Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Deklaracja wyboru specjalności - II rok psychologii (studia stacjonarne)

Studenci II roku psychologii proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji wyboru specjalności. Wypełnioną deklarację proszę dostarczyć do dziekanatu do 15.07.2019.

Deklaracja do pobrania:

Rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla studentów III roku psychologii stacjonarnej

W okresie 13.06 – 28.06 będą się odbywać rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą  studenci III roku już w czerwcu wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku. Rejestracja do konkretnej grupy seminaryjnej wymaga akceptacji prowadzącego. Informacje o tematyce realizowanej w ramach danego seminarium znajdują się sylabusach dostępnych na stronach USOS Web. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać w terminach dyżurów prowadzących seminaria (http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/pracownicy).

Lista prowadzących seminaria do pobrania

PS. Z powodu nieobecności w w/w okresie prof. UKSW dr hab. M. Żemojtel-Piotrowska prosi osoby zainteresowane uczestnictwem w prowadzonym prze nią seminarium o kontakt drogą mailową.

Terminy składania wniosków o akademik na rok 2019/2020

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 10 do 31 maja 2019.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 15 lipca do 2 sierpnia 2019.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2018.

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów
więcej informacji na: www.dpm.uksw.edu.pl

Wyniki ankiet studenckich 2018/2019 - semestr zimowy

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 (studia stacjonarne I, II stopnia, jednolite mgr i doktoranckie - wszystkie kierunki oraz zajęcia pedagogizacyjne).

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2791

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Erasmus+: rekrutacja uzupełniająca na 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowej, uzupełniającej rekrutacji do programu Erasmus+ na rok  akademicki 2019/2020 (na semestr zimowy lub letni). Terminy rekrutacji to:

  • 09.05.2019 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w  USOSweb
  • 13-17.05.2019  – egzaminy językowe
  • 20-24.05.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

Termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze letnim - przypomnienie (studia stacjonarne i doktoranckie)

Przypominamy, że zgodnie z procedurą i harmonogramem dotyczącymi rejestracji na zajęcia i tzw. podpięcia przedmiotów na kontach w USOS (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113) do dnia 17 marca 2019 (g. 23:59) należy dokonać ostatecznego podpięcia zajęć z II semestru na kontach w USOS. Po tym terminie możliwość podpinania lub odpinania zajęć podpiętych zostanie zablokowana, co oznacza brak możliwości zmiany decyzji co do zaliczania/niezaliczania danych przedmiotów. Sugerujemy nieodkładanie dokonania podpięć na tzw. "ostatnią chwilę" i prosimy o dopilnowanie prawidłowego i terminowego podpięcia zaliczanych przedmiotów w celu uniknięcia problemów z możliwością zaliczenia zajęć.

Wykłady dra Jana Hrkuta (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja) w ramach Erasmus+

Zapraszamy do udziału w wykładach dra Jana Hrkuta (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja) przyjeżdżającego na WFCh w ramach programu Erasmus+ (Teaching Mobility Staff).

Petitionary prayer - philosophical remarks

(20.02., 09:45-11:15, s. 309, bud. 23)

Plato and Aristotle on Art

(21.02., 11:30-13:00, s. 309, bud. 23)

Za udział w obu zajęciach można uzyskać 1 ECTS (na podstawie listy obecności; rejestracja przez USOS - przedmioty ogólnouczelniane z humanistyki albo mailowo u prodziekana G. Embrosa; można zarejestrować się także po odbyciu zajęć).

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr letni 2018/2019:

Filozofia

dr M. Piekarski:

  • 22.02., g. 11:30-12:00 (pok. 205)
  • 27.02., g. 15:30-16:30 (pok. 205)

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

  • 20.02., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)
  • 27.02., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)

dr W. Strus:

  • 26.02., g. 10:00-11:00 (pok. 1401)
  • 28.02., g. 13:30-14:30 (pok. 1401)

Ochrona Środowiska Czytaj więcej

Odbiór pozytywnych decyzji dotyczących stypendium socjalnego

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 3/2019 z dnia 05.02.2019 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 28.02.2019 r. Odbiór decyzji jest obowiązkowy. Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego1/3, bud. 23.

Subskrybuje zawartość