Przygotowanie nauczycielskie

Informacje dla osób zainteresowanych uzyskaniem nauczycielskich uprawnień pedagogicznych:

Studenci WFCh w ramach studiów na UKSW mają dodatkową możliwość uzyskania uprawnień do nauczania poszczególnych przedmiotów w placówkach oświaty jako nauczyciele przedmiotu. Studenci następujących kierunków mogą uzyskać uprawnienia:

  • FILOZOFII – nauczyciela „Etyki” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nauczyciela „Filozofii” w szkole ponadpodstawowej.
  • OCHRONY ŚRODOWISKA – nauczyciela „Przyrody” w szkole podstawowej
  • PSYCHOLOGII – nauczyciela psychologa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zajęcia z kształcenia nauczycielskiego są oferowane jako moduły dodatkowe w ramach programów poszczególnych kierunków studiów. W USOS została stworzona grupa przedmiotów, która nazywa się "Przedmioty pedagogizacyjne" (WF-PED) dla każdego kierunku.

Każdy student, który chce nabyć uprawnienia nauczyciela przedmiotu powinien:
1. Zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty w ramach przygotowania nauczycielskiego,

2. Odbyć wymagane praktyki zawodowe: psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne na WFCh,

3. Bezpośrednio po obronie pracy dyplomowej zgłosić w dziekanacie konieczność wpisania do suplementu do dyplomu nabycia uprawnień nauczycielskich.

UWAGA

Od roku akademickiego 2019/2020 na WFCh są oferowane wyłącznie metodyki przedmiotowe oraz rozliczane praktyki zawodowe. Pozostałe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne muszą być realizowane w Studium Pedagogizacji (z kodami przedmiotów przypisanymi do Studium Pedagogizacji) i tam należy się zgłaszać w celu realizacji przygotowania pedagogicznego. Informacje o przedmiotach do realizacji w ramach przygotowania pedagogicznego znajdują się poniżej w tabelach dla poszczególnych kierunków.

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Tabele przedmiotów pedagogizacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów na WFCh (do pobrania):

INSTYTUT FILOZOFII (KIERUNEK: FILOZOFIA)

INSTYTUT PSYCHOLOGII (KIERUNEK: PSYCHOLOGIA)

INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI (KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA)

*

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później.

Tabele przedmiotów w ramach przygotowania nauczycielskiego dla poszczególnych kierunków studiów na WFCh - plik do pobrania

!!! UWAGA !!!

Na obecną chwilę studenci są zobowiązani do indywidualnego uzgadniania ze Studium Pedagogizacji wymagań przedmiotowych realizowanych w Studium Pedagogizacji.

*

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

 

INSTYTUT FILOZOFII (KIERUNEK: FILOZOFIA)

Studenci filozofii mogą zdobywać uprawnienia nauczyciela etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (I lub II stopień studiów) lub nauczyciela filozofii w szkole ponadpodstawowej (II stopień studiów). Uprawnienia nauczycielskie są nabywane w czasie studiów I lub II stopnia i są wykazywane na suplemencie do dyplomu. Moduł nauczycielski należy rozliczyć do końca studiów.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach kształcenia nauczycielskiego są wyszczególnione w tabeli powyżej. Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej i praktyki są realizowane na wydziale, a zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz z podstaw dydaktyki i emisji głosu w Studium Pedagogizacji. Praktyki muszą zostać zrealizowane w czasie trwania studiów. Liczba godzin i rodzaj praktyk do realizacji są ujęte w tabeli Przygotowania Nauczycielskiego na WFCh.

 

INSTYTUT PSYCHOLOGII (KIERUNEK: PSYCHOLOGIA)

Studenci jednolitych studiów magisterskich z psychologii mogą zdobywać uprawnienia nauczyciela psychologa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a także w innych placówkach oświatowych. Uprawnienia nauczycielskie są nabywane w czasie studiów i są wykazywane na suplemencie do dyplomu. Moduł nauczycielski należy rozliczyć do końca studiów.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach kształcenia nauczycielskiego są wyszczególnione w tabeli powyżej. Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej i praktyki są realizowane na wydziale, a zajęcia pedagogiczne oraz z podstaw dydaktyki i emisji głosu w Studium Pedagogizacji. Praktyki muszą zostać zrealizowane w czasie trwania studiów. Liczba godzin i rodzaj praktyk do realizacji są ujęte w tabeli Przygotowania Nauczycielskiego na WFCh.

 

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII (KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA)

Studenci ochrony środowiska mogą zdobywać uprawnienia nauczyciela przyrody w szkole podstawowej (I lub II stopień studiów). Uprawnienia nauczycielskie są nabywane w czasie studiów I lub II stopnia i są wykazywane na suplemencie do dyplomu. Moduł nauczycielski należy rozliczyć do końca studiów.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach kształcenia nauczycielskiego są wyszczególnione w tabeli powyżej. Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej i praktyki są realizowane na wydziale, a zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz z podstaw dydaktyki i emisji głosu w Studium Pedagogizacji. Praktyki muszą zostać zrealizowane w czasie trwania studiów. Liczba godzin i rodzaj praktyk do realizacji są ujęte w tabeli Przygotowania Nauczycielskiego na WFCh.

*

PRAKTYKI - zasady i przebieg

PRAKTYKI METODYCZNO-PRZEDMIOTOWE - rozliczanie


 
W szczegółowych sprawach związanych z pedagogizacją należy kontaktować się
z koordynatorem pedagogizacji WFCh dr Andrzejem Waleszczyńskim (a.waleszczynski@uksw.edu.pl)
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach