Przygotowanie nauczycielskie

Informacje dla osób zainteresowanych uzyskaniem nauczycielskich uprawnień pedagogicznych:

Studenci WFCh w ramach studiów na UKSW mają dodatkową możliwość uzyskania uprawnień do pracy w szkole. Studenci następujących kierunków mogą uzyskać uprawnienia:

 • FILOZOFII – nauczania „Filozofii” i „Etyki” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • OCHRONY ŚRODOWISKA – nauczania „Przyrody” w szkole podstawowej
 • PSYCHOLOGII – psychologa szkolnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zajęcia pedagogiczne nie wchodzą bezpośrednio do programu kierunku studiów. W USOS została stworzona grupa przedmiotów, która nazywa się "Przedmioty pedagogizacyjne" (WF-PED) dla każdego kierunku i przedmioty te należy wybierać.

Każdy student, który chce otrzymać zaświadczenie o uprawnieniach nauczycielskich, powinien:
1. Zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty pedagogizacyjne,
2. Odbyć praktyki wymagane w ramach przygotowania pedagogicznego na WFCh,
3. Wyrazić chęć otrzymania zaświadczenia i podać dane do zaświadczenia u dr Andrzeja Waleszczyńskiego (a.waleszczynski@uksw.edu.pl). - DOTYCZY TO TYLKO TYCH OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZED ROKIEM 2018/2019. Należy to zrobić nie później niż 3 miesiące po obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej. Studenci, którzy są naszymi absolwentami, a nie dotrzymali tego terminu, nie mogą otrzymać zaświadczenia o ukończeniu kursu.

UWAGA
dotyczy wszystkich studentów WFCh realizujących zajęcia z pedagogizacji w roku 2019/2020

W roku akademickiego 2019/2020 na WFCh są oferowane wyłącznie metodyki przedmiotowe dla poszczególnych kierunków w semestrze zimowym. Pozostałe przedmioty muszą być realizowane w Studium Pedagogizacji (z kodami przedmiotów przypisanymi do Studium Pedagogizacji) i tam należy się zgłaszać w celu realizacji przygotowania pedagogicznego. Informacje o przedmiotach do realizacji w ramach przygotowania pedagogicznego znajdują się poniżej w tabelach dla poszczególnych kierunków.

Z powodu zmiany struktury pedagogizacji na WFCh nastąpiły zmiany nazw przedmiotów pedagogizacyjnych. Nowy program został ujednolicony z programem Studium Pedagogizacji.

Tabele przedmiotów pedagogizacyjnych dla poszczególncyn kierunków studiów na WFCh (do pobrania):

INSTYTUT FILOZOFII (KIERUNEK: FILOZOFIA)

INSTYTUT PSYCHOLOGII (KIERUNEK: PSYCHOLOGIA)

INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI (KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA)

*

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

 

INSTYTUT FILOZOFII (KIERUNEK: FILOZOFIA)

Studenci filozofii mogą zdobywać uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Studenci otrzymują uprawnienia do nauczania filozofii i etyki. Rozliczyć się z pedagogizacji mogą na I lub na II stopniu studiów. Przedmioty pedagogizacyjne mogą zaliczać na I stopniu (od drugiego roku) lub na II stopniu (od I roku). Praktyki realizują w czasie trwania studiów.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach pedagogizacji są wyszczególnione w tabeli powyżej.

Praktyki: 120 godz. na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej + 30 godz. wychowawczych w placówkach lub fundacjach oświatowych. Razem: 150 godz. praktyk. Praktyki w takim wymiarze obowiązują osobno na każdym poziomie nauczania (podstawowym i ponadpodstawowym).

Wyjaśnienie dla studentów, którzy rozpoczęli realizowanie pedagogizacji przed rokiem 2017/18:

 • aktulanie obowiązujący program pedagogizacji jest podany powyżej
 • należy realizować zajęcia mając na uwadze, że:
  • dawna Pedagogika 1 = obecnie: Pedagogika ogólna
  • dawna Pedagogika 2 = obecnie: Pedagogika etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa) i Pedagogika etapów edukacyjnych (szkoła ponadpodstawowa);
  • dawna Psychologia 1 = obecnie: Psychologia ogólna
  • dawna Psychologia 2 = obecnie: Psychologia etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa) i Psychologia etapów edukacyjnych (szkoła ponadpodstawowa)
  • dawna Dydaktyka ogólna (szkoła podstawowa) = obecnie: Dydaktyka ogólna
  • dawna Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania etyki szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna i Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania filozofii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna = obecnie: Metodyka przedmiotowa nauczania etyki w szkole podstawowej 1 - wykład + ćwiczenia; Metodyka przedmiotowa nauczania etyki w szkole podstawowej 2 - ćwiczenia; Metodyka przedmiotowa nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej 1 - wykład + ćwiczenia; Metodyka nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej 2 - ćwiczenia (w zależności od tego, czy student realizuje pedagogizację na obu stopniach - podstawowym i ponadpodstawowym - czy tylko na jednym, należy wziąć pod uwagę odpowiednie zajęcia)
  • dawne Konwersatorium pedagogiczne = obecnie Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • zajęcia Technologia informacyjna są zaliczone w ramach Informatyki z programu studiów
 • nie ma potrzeby ponownego zaliczenia zajęć, które zostały już zaliczone; należy tylko uzupełnić zajęcia brakujące w przypadku niedostatecznej liczby godzin zajęć już zaliczonych (aktualne odpowiedniki)

 

INSTYTUT PSYCHOLOGII (KIERUNEK: PSYCHOLOGIA)

Psychologia to studia jednolite magisterskie. Dlatego też studenci tego instytutu zdobywają uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach pedagogizacji są wyszczególnione w tabeli powyżej.

Praktyki: 120 godz. na poziomie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Wystarczy zrealizować je w dowolnie podzielonej liczbie godzin na dwóch poziomach + 30 godz. wychowawczych w placówkach lub fundacjach oświatowych. Razem: 150 godz. praktyk.

Wyjaśnienie dla studentów, którzy rozpoczęli realizowanie pedagogizacji przed rokiem 2017/18:

 • aktualnie obowiązujący program pedagogizacji jest podany powyżej
 • należy realizować zajęcia mając na uwadze, że:
  • dawna Pedagogika 1 = obecnie: Pedagogika ogólna
  • dawna Pedagogika 2 = obecnie: Pedagogika etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa) i Pedagogika etapów edukacyjnych (szkoła ponadpodstawowa);
  • dawna Dydaktyka ogólna (szkoła podstawowa) = obecnie: Dydaktyka ogólna 
  • dawna Dydaktyka przedmiotowa: metodyka nauczania psychologii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna = obecnie: Matodyka przedmiotowa 1 - wykład, Metodyka przedmiotowa 2 - ćwiczenia, Metodyka przedmiotowa 3 - ćwiczenia
  • dawne Konwersatorium pedagogiczne = obecnie Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • zajęcia: Psychologia ogólna; Psychologia etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa); Psychologia etapów edukacyjnych (szkoła ponadpodstawowa) są zaliczone w ramach zajęć odpowiednich zajęć z programu na kierunku Psychologia (Psychologia ogólna – procesy poznawcze 1; Psychologia rozwoju człowieka 1; Psychologia rozwoju człowieka 2)
  • zajęcia Technologia informacyjna są zaliczone w ramach Informatyki z programu studiów
 • nie ma potrzeby ponownego zaliczenia zajęć, które zostały już zaliczone; należy tylko uzupełnić zajęcia brakujące w przypadku niedostatecznej liczby godzin zajęć już zaliczonych (aktualne odpowiedniki)

 

INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI (KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA)

Studenci tego instytutu otrzymują uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły podstawowej. Pedagogizację muszą zrealizować do końca I stopnia studiów.

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach pedagogizacji są wyszczególnione w tabeli powyżej.

Praktyki: 120 godz. na poziomie szkoły podstawowej + 30 godz. wychowawczych w placówkach lub fundacjach oświatowych. Razem: 150 godz. praktyk.

Wyjaśnienie dla studentów, którzy rozpoczęli realizowanie pedagogizacji przed rokiem 2017/18:

 • aktualnie obowiązujący program pedagogizacji jest podany powyżej
 • należy realizować zajęcia mając na uwadze, że:
  • dawna Pedagogika 1 = obecnie: Pedagogika ogólna
  • dawna Pedagogika 2 = obecnie: Pedagogika etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa)
  • dawna Dydaktyka ogólna (szkoła podstawowa) = obecnie: Dydaktyka ogólna
  • dawna Psychologia 1 = obecnie: Psychologia ogólna
  • dawna Psychologia 2 = obecnie: Psychologia etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa)
  • dawne Podstawy nauczania przyrody i edukacji ekologicznej; Metodyka nauczania przyrody i edukacji ekologicznej = obecnie Metodyka przedmiotowa nauczania przyrody w szkole podstawowej 1 -– wykład; Metodyka przedmiotowa nauczania przyrody w szkole podstawowej 2 ćwiczenia; Metodyka przedmiotowa nauczania przyrody w szkole podstawowej 3 – ćwiczenia
  • dawne Konwersatorium pedagogiczne = obecnie Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • zajęcia Technologia informacyjna są zaliczone w ramach Informatyki z programu studiów
 • nie ma potrzeby ponownego zaliczenia zajęć, które zostały już zaliczone; należy tylko uzupełnić zajęcia brakujące w przypadku niedostatecznej liczby godzin zajęć już zaliczonych (aktualne odpowiedniki)

*

PRAKTYKI - zasady i przebieg

PRAKTYKI METODYCZNO-PRZEDMIOTOWE - rozliczanie


 
W szczegółowych sprawach związanych z pedagogizacją należy kontaktować się
z koordynatorem pedagogizacji WFCh dr Andrzejem Waleszczyńskim (a.waleszczynski@uksw.edu.pl)
 
ZałącznikRozmiar
karta_praktyk PEDAGOGIZACJA.doc54.5 KB

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach