Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Sesja egzaminacyjna - psychologia stacjonarna

Terminarz sesji dla kierunku psychologia - plik do pobrania

Dyżury planistów po rejestracji

Kontakt poprzez e-mail 

Pisząc do Planistów warto pamiętać o następujących zasadach:
 
1. przedstawiając sprawę należy KONIECZNIE podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr indeksu, dokładną nazwę przedmiotu (z kodem) i ew. nr grupy lub grup, których prośba dotyczy;
2. planiści będą realizować wszystkie prośby związane z nieudaną rejestracją na przedmioty obowiązkowe (choć wybór grupy nie musi być zgodny z życzeniem Studenta);
3. zmiana grup w przypadku zajęć prowadzonych (choć czasowo) w sposób tradycyjny jest maksymalnie ograniczona i możliwa tylko w absolutnie wyjątkowych sytuacjach (zachowana musi być reguła „zajęcia jednego dnia w jednej sali”);
4. dopisanie do zajęć nieobowiązkowych PONAD limit miejsc możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej (np. e-mailowej) zgody osoby prowadzącej zajęcia;
5. Studenci z przeniesienia lub realizujący zaliczenia warunkowe będą traktowani w uprzywilejowany sposób, jeśli chodzi dopisywanie do zajęć
 

Kultura i techniki studiowania - rejestracja na zajecia dla 1 roku

W dniu 1 października 2020 r.

Plany zajęć 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 są dostępne po zalogowaniu na konto w usosweb.

Terminarz rejestracji - sem. zimowy 2020/21

Terminarz rejestracji na semestr zimowy 2020/21: https://wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Decyzje - specjalności psychologia

Decyzją Prodziekana ds. studenckich dr W. Strusa, studenci III roku kierunek: Psychologia (st. stacjonarne) zostali przyjęci na poniższe specjalności na podstawie kryterium średniej ocen.

Deczyje - plik do pobrania

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla studentów przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2020.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20

Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: m.salyga@uksw.edu.pl

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Deklaracja wyboru specjalności - II rok psychologii (studia stacjonarne)

Studenci II roku psychologii proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji wyboru specjalności. Wypełnioną deklarację proszę dostarczyć do dziekanatu do 04.09.2020.

Deklaracja do pobrania:

Tryb odbywania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej

W związku z decyzją nr 10/2020 Prorektor ds. Studentów i Kształcenia UKSW informujemy, że tryb odbywania poszczególnych zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2019/2020 został ustalony i podany do wiadomości studentów WFCh przez osoby prowadzące poszczególne zajęcia w uzgodnieniu z kierownikami kierunków studiów prowadzonych na WFCh. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni z osobą prowadzącą dane zajęcia.

Terminy egzaminów w sesji letniej 2019/2020 - studia stacjonarne

Informujemy, że terminy egzaminów w sesji letniej oraz aktualne zmiany terminów egzaminów są podane na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Prodziekani-kierownicy kierunków - przypomnienie dla studentów

Przypominamy, że od początku drugiego semestru (od 18 lutego) obsługą bieżących spraw studenckich będą zajmowali się poszczególni prodziekani-kierownicy kierunków studiów. Prosimy studentów o zwracanie się bezpośrednio do odpowiedniego prodziekana/kierownika kierunku, właściwego dla danych studiów (dr A. Waleszczyński - Filozofia; dr W. Strus - Psychologia, dr G. Embros - Ochrona Środowiska). Terminy i miejsca dyżurów są dostępne na stronie: https://wfch.uksw.edu.pl/wladze_wydzialu.

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach