Życzenia Świąteczne od Władz WFCh

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych przez Rektora UKSW

W związku z Zarządzeniem Nr 23/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej oraz Decyzją Prorektor ds. studenckich i kształcenia z dnia 23.03.2020 informuję, że w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych:

 • dyżury pracowników dydaktycznych i ich konsultacje dla studentów będą odbywały się jedynie drogą elektroniczną;
 • nie będą dostępne laboratoria WFCh i księgozbiory na terenie budynków WFCh;
 • będzie czynny dziekanat dla studentów studiów stacjonarnych, sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii i sekretariat dziekana zgodnie z nowymi terminami przyjmowania interesantów podanymi w osobnej wiadomości - z kontaktu bezpośredniego należy korzystać jedynie w sprawach bezwzględnie tego wymagających, zachowując odpowiednie środki ostrożności;
 • nie będą odbywały się dyżury dziekana, prodziekanów-kierowników kierunków studiów i dyrektorów instytutów - można kontaktować się drogą elektroniczną;
 • należy pozostawać w kontakcie drogą elektroniczną z pracownikami prowadzącymi poszczególne zajęcia w celu realizacji zlecanych przez nich zadań do wykonania, związanych z programem zajęć;
 • należy bezzwłocznie informować drogą telefoniczną pracowników dziekanatu WFCh lub rektoratu UKSW o uzasadnionych podejrzeniach lub stwierdzonych u siebie zachorowaniach na SARS-CoV-2;
 • należy na bieżąco śledzić komunikaty i informacje na stronach UKSW i WFCh.

Prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński - dziekan WFCh

Godziny dostępności dziekanatu studiów stacjonarnych, sekretariatu studiów niestacjonarnych i sekretariatu studiów doktoranckich w okresie odwołania zajęć

W okresie odwołania zajęć z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dziekanat studiów stacjonarnych, sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii i sekretariat studiów doktoranckich będą czynne w terminach:

Dziekanat studiów stacjonarnych:

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, godz. 10:00-12:00

Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii:

 • 01.04, 03.04., 07.04., w godz. 09:00-11:00

Sekretariat studiów doktoranckich - w dziekanacie studiów stacjonarnych w terminach: 18.03., 24.03., 27.03., 02,04., 08.04., godz. 10:00-12:00.

W miarę możliwości prosimy studentów o załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rektor UKSW postanawia, co następuje:

 • odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych;
 • wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie gości zagranicznych;
 • studenci zakwaterowani w domach studenckich bezwzględnie dostosowują się do zarządzeń administracji właściwego obiektu;
 • odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych i kursów i zobowiązuje się nauczycieli akademickich do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, a w szczególności z wykorzystaniem platformy Moodle;
 • zawiesza się zajęcia wychowania fizycznego;
 • dopuszcza się prowadzenie seminariów dyplomowych, dla studentów ostatniego roku studiów, za obopólną zgodą promotora i studenta z zachowaniem wszelkich środków ostrożności;
 • zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną UKSW i biblioteki wydziałowe.

Więcej: Czytaj więcej

Ocena pozytywna PKA dla kierunku Filozofia

Informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 27.02.2020 przyznała pozytywną ocenę programową na 6 lat dla kierunku studiów Filozofia, prowadzonego na WFCh. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na WFCh UKSW umożliwia studentom kierunku Filozofia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów I i II stopnia. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co uzasadnia przyznanie oceny pozytywnej. Pracownikom i studentom kierunku studiów Filozofia serdecznie gratulujemy!

Erasmus+ Courses in English 2020/2021

 

ERASMUS+ English Courses 2020/2021

 

You are invited to study with us!

Nowa publikacja pracownika CEiE WFCh: D. Dzwonkowska, "Etyka cnót środowiskowych"

Informujemy, że ukazała się publikacja pracownika CEiE WFCh, dr Dominiki Dzwonkowskiej, "Etyka cnót środowiskowych", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Rewolucja naukowo-techniczna, postępująca technologizacja życia czy katastrofalny stan wielu ekosystemów sprawiają, że człowiek ma często ograniczone możliwości wpływania na otaczającą go rzeczywistość. Wiele rozwiązań problemów globalnych leży poza sferą indywidualnych wyborów jednostki. Mimo to w obszarach, w których podmiot moralny ma możliwość działania i dokonania zmiany, jego kompetencje moralne mają kluczowe znaczenie. Tu pojawia się szerokie pole dla działania etyki cnót środowiskowych (ecś), która może być narzędziem skutecznie wspomagającym przeciwdziałanie degradacji środowiska. Autorka wnikliwie analizuje trzy najważniejsze koncepcje ecś: klasyczną (Henry David Thoreau), naturalistyczną, teleologiczną i pluralistyczną (Ronald Sandler) oraz narracyjną (Brian Treanor), a następnie przedstawia propozycję autorskiej koncepcji ecś, która uzupełnia dotychczasową dyskusję i wypełnia lukę we wcześniejszych rozważaniach.

Awans pracownika CEiE WFCh

Z przyjemnością informujemy, że dr Krassimira Ilieva-Makulec, pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh UKSW, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie osiągnięcia naukowego "Struktura zespołów nicieni jako wskaźnik zmian zachodzących w glebie". Decyzję o przyznaniu stopnia dr. hab. podjęła Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik Instytutu Filozofii otrzymał dofinansowanie projektu z programu LITERATURA 2020

Informujemy, że dr Michał Zembrzuski z Instytutu Filozofii otrzymał dotację na zrealizowanie projektu oraz sfinansowanie publikacji monograficznej: „Tomasz z Akwinu – Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza”, w ramach programu LITERATURA 2020 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt będzie realizowany w ramach Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, którego członkiem jest dr Zembrzuski. Serdecznie gratulujemy.

Subskrybuje zawartość