Czy muszę stać w kolejce do (pro)dziekana?

Znalezione obrazy dla zapytania kolejka ludzi

 

Drodzy Studenci!

Dedykujemy Wam ten przewodnik w celu ułatwienia poruszania się w (niekoniecznie zawiłych) meandrach administracji naszego Wydziału. Poniżej uwzględnione zostały najczęściej pojawiające się typy spraw i problemów studenckich. Należy wyraźnie podkreślić, że Dziekanat i Prodziekan ds. studenckich nie są instancjami mającymi "załatwić sprawę" za studenta a jedynie służyć pomocą przy jej załatwieniu. Zachęcamy Was do zapoznania się z regulaminem studiów, a w szczególności tymi jego fragmentami, które dotyczą problemów, jakie chcielibyście rozstrzygnąć w Dziekanacie czy podczas wizyty u Prodziekana.

Drogi Studencie, zanim przyłączysz się do komitetu kolejkowego, zawiązanego ad hoc przed Dziekanatem (pok. 301) lub gabinetem Dziekana (pok. 210), może warto zajrzeć najpierw na stronę internetową WFCh lub swojego Instytutu, porozmawiać z opiekunem roku (http://wfch.uksw.edu.pl/opiekunowie), planistą swojego kierunku (np. w przypadku problemów związanych z rejestracją na zajęcia czy planem zajęć) lub z Dyrektorem Instytutu (np. problemy z pracą dyplomową).

 

Komisje dydaktyczne WFCh

W każdym Instytucie działa Komisja Dydaktyczna zajmująca się organizacją przebiegu studiów. Jej członkowie są najlepiej  zorientowani w kwestiach wymagań przedmiotowych i punktowych (w poszczególnych Instytutach).

W ich skład (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/546) wchodzą także wasi koledzy, u których można uzyskać aktualne informacje.

Z pewnością chętnie będą służyli informacją i pomocą. Oczywiście nie należy zapominać, w tym kontekście, o zawartości USOSa oraz Wydziałowej strony internetowej, a w szczególności: http://wfch.uksw.edu.pl/plany

 

Problemy, sprawy, zapytania...

Chyba mam problem - co mówi regulamin? - wyszukuję mój problem na poniżej umieszczonej liście - realizuję poszczególne działania w odpowiedniej kolejności...

 • Prośba o wydruk suplementu do dyplomu w j. angielskim - podanie USOS - odbiór suplementu w Dziekanacie

 • Rezygnacja ze studiów - podanie USOS - odbiór decyzji w Dziekanacie.

 • Skierowanie na praktyki studenckie - podanie - Skierowanie na praktyki wystawia Biuro Karier .

(Dyżury pełnocmocników: 1. Studium Pedagogizacji: dr Sabina Zalewska, czwartek 13.30-14.30, s.308, bud. 23, s.zalewska@uksw.edu.pl; 2. Ochrona środowiska: ks. mgr Jacek Czartoszewski, czwartek 12.00-12.45, s.301, bud. 23, j.w.czartoszewski@uksw.edu.pl; 3. Psychologia: dr Zdzisław Kobos, poniedziałek, 15:30-16:30, z.kobos@uksw.edu.pl; Filozofia: nie ma praktyk zawodowych, studenci mogą robić praktyki nauczycielskie)

 • Zgoda na zaliczenie lektoratu jęz. nowożytnego na wyższych latach niż przewiduje program studiów - podanie USOS.

 • Przyznanie urlopu dziekańskiego - konieczne zapoznanie się z par. 34 regulaminu studiów - podanie USOS - odbiór decyzji w Dziekanacie

(§ 34: 1. W uzasadnionych przypadkach studentowi przysługuje urlop. Udzielony urlop moze być krótkoterminowy albo długoterminowy. 2. Student moze uzyskac urlop z powodu: 1) stanu zdrowia; 2) wyjazdu krajowego lub zagranicznego organizowanego przez Uczelnie, samorząd studencki, organizacje studenckie i koła naukowe; 3) odbywania czynnej słuzby wojskowej; 4) urodzenia sie jego dziecka; 5) przysposobienia dziecka; 6) koniecznosci sprawowania opieki nad dzieckiem; 7) innych odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadków. 3. Studenci studiów niestacjonarnych moga otrzymac urlop okolicznosciowy takze wówczas, gdy zostali słuzbowo delegowani za granice, czasowo skierowani do pracy poza miejscem stałego zamieszkania, albo z powodu innych okolicznosci zwiazanych z wykonywaniem pracy zawodowej, przejsciowo uniemozliwiajacych kontynuowanie studiów. 4. Urlop moze byc udzielony w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, z tym że urlop nie moze byc udzielony wczesniej niz od dnia złozenia wniosku. Ograniczenie to nie dotyczy urlopów przyznawanych ze wzgledu na stan zdrowia. 5. Udzielenie urlopu długoterminowego wydłuza termin ukonczenia studiów o dwa semestry. Decyzja Dziekana w powyzszej kwestii musi zawierac szczegółowe uzasadnienie. 6. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta z obowiazku terminowego zaliczenia roku studiów. 7. Student studiów I albo II stopnia moze uzyskac urlop długoterminowy tylko jeden raz w okresie studiów, a jednolitych studiów magisterskich dwa razy w okresie studiów, chyba że przyczyna udzielenia urlopu, jest stan zdrowia lub rodzicielstwo. Dziekan moze nie wyrazić zgody na udzielnie urlopu długoterminowego ze względu na stan zdrowia, jesli student studiów I albo II stopnia uzyskał taki urlop dwa razy w okresie studiów, a student jednolitych studiów magisterskich - trzy razy w okresie studiów. 8. Decyzje w sprawie udzielenia urlopu, terminu i warunków powrotu na studia podejmuje Dziekan. 9. Decyzje w sprawie udzielenia urlopu przechowuje sie w teczce studenta)

 • Zgoda na studia równoległe - podanie przez USOS - odbiór decyzji w Dziekanacie.

 • Wniosek o opinię czy rekomendację Dziekana - podanie USOS, przesłanie drogą e-mailową do prodziekana dr G. Embrosa (g.embros@uksw.edu.pl) opisu (plik MSWord), osiągnięć studenta, które następnie stanowią podstawę wydania opinii/rekomendacji. Dostarczenie do sekretariatu Dziekana (pok. 211), kopii dokumentów potwierdzających wymieniane w opinii aktywności. Rekomendacja nie może być wystawiona jedynie na podstawie spełniania przez studenta jego podstawowych obowiązków studenckich.

 • Rozliczenie programu zrealizowanego na wyjazdach studenckich (MOST, ERASMUS itp.) - właściwy dla danego Instytutu koordynator programu - Prodziekan ds. studenckich.

(Koordynator - wszystkie kierunki: dr Dominika Dzwonkowska, e-mail: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl)

Zawsze po zakończeniu drugiej tury rejestracji na zajęcia odbywają się dyżury planistów, których celem jest wyjaśnienie problemów technicznych związanych z rejestracją na zajęcia. Informacja na ten temat jest publikowana, ze stosownym wyprzedzeniem, na stronie WFCh.

 • Uznanie przedmiotów zewnętrznych z innego kierunku studiów lub z innej uczelni.
  Najpierw warto porozmawiać z osobą prowadzącą zajęcia, która może uznać wcześniejsze osiągnięcia i/lub uwzględnić je przy końcowej ocenie z przedmiotu. Do Dziekanatu należy przekazać kopię indeksu lub karty przebiegu studiów. Student może być poproszony przez Prodziekana o przedstawienie tych dokumentów (informacja o tym pojawia się przy decyzji prodziekana w USOSie). Podanie USOS - Prodziekan ds. studenckich.

 • Zwolnienie z obowiązku zaliczania przedmiotów (wyznaczenie różnic programowych)
  Najpierw warto porozmawiać z osobą prowadzącą zajęcia, która może uznać wcześniejsze osiągnięcia i/lub uwzględnić je przy końcowej ocenie z przedmiotu. Do Dziekanatu należy przekazać kopię indeksu lub karty przebiegu studiów. Student może być poproszony przez Prodziekana o przedstawienie tych dokumentów (informacja o tym pojawia się przy decyzji prodziekana w USOSie). Podanie USOS - Prodziekan ds. studenckich.

 • Przywrócenie 1 lub 2 terminu egzaminu - konieczne zapoznanie się z par. 29 regulaminu studiów - podanie USOS - odbiór decyzji w Dziekanacie - spotkanie w wyznaczonym terminie z egzaminatorem.

(§ 29: 1. Studentowi, który uzyska przed sesja egzaminacyjna zaliczenia zajec (wpisy) warunkujące przystąpienie do egzaminu i otrzyma na tym egzaminie ocene niedostateczna, przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego. 2. W przypadku nieuzyskania przed sesja egzaminacyjna zaliczenia zajec warunkujacego dopuszczenie do egzaminu, student przystepuje do tego zaliczenia w sesji poprawkowej i jesli je uzyska przysługuje mu jeden termin egzaminu w sesji poprawkowej, a jesli nie uzyska zaliczenia otrzymuje z egzaminu ocene niedostateczna. Student moze zwrócic sie do Dziekana o wyznaczenie 3 terminu zaliczenia, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagan okreslonych w karcie przedmiotu. 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na egzaminie w ustalonym terminie student traci prawo do jednego terminu nie otrzymujac zadnej oceny. Jesli jest to nieobecnosc w pierwszym terminie, przysługuje mu termin w sesji poprawkowej. 4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na egzaminie w obu terminach student otrzymuje z tego egzaminu ocene niedostateczna. Nieusprawiedliwiona nieobecnosc na egzaminach ze wszystkich przedmiotów w obu terminach danej sesji egzaminacyjnej może skutkować skreśleniem z listy studentów z powodu braku postepów w nauce. 5. W razie choroby lub innej usprawiedliwionej przez Dziekana nieobecnosci studenta na egzaminie w pierwszym lub drugim terminie, Dziekan w porozumieniu z egzaminatorem wyznacza inny termin, który nie moze byc wyznaczony wczesniej, niz w terminie 7 dni od daty egzaminu)

 • Wniosek o powtarzanie roku - podanie przez USOS - odbiór decyzji w Dziekanacie.

 • Wniosek o warunkowe zaliczenie roku - konieczne zapoznanie się z par. 31 regulaminu studiów (w szczególności pkt. 1 (b) i 4, 4a, 6, 7)

(§ 31: 1. W stosunku do studenta, który do dnia 30 wrzesnia nie zaliczył roku studiów, Dziekan podejmuje jedna z nastepujacych decyzji: 1) o skresleniu z listy studentów; 2) o skierowaniu na powtarzanie roku studiów; 3) o wpisie warunkowym na nastepny rok studiów, jezeli student nie zaliczył: a) maksymalnie dwóch przedmiotów ? bez wzgledu na liczbe przypisanych im punktów ECTS albo b) przedmiotów o łacznej wartosci nie wiekszej niz 12 punktów ECTS. Przedmiot moze byc objety wpisem warunkowym, jezeli w mysl programu studiów brak zaliczenia tego przedmiotu nie uniemozliwia kontynuacji studiów. 2. Student I roku studiów moze byc skierowany na powtarzanie roku jedynie w wyjatkowych i udokumentowanych wzgledami losowymi przypadkach. Ograniczenie to nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia. 3. Dany rok studiów mozna powtarzac nie wiecej niz raz. 4. Przedmiot nie moze byc objety wpisem warunkowym wiecej niz raz. Nie mozna skierowac na powtarzanie roku studenta, który nie zaliczył przedmiotu objetego wpisem warunkowym. 4a. Dziekan moze podjac decyzje o skresleniu z listu studentów, wynikajaca z przesłanek o których mowa w ust. 3 i 4. 5. W przypadku takiej zmiany planu studiów, która uniemozliwia powtórzenie niezaliczonego przedmiotu, Dziekan okresla sposób jego zaliczenia. 6. Ostateczne terminy zaliczenia przedmiotów objetych wpisem warunkowym okresla Dziekan, przy czym zaden z nich nie moze byc dłuzszy niz do konca ostatniej sesji poprawkowej w roku akademickim, w którym przedmiot jest powtarzany. 7. Powtarzanie roku lub powtarzanie przedmiotu objetego wpisem warunkowym sa odpłatne, jezeli zostały spowodowane niezadowalajacymi wynikami w nauce. Wysokosc tych opłat okresla zarzadzenie Rektora)

 • Egzamin komisyjny - konieczne zapoznanie się z par. 30 regulaminu studiów - podanie USOS ? szczegóły ustala Dziekanat.
  Dany rok studiów można powtarzać nie więcej niż raz . Przedmiot nie może być objęty wpisem warunkowym więcej niż raz. Nie można skierować na powtarzanie roku studenta, który nie zaliczył przedmiotu objętego wpisem warunkowym
  . Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów.

(§ 30: 1. W ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego student ma prawo złożyc wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. 2. Studentowi w każdym roku akademickim przysługuje prawo złożenia wniosku o przeprowadzenie tylko dwóch egzaminów komisyjnych. 3. Dziekan wyraża zgodę na egzamin komisyjny tylko w przypadku, gdy student przystąpił do egzaminu poprawkowego i otrzymał ocene niedostateczna. 4. Termin egzaminu komisyjnego ustala Dziekan. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie od 7 do 14 dni od daty złozenia wniosku. 5. W skład trzyosobowej komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzi Dziekan lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący, poprzedni egzaminator oraz specjalista z zakresu przedmiotu objetego egzaminem, wyznaczony przez Dziekana. 6. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta. 7. Na wniosek studenta, złozony najpózniej trzy dni przed egzaminem, w egzaminie komisyjnym może uczestniczyć, jako obserwator wskazany przez studenta nauczyciel akademicki lub przedstawiciel organu samorządu studenckiego. 8. W stosunku do studenta, który nie zdał egzaminu komisyjnego, Dziekan podejmuje jedna z nastepujących decyzji: 1) o wpisie warunkowym na kolejny rok studiów, jezeli zachodza warunki określone w § 31 ust. 1 pkt 3; 2) o powtarzaniu roku, z zastrzeżeniem ograniczeń § 31 ust. 2 i 3; 3) o skreśleniu z listy studentów, jezeli wyrażenie zgody na wpis warunkowy lub powtarzanie roku jest niemożliwe)

 • Skreślenie, wznowienie studiów - konieczne zapoznanie się z par. 19 pkt. 4,5,6,7,8 regulaminu studiów - wizyta u Prodziekana.

(§ 19: 1. Przeniesienia moga byc dokonywane od II roku studiów, a za zgoda Rektora ? w szczególnie uzasadnionych przypadkach ? równiez w czasie I roku studiów. Przeniesienia sa realizowane poprzez: 1) przeniesienie do innej uczelni, o ile student wypełnił wszystkie obowiazki wobec Uniwersytetu; 2) przeniesienie z innej uczelni (w tym takze zagranicznej), jezeli student wypełnił wszystkie obowiazki wynikajace z obowiazujacych w niej przepisów; 3) przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne lub odwrotnie; 4) zmiane kierunku studiów. 2. Szczegółowe warunki przeniesienia ustala Rada Wydziału w drodze uchwały i podaje do wiadomosci studentów. Osoby skreslone ze studiów w innej uczelni moga podjac studia w Uniwersytecie na zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów. Dziekan moze uznac osiagniecia zdobyte przez studenta w poprzedniej uczelni na zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajec zaliczonych przez studenta. 3. Przeniesienia studentów nie moga prowadzic do zwiekszenia liczby studentów na danym roku ponad przyjety przez Rade Wydziału limit dla poszczególnych kierunków lub specjalnosci. Do wymienionego limitu nie wlicza sie studentów powtarzajacych rok. 4. O wznowienie studiów na kolejnym po ostatnio zaliczonym roku studiów I stopnia i odpowiednio - II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich moze ubiegac sie osoba, która została skreslona z listy studentów Uniwersytetu po zaliczeniu co najmniej I roku tych studiów. 5. Osoba, która została skreslona z listy studentów Uniwersytetu jednolitych studiów magisterskich, moze ubiegac sie o wznowienie studiów na: 1) kolejnym po ostatnio zaliczonym roku jednolitych studiów magisterskich, o ile takie studia sa nadal prowadzone, 2) II roku studiów I stopnia, jezeli jednolite studia magisterskie nie sa juz prowadzone, a osoba zaliczyła I rok takich studiów przed skresleniem z listy studentów, 3) III roku studiów I stopnia, jezeli jednolite studia magisterskie nie sa juz prowadzone, a osoba zaliczyła II lub wyzszy rok takich studiów przed skresleniem z listy studentów. 6. Osoba, która po skresleniu z listy studentów Uniwersytetu V roku jednolitych studiów magisterskich, wznowiła studia i nastepnie ukonczyła studia I stopnia oraz została przyjeta na studia II stopnia podejmuje te studia wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zatwierdzonego przez Dziekana. 7. Odpłatnosc za wznowienie studiów przez studenta, który został skreslony z listy studentów Uniwersytetu z powodu niezadowalajacych wyników w nauce, jest wyliczana na takich samych zasadach jak opłata za powtarzanie roku studiów. 8. Osoba skreslona z listy studentów Uniwersytetu, studia pierwszego lub drugiego stopnia może wznowić jednokrotnie, a jednolite studia magisterskie dwukrotnie)

 

"PIERWSZAKI"

 • Niezaliczenie I roku - jeśli spełniam warunki określone w par. 31 pkt. 1.3 (b) - podanie USOS o warunkowe zaliczenie roku - odbiór decyzji w Dziekanacie. Jeśli nie spełniam warunków określonych w par. 31 pkt. 1.3 (b) - SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
  W wyjątkowych przypadkach (udokumentowane, uzasadnione względami losowymi) - wizyta u prodziekana ds. studenckich.

(§ 31: 1. W stosunku do studenta, który do dnia 30 wrzesnia nie zaliczył roku studiów, Dziekan podejmuje jedna z nastepujacych decyzji: 1) o skresleniu z listy studentów; 2) o skierowaniu na powtarzanie roku studiów; 3) o wpisie warunkowym na nastepny rok studiów, jezeli student nie zaliczył: a) maksymalnie dwóch przedmiotów ? bez wzgledu na liczbe przypisanych im punktów ECTS albo b) przedmiotów o łacznej wartosci nie wiekszej niz 12 punktów ECTS. Przedmiot moze byc objety wpisem warunkowym, jezeli w mysl programu studiów brak zaliczenia tego przedmiotu nie uniemozliwia kontynuacji studiów. 2. Student I roku studiów moze byc skierowany na powtarzanie roku jedynie w wyjatkowych i udokumentowanych wzgledami losowymi przypadkach. Ograniczenie to nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia. 3. Dany rok studiów mozna powtarzac nie wiecej niz raz. 4. Przedmiot nie moze byc objety wpisem warunkowym wiecej niz raz. Nie mozna skierowac na powtarzanie roku studenta, który nie zaliczył przedmiotu objetego wpisem warunkowym. 4a. Dziekan moze podjac decyzje o skresleniu z listu studentów, wynikajaca z przesłanek o których mowa w ust. 3 i 4. 5. W przypadku takiej zmiany planu studiów, która uniemozliwia powtórzenie niezaliczonego przedmiotu, Dziekan okresla sposób jego zaliczenia. 6. Ostateczne terminy zaliczenia przedmiotów objetych wpisem warunkowym okresla Dziekan, przy czym zaden z nich nie moze byc dłuzszy niz do konca ostatniej sesji poprawkowej w roku akademickim, w którym przedmiot jest powtarzany. 7. Powtarzanie roku lub powtarzanie przedmiotu objetego wpisem warunkowym sa odpłatne, jezeli zostały spowodowane niezadowalajacymi wynikami w nauce. Wysokosc tych opłat okresla zarzadzenie Rektora)

 • Skreślenie po I roku - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

"STARSZAKI"

 • Przedłużenie przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 września - konieczne zapoznanie się z par. 39 regulaminu studiów - podanie USOS - odbiór decyzji w Dziekanacie.

(§ 39: 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich sa zobowiazani złozyc prace dyplomowa do ostatniego dnia zajec dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inzynierskich ? do ostatniego dnia zajec w ostatnim semestrze studiów. 2. Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych okresla zarzadzenie Rektora. 3. Prace dyplomowe sa ewidencjonowane, archiwizowane i weryfikowane pod wzgledem ich autorstwa zgodnie z zarzadzeniem Rektora w sprawie prowadzenia ksiegi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych. 4. Dziekan, na wniosek kierujacego praca lub na wniosek studenta, moze przesunac termin złozenia pracy dyplomowej w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych waznych przyczyn. Termin złozenia pracy nie moze byc przesuniety na pózniej niz do 30 wrzesnia ostatniego roku studiów. 5. Niezłozenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie powoduje skreslenie studenta z listy studentów. 6. Rektor, w drodze decyzji, stwierdza niewaznosc postepowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jezeli w pracy dyplomowej osoba ubiegajaca sie o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego)

 • Nie złożyłeś pracy dyplomowej do 30-go września ostatniego roku studiów - konieczne zapoznanie się z par. 39 pkt. 4 i 5 regulaminu studiów.

(§ 39: 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich sa zobowiazani złozyc prace dyplomowa do ostatniego dnia zajec dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inzynierskich ? do ostatniego dnia zajec w ostatnim semestrze studiów. 2. Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych okresla zarzadzenie Rektora. 3. Prace dyplomowe sa ewidencjonowane, archiwizowane i weryfikowane pod wzgledem ich autorstwa zgodnie z zarzadzeniem Rektora w sprawie prowadzenia ksiegi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych. 4. Dziekan, na wniosek kierujacego praca lub na wniosek studenta, moze przesunac termin złozenia pracy dyplomowej w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych waznych przyczyn. Termin złozenia pracy nie moze byc przesuniety na pózniej niz do 30 wrzesnia ostatniego roku studiów. 5. Niezłozenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie powoduje skreslenie studenta z listy studentów. 6. Rektor, w drodze decyzji, stwierdza niewaznosc postepowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jezeli w pracy dyplomowej osoba ubiegajaca sie o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego)

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach