Instytutach).

W ich skład (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/546) wchodzą także Wasze koleżanki i koledzy, u których można uzyskać aktualne informacje.

Z pewnością chętnie będą służyli informacją i pomocą. Oczywiście nie należy zapominać w tym kontekście o zawartości USOS oraz Wydziałowej strony internetowej.

 

Problemy, sprawy, zapytania...

Chyba mam problem - co mówi regulamin? - wyszukuję mój problem na poniżej umieszczonej liście - realizuję poszczególne działania w odpowiedniej kolejności...

 • Prośba o wydruk suplementu do dyplomu w j. angielskim - podanie USOS - odbiór suplementu w dziekanacie.

 • Rezygnacja ze studiów - podanie USOS - odbiór decyzji w dziekanacie.

 • Skierowanie na praktyki studenckie - podanie - Skierowanie na praktyki wystawia Biuro Karier.

(pełnocmocnicy: 1. ds. przygotowania nauczycielskiego: dr Andrzej Waleszczyński, a.waleszczynski@uksw.edu.pl; 2. ds. praktyk zawodowych - Ochrona Środowiska: dr Krassimira Ilieva-Makulec, k.makulec@uksw.edu.pl; 3. ds. praktyk zawodowych - Psychologia: dr Zdzisław Kobos, z.kobos@uksw.edu.pl; 4. ds. praktyk zawodowych - Filozofia: dr Andrzej Waleszczyński, a.waleszczynski@uksw.edu.pl)

 • Przyznanie urlopu dziekańskiego - konieczne zapoznanie się z par. 35 regulaminu studiów - podanie USOS - odbiór decyzji w dziekanacie

 • Zgoda na studia równoległe - podanie przez USOS - odbiór decyzji w dziekanacie.

 • Wniosek o opinię czy rekomendację Dziekana - podanie USOS, przesłanie drogą e-mailową do odpowiedniego prodziekana/kierownika kierunku studiów opisu (plik MSWord) osiągnięć studenta, które następnie stanowią podstawę wydania opinii/rekomendacji. Dostarczenie do sekretariatu Dziekana (pok. 211), kopii dokumentów potwierdzających wymieniane w opinii aktywności. Rekomendacja nie może być wystawiona jedynie na podstawie spełniania przez studenta jego podstawowych obowiązków studenckich.

 • Rozliczenie programu zrealizowanego na wyjazdach studenckich (MOST, ERASMUS itp.) - właściwy dla danego kierunku studiów pełnomocnik ds. realizacji programu ERASMUS - kierownik kieruku studiów (ERASMUS, MOST).

(Pełnomocnik - wszystkie kierunki: dr Dominika Dzwonkowska, d.dzwonkowska@uksw.edu.pl)

Link do Erasmus: https://wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Zawsze po zakończeniu drugiej tury rejestracji na zajęcia odbywają się dyżury planistów, których celem jest wyjaśnienie problemów technicznych związanych z rejestracją na zajęcia. Informacja na ten temat jest publikowana, z wyprzedzeniem, na stronie WFCh.

 • Uznanie przedmiotów zewnętrznych z innego kierunku studiów lub z innej uczelni i/lub zwolnienie z obowiązku zaliczania przedmiotów (wyznaczenie różnic programowych)
  Najpierw warto porozmawiać z osobą prowadzącą zajęcia, która może uznać wcześniejsze osiągnięcia i/lub uwzględnić je przy końcowej ocenie z przedmiotu. Do dziekanatu należy przekazać kopię indeksu lub karty przebiegu studiów. Student może być poproszony przez prodziekana/kierownika kierunku studiów o przedstawienie tych dokumentów (informacja o tym pojawia się przy decyzji prodziekana w USOSie). Podanie USOS - prodziekan/kierownik kierunku studiów.

 • Przywrócenie 1 lub 2 terminu egzaminu - konieczne zapoznanie się z par. 30 regulaminu studiów - podanie USOS - odbiór decyzji w dziekanacie - spotkanie w wyznaczonym terminie z egzaminatorem.

 • Wniosek o powtarzanie roku - podanie przez USOS - odbiór decyzji w dziekanacie.

 • Wniosek o warunkowe zaliczenie roku - konieczne zapoznanie się z par. 31 regulaminu studiów (w szczególności pkt. 1 (b) i 4)

 • Egzamin komisyjny - konieczne zapoznanie się z par. 31 regulaminu studiów - podanie USOS - szczegóły ustala dziekanat.

 • Skreślenie, wznowienie studiów - konieczne zapoznanie się z par. 21 regulaminu studiów - wizyta u podziekana/kierownika kierunku studiów.

 

"PIERWSZAKI"

 • Niezaliczenie I roku - jeśli spełniam warunki określone w par. 32 pkt. 1 - podanie USOS o warunkowe zaliczenie roku - odbiór decyzji w dziekanacie. Jeśli nie spełniam warunków określonych w par. 32 pkt. 1 - SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
  W wyjątkowych przypadkach (udokumentowane, uzasadnione względami losowymi) - wizyta u prodziekana/kierownika kierunku studiów.

 • Skreślenie po I roku - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

"STARSZAKI"

 • Przedłużenie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 września - konieczne zapoznanie się z par. 40 regulaminu studiów - podanie USOS - odbiór decyzji w dziekanacie.
 • Nie złożyłeś pracy dyplomowej do 30-go września ostatniego roku studiów - konieczne zapoznanie się z par. 40 regulaminu studiów.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach