Wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych na WFCH

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki dyscypliny naukowe na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej otrzymały następujące kategorie:

 • filozofia - kategoria B+
 • psychologia - kategoria A

Obie dyscypliny, dzięki uzyskanym kategoriom, zachowały uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. 

   

Stypendium Lanckorońskich dla prof. ucz. dra hab. Adama Świeżyńskiego z Instytutu Filozofii

Miło nam poinformować, że prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński otrzymał Stypendium Lanckorońskich na rok 2023 na wyjazd i pobyt do Pragi. Temat projektu badawczego: '"Historia divina i historia naturalis. Nauka i religia w myśli Judy Loewa".

Jest to już drugie stypendium Lanckorońskich prof. A. Świeżyńskiego, pierwsze uzyskał w 2014. 

Opis projektu: Czytaj więcej

Wyboru specjalności na kierunku psychologia

Dla studentów 3 roku psychologii - Decyzja dziekana ws. wyboru specjalności na kierunku psychologia:

Studia podyplomowe „Zarządzanie jakością powietrza"

Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie jakością powietrza”. Studia finansowane są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt uczestnictwa to 450 zł za cały tok studiów. Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej związanych z ochroną środowiska, edukatorów środowiskowych oraz przedstawicieli samorządów. Informacje o studiach można znaleźć na stronie  internetowej http://ceie.edu.pl/studia-podyplomowe.html oraz w załączonej ulotce.

Ulotka do pobrania - plik

Filozofia dla teologów - Lwów

 
W duchu solidarności z Ukrainą serdecznie zapraszamy na kolejną edycję sympozjum „Filozofia dla teologów” organizowanego przez Instytut Teologiczny im. św. abp. J. Bilczewskiego we Lwowie i Instytut Filozofii UKSW. Sympozjum odbywa się w formie on-line. Szczegółowy program i link dostępu oraz informacja na temat sympozjum - w załączeniu.
 
Cykl sympozjów „Filozofia dla teologów” jest organizowany corocznie we Lwowie (od 2000 roku) przez tamtejszy Instytut Teologiczny im. św. abp. J. Bilczewskiego oraz Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie dla przedstawicieli społeczności polskiej zamieszkującej na Ukrainie, w szczególności studentów, nauczycieli, przedstawicieli duchowieństwa oraz innych osób zainteresowanych tematyką sympozjów, również spoza społeczności polskiej. W trakcie sympozjów prezentowana jest problematyka filozoficzna dotycząca relacji między nauką i religią, naukami przyrodniczymi i teologią, naukowym i teologicznym obrazem świata, wiarą religijną i rozumem, a także rozmaite zagadnienia filozoficzne nawiązujące do problematyki teologicznej i religijnej. Podstawowe cele sympozjów to: odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie społeczne dotyczące wyjaśniania kwestii z zakresu relacji nauka – religia; kształtowanie światopoglądu religijnego jako postawy racjonalnej, otwartej także na ustalenia naukowe i pozwalającej na ich spójne włączenie w religijny obraz świata; tworzenie okazji do spotkań i dyskusji między przedstawicielami przyrodoznawstwa, filozofii i teologii; utrwalanie łączności między społeczeństwem Polskim a społecznością polską na Ukrainie i edukacyjne wspomaganie jej.
 
Plik do pobrania - plik

Rekomendacja psychologii przez Komitet Psychologii PAN

Rekomendacja naszej psychologii przez Komitet Psychologii PAN
Psychologia na UKSW jest rekomendowana przez Komitet Psychologii PAN. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://kompsych.pan.pl/images/Uchwały/Raport_ewaluacji_KP_PAN-2.pdf

ERASMUS +

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu ERASMUS + na nadchodzący rok akademicki 2022/23 - plik do pobrania

Solidarni z Ukrainą

W poniedziałek (28.02.2022 roku) o godzinie 12.00 w Auli Schumana zaplanowane jest spotkanie ze Studentami z Ukrainy.
 
Podajemy adres e-mail: ukraina@uksw.edu.pl, na który Studenci będą mogli zgłaszać swoje potrzeby dotyczące pomocy materialnej, prawnej, psychologicznej oraz socjalnej. 
 
Uniwersytet razem z Samorządem Studentów organizuje zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby. Fundacja Rozwoju UKSW uruchomiła specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na cel specjalny - pomoc obywatelom Ukrainy studiującym na UKSW. Zachęcamy do wsparcia naszych studentów i doktorantów, którzy ze względu na trudną sytuację w Ukrainie będą potrzebowali naszej pomocy. 
 
Wpłaty można dokonywać na konto - Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 06 1090 1056 0000 0001 3713 2620 
Tytuł przelewu - Darowizna na cele statutowe Fundacji - Wsparcie Ukrainy

Grant z NCN dla pracownika Instytutu Filozofii

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu prof. ucz. dr hab. Witoldowi Płotce grantu NCN w konkursie SONATA BIS pt. Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia,

Wywiad z Dyrektorem IP UKSW, dr. hab. Janem Cieciuchem, prof. uczelni o nauce i naukowcach

Na stronie głównej UKSW znajduje się wywiad z Dyrektorem Instytutu Psychologii UKSW, dr. hab. Janem Cieciuchem, prof. uczelni na temat nauki i naukowców. Wywiad można przeczytać tutaj.

Erasmus +

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus+ na wyjazdy w roku akademickim 2022/23.

Harmonogram rekrutacji:

 1. Rejestracja wniosków w USOSweb do 13 marca 2022 r. godz. 23:59.
 2. Egzaminy językowe w SJO:  15-18 marca 2022
 3. Rozmowa kwalifikacyjna na MsTeams: 22 marca 2022 r, godz. 12:00
 4. Ogłoszenie wyników na stronie Wydziału do 7 dni po rozmowie kwalifikacyjnej.

Prof. ucz. dr hab. Witold Płotka przewodniczącym międzynarodowego towarzystwa naukowego

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Witold Płotka, prof. ucz. w grudniu 2021 roku został wybrany na przewodniczącego międzynarodowego towarzystwa naukowego – „Central and East European Society for Phenomenology” (CEESP, https://ceesp.org/). CEESP obecnie łączy badaczy z ponad 20 krajów na świecie. Podstawowym zadaniem tego towarzystwa jest koordynacja serii konferencji naukowych, które do tej pory odbyły się w Budapeszcie (Węgry, 2015), Gdańsku (2016), Rydze (Łotwa, 2017), Kownie (Litwa, 2018) oraz w Bukareszcie (Rumunia, 2019) i Lublanie (Słowenia, w formule zdalnej w 2021). Podczas tych konferencji zaprezentowano łącznie 331 referatów, które przedstawili badacze i badaczki z 39 krajów na świecie. Dalszym celem CEESP-u jest rozwój i promocja fenomenologii jako istotnego elementu współczesnej filozofii, która kształtuje się w dyskusji z innymi kierunkami filozofii i nauki oraz podejmuje refleksję nad problemami, z którymi mierzy się dzisiaj człowiek. Dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej CEESP ułatwia weryfikację i dyskusję otrzymanych wyników oraz tworzy podstawy pod dalsze badania zespołowe.

Nowa punktacja czasopism WFCh

Zgodnie z komunikatem MNiE dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopisma WFCh otrzymały punktację:
 • Studia Philosophiae Christianae - 70 pkt
 • Studia Ecologiae et Bioeticae - 40 pkt
 • Studia Psychologica - 20 pkt

Grant dla doktorantki z filozofii

Miło nam poinformować, że p. mgr Martyna Filcek, doktorantka na kierunku filozofia, otrzymała grant NCN Preludium - Zbiorowość jako podmiot tragedii. Filozoficzna analiza polskich dzieł dramatycznych okresu romantyzmu.

Opis projektu.

Gratulujemy!

Wyniki rekrutacji na program Erasmus +

Wyniki rekrutacji na program Erasmus +

Plik do pobrania

Nowa publikacja prof. ucz. dr hab. W. Płotki

 
Zapraszamy do lektury nowej książki prof. W. Płotki, Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7683-197-8.
 
Książka prezentuje rezultaty prac podjętych w ramach grantu badawczego – finansowanego przez Narodowe Centrum 

Nauki w programie OPUS 14 – pt. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce (nr 2017/27/B/HS1/02455).
 
Z okładki: Książka ta jest poświęcona myśli Leopolda Blausteina, filozofa, estetyka i pedagoga, „najwybitniejszego przedstawiciela”, jak pisał o nim Roman Ingarden, grupy późnych uczniów Kazimierza Twardowskiego. […] Jak się wydaje, o wartości filozofii Blausteina decyduje zbudowana przez niego i konsekwentnie stosowana metoda badawcza, która łączy w sobie elementy głównych nurtów psychologii końca XIX i początku XX wieku oraz zyskującej wówczas na znaczeniu fenomenologii. W literaturze przedmiotu brakuje jednak opracowania, które w sposób systematyczny i całościowy śledziłoby te nawiązania i wskazywało na ciągłość jego programu badawczego […]. Biorąc to pod uwagę, podstawowym celem niniejszej pracy jest próba wypełnienia zaznaczającej się tutaj luki i krytyczna analiza wybranych wątków metody stosowanej przez Blausteina.

Nowy kierownik kierunku filozofia

Decyzją Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w został powołany nowy kierownik kierunku Filozofia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej -  dr Michał Piekarski.

Gratulujemy!

Praktyki-wolontariat studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie oferuje studentom psychologii UKSW możliwość udziału w projekcie obejmującym:
 • trzymiesięczny wolontariat współorganizowany z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
 • szkolenie „Jak efektywnie wspierać dziecko w procesie edukacyjnym” – warsztaty dla studentów wolontariuszy (nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, pomoc dziecku, w planowaniu nauki i organizacji miejsca pracy, koncentracja i efektywność nauki, pozytywna samoocena dziecka, zwiększanie motywacji do nauki, techniki uczenia),
 • obserwację procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego przez specjalistów poradni, 
 • konsultacje ze specjalistami poradni (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, neurologopeda) – w zależności od problemów dziecka, 
 • bezpośrednią pracę z dzieckiem z trudnościami w nauce (szkoła podstawowa, klasy 1-4),  
 • spotkanie integrujące wolontariuszy. 
Wolontariusz będzie zobowiązany do pracy z dzieckiem 1 raz w tygodniu ok. 1,5 godziny na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 lub w innym wyznaczonym przez koordynatora miejscu (biblioteka, mediateka, szkoła). Wolontariusz otrzymuje wsparcie koordynatora, opiekę merytoryczną specjalistów PPP 10, ubezpieczenie NNW. 
Informacje i aktualności pod linkiem:  https://padlet.com/PPP10Padlet/wolontariat.
Rekrutacja i weryfikacja zgłoszeń: alicja.golonka@ppp10.waw.pl.
Nabór trwa do 10 września 2021 r.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach