Kultura i techniki studiowania - rejestracja na zajecia dla 1 roku

W dniu 1 października 2020 r.

Zasady korzystania z czyteleni i biblioteki UKSW

KAMPUS DEWAJTIS (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących – Informatorium): pon.: 8.00-18.00 ; wt.-pt.: 8.00-16.00, sob. (tylko Czytelnia Główna i Wypożyczalnia): 9.00-15.00 (w dn.: 24.10, 14.11, 12.12.2020, 23.01, 06.02.2021).
 
KAMPUS WÓYCICKIEGO (Wypożyczalnia, Czytelnia): pon.-śr., pt.: 8.00-16.00 ; czw. 8.00-18.00 ; sob. 9.00-15.00 (w dn.: 3.10, 17.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.2020, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02.2021).
 
Poniżej wykaz najważniejszych zmian zasad:
1.      Dla Czytelników udostępnione zostają pomieszczenia biblioteczne, w tym Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących - Informatorium oraz czytelnia w Filii na Wóycickiego.
2.      Realizacja wypożyczeń w kampusie przy ulicy Dewajtis 5 oraz w Filii Biblioteki Głównej w kampusie przy ul.

Nowi Prodziekani i Kierownicy Studiów

Z dniem 1 października 2020, decyzją Rektora UKSW, zostaną powołani nowi Prodziekani i Kierownicy Studiów na naszym Wydziale. 
 
PRODZIEKANI
dyżury w pierwszym semestrze będą się odbywać zdalnie, tj. na MS Teams, po wcześniejszym umówieniu mailowym.
 
DR GRZEGORZ EMBROS
KIERUNEK: FILOZOFIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
g.embros@uksw.edu.pl
 
DR WŁODZIMIERZ STRUS 
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA
w.strus@uksw.edu.pl
KIEROWNICY KIERUNKÓW STUDIÓW
 
DR ANDRZEJ WALESZCZYŃSKI 
KIERUNEK: FILOZOFIA
a.waleszczynski@uksw.edu.pl
 
DR JAROSŁAW JASTRZĘBSKI 
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA
j.jastrzebski@uksw.edu.pl
 
DR DOMINIKA DZWONKOWSKA 
KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA  
d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Plany zajęć 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 są dostępne po zalogowaniu na konto w usosweb.

Terminarz rejestracji - sem. zimowy 2020/21

Terminarz rejestracji na semestr zimowy 2020/21: https://wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia filozofii

Została uruchomiona rekrutacja na studia z filozofii II stopnia (zarówno na ścieżkę polskojezyczną, jaki i anglojęzyczną)

 

Zapisy na filozofię w j. polskim:

https://irk.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-FI-2-DOD&kategoria=

Zapisy na filozofię w jęz. angielskim:

https://irk.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-FI-PAC-2&kategoria=

 

Zapraszamy kandydatów!

Decyzje - specjalności psychologia

Decyzją Prodziekana ds. studenckich dr W. Strusa, studenci III roku kierunek: Psychologia (st. stacjonarne) zostali przyjęci na poniższe specjalności na podstawie kryterium średniej ocen.

Deczyje - plik do pobrania

Spotkanie organizacyjne dla 1 roku filozofii, psychologii o ochrony środowiska

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW
I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH
studia stacjonarne
 
29 września 2020
 
1. Filozofia i ochrona środowiska (sala 101/23
 
godz. 10.00
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:15
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Grzegorz Embros
- informacje dyrektora instytutu (ks. prof. dr hab. Ryszard Sadowski) oraz dyrektora CEiE
(prof. dr hab. Jacek Tomczyk)
- informacje Kierowników Studiów -  (dr Dominika Dzwonkowska - Ochrona Środowiska, dr Andrzej Waleszczyński – Filozofia)
g. 11:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g. 12:30
- szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 
 
2. Psychologia (sala 108/23)
g. 10:15
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:30
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Włodzimierz Strus
- informacje Dyrektora instytutu - prof. dr hab. Jan Cieciuch
- informacje Kierownika Studiów - dr Jarosław Jastrzębski
g. 11:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g.

Śp. Kardynał Marian Jaworski

Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
z żalem i smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci
Kardynała Mariana Jaworskiego
byłego metropolity lwowskiego
doktora honoris causa
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W pracy akademickiej związany przede wszystkim z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie, przekształconym w Papieską Akademię Teologiczną, której był pierwszym rektorem, w latach 1965-1976 był zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a w latach 1968-1970 był jego prodziekanem. Jego badania koncentrowały się przede wszystkim na problematyce Boga i ateizmu, antropologii chrześcijańskiej, relacji rozumu i wiary, na znaczeniu myślenia tomistycznego w dzisiejszej filozofii i teologii oraz na poznaniu naukowym. W swym badaniu doświadczenia religijnego przekroczył ramy tomizmu, dopełniając podejście metafizyczne metodą fenomenologiczną, co pozwoliło odsłonić istotę doświadczenia religijnego jako nieredukowalnego epistemicznego fundamentu filozofii religii, będącej osobliwym namysłem nad fenomenem religijności.

W wierze i nadziei, płynących ze Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, polecamy śp. Księdza Kardynała i naszego Profesora Miłosiernemu Bogu, prosząc, by obdarzył Go radością życia wiecznego.

Dziekan i Społeczność
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Program MOST

Ruszyła rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów na semestr zimowy i letni 2020/2021. Rekrutacja trwa od 2 do 15 września 2020 r.
 
Na stronie internetowej Programu: http://most.amu.edu.pl/ aktywny jest link, który umożliwia zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz pomaga założyć konto w IRK MOST. Konto umożliwia dokonie rejestracji i uzyskanie statusu osoby ubiegającej się o udział w Programie.
Wszystkie informacje o Programie MOST dostępne są na stronach:
 1. http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/program-most
 2. w Centrum Wsparcia Studenta: cws@uksw.edu.pl
 3. na profilu FB https://www.facebook.com/programmost2000/
 
Procedura rejestracji do MOST-u
 • Załóż konto lub zaloguj się do IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
 • Wybierz kierunek/kierunki na uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST.
 • PAMIĘTAJ o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 • Wygeneruj wniosek.
 • Zaloguj się na swoje konto w USOS.
 • W zakładce podania wybierz opcję: Podanie o przyjęcie na program MOST – zostanie ono automatycznie przekierowane do zaopiniowania przez dziekana i przekazane do Prorektora ds. studenckich i kształcenia.
 • Pamiętaj, aby do podania dołączyć wygenerowany wniosek z IRK MOST.
 • Do podania możesz także dołączyć list motywacyjny. Może on być dodatkowym atutem w procesie rekrutacji.
 • O uzyskaniu zatwierdzenia wniosku przez Prorektora ds. studenckich i kształcenia i przesłaniu go do Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia zostaniesz poinformowany przez system USOS.
 • Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach w programie IRK MOST.

Nowi Dyrektorzy Instytutów

Ks. Rektor powołał w dniu dzisiejszym nowych dyrektorów Instytutów funkcjonujących w ramach naszego Wydziału (od 1.09.2020 do 31.08.2024):
 
1. prof. ucz. dr hab. Jana Cieciucha na dyrektora Instytutu Psychologii: decyzja o powołaniu
2. ks. prof. ucz. dr hab. Ryszarda Sadowskiego na dyrektora Instytutu Filozofii: decyzja o powołaniu
 
oraz  Instytutu związanego z kierunkiem kształcenia ochrona środowiska
1. prof. ucz. dr hab. Jacka Tomczyka na dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych: decyzja o powołaniu
 
Nowo powołanym Dyrektorom gratulujemy i życzymy owocnej pracy. 
 

Nowy dziekan WFCh

Informujemy, że 1 września 2020, w dniu rozpoczęcia nowej kadencji władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, powołał ks. prof. ucz. dra hab. Macieja Bałę do pełnienia funkcji dziekana WFCh na kadencję 2020-2024.

Nowemu Dziekanowi serdecznie gratulujemy, życząc owocnego pełnienia powierzonej funkcji i wielu sukcesów w zarządzaniu naszym Wydziałem.

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla studentów przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2020.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20

Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: m.salyga@uksw.edu.pl

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Pracownicy CEiE kolejny raz uratowali jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły

Dzięki pracownikom z Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh udało się kolejny raz uratować jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły. Badania i ochrona ptaków możliwa jest dzięki bazie terenowej jaką dysponuje CEiE we Wróblach (gm. Maciejowice).

Tegoroczny sezon lęgowy jest ostatnim, podczas którego realizowany jest projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Przez ostatnich pięć lat udawało się chronić lęgi mew i rybitw przed presją drapieżnych ssaków, głównie norki amerykańskiej, lisa i jenota. Jeden z naszych autorskich zabiegów czynnej ochrony polegał zabieraniu do inkubatorów świeżo złożonych przez ptaki jaj, a w ich miejsce podkładanie do gniazd drewnianych atrap przypominających wielkością, kształtem i ubarwieniem oryginalne jaja chronionego gatunku. Na krótko przed wykluciem się piskląt jaja z inkubatorów przekładane były z powrotem do gniazd par rodzicielskich, zabierając równocześnie z nich atrapy. Tym sposobem przez cały okres rozwoju zarodków lęgi były chronione przed drapieżnikami.

Czytaj więcej

"Tomizm w czasie zarazy"

Erasmus+ Courses in English 2020/2021

 

ERASMUS+ English Courses 2020/2021

 

You are invited to study with us!

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach