Studia podyplomowe: Relacje interpresonalne i profilaktyka uzależnień

 

STUDIA PODYPLOMOWE

RELACJE INTERPERSONALNE I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 
Studia trwają cztery semestry. W jednym roku zajęcia poświęcone są relacjom interpersonalnym, w kolejnym roku - profilaktyce uzależnień.
 
Główne założenia i cele:
  • zapoznanie słuchaczy z integralnie ujmowaną problematyką relacji międzyosobowych i ich uwarunkowań, funkcjonowania w rolach społecznych; budowania właściwych postaw społecznych i bliskich więzi interpersonalnych w rodzinie, w szkole, w zakładach pracy itp.;
  • zapoznanie słuchaczy z problematyką zdrowia, uzależnień i profilaktyki umożliwiające przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych.
SPRIiPU oferują, oprócz wykładów obejmujących problematykę dotyczącą tych dwóch aspektów, także warsztaty pozwalające na nabycie, czy pogłębienie umiejętności interpersonalnych, a także na wspieranie rozwoju osobistego, czy rozwoju wychowanków,  autoprezentacji, integrującego rozwiązywania konfliktów, strategii radzenia sobie ze stresem, rozwijania inteligencji emocjonalnej, usuwania zranień z okresu dzieciństwa przeżywanego w rodzinie dysfunkcyjnej oraz metod pracy z dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, doświadczającymi przemocy, uzależnionymi i współuzależnionymi i ich rodzinami.
 
Certyfikaty
 
 
 
Na Studia Podyplomowe zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników służby zdrowia, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji i relacji międzyosobowych w rodzinie, w szkole, w miejscu pracy oraz osoby zainteresowane pracą prozdrowotną i profilaktyczną w szkołach, placówkach wychowawczych, gminach, w zakładach pracy.
 
OPŁATA ZA SEMESTR wynosi: 1400 PLN
 
Zapisy przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): www.irk.uksw.edu.pl
 
Zob. także strona:
 

Kierownik studiów podyplomowych: prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

Sekretariat: dr Paweł Kwas

Adres Sekretariatu:
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1426
01-938 Warszawa
 
Informacji udzielamy w dniach i godzinach pracy Sekretariatu pod numerem telefonu: 22 569 96 24   
 

Sekretariat jest czynny w następujące dni:

 

wtorek: 10:00 - 14:00 (dyżur telefoniczny: 537 139 080)

środa: 09:00 - 13:00

czwartek: 10:00 - 14:00 (dyżur telefoniczny: 537 139 080)

oraz w trakcie zjazdów w:

sobota: 08:45 - 13:30

niedziela: 09:00 - 11:00

Sekretariat w sierpniu jest nieczynny.


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy) wydrukowane z systemu IRK;
  • jedno zdjęcie, ale TYLKO w przypadku, gdy nie zostało wgrane do systemu IRK (gdy jest wgrane do IRK to zdjęcie nie jest potrzebne)
  • dyplom (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier/magister) (do wglądu, ewentualnie zwracany na  pierwszym zjeździe - gdy ktoś prześle dokumenty pocztą);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

Po zarejestrowaniu w IRK komplet dokumentów należy:

  • przesłać pocztą na adres: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała  Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14,  pok. 1426, 01-938 Warszawa
  • lub złożyć osobiście: ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 14, pok. 1426, Warszawa

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach