Promocja WFCh

Okładka International Journal of Osteoarchaeology z ilustracją badań pracowników CEiE WFCh

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Osteoarchaeology ukazała się na stronie tytułowej fotografia z publikacji zespołu, którym kieruje pracownik CEiB  WFCh prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk (Case Report Case of pulp stones and  dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś  (Poland)). Fakt wyboru zdjęcia świadczy o wysokiej jakości przeprowadzonych badań. Gratulujemy! Czytaj więcej

O badaniach pracownika CEiE WFCh w Nauce w Polsce

Na stronie PAP "Nauka w Polsce" ukazał się artykuł na temat badań pracownika CEiE WFCh prof. dra hab. Krzysztofa Szostka. Na ich podstawie można ocenić  migrację i dietę minionych pokoleń, a także czas odstawienia osobników od mleka matczynego (tzw. weaning stress). Zachęcamy do lektury.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82712%2Cnaukowcy-dieta-mieszkancow-pld-polski-kilka-tysiecy-lat-temu-w-duzej-mierze

Stacja naukowo-badawcza CEiE WFCh

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW (ceie.uksw.edu.pl) prowadzące, unikalne (interdyscyplinarne) na skalę kraju, studia na kierunku Ochrona Środowiska zakończyło adaptację budynku na stację naukowo-badawczą we Wróblach (gm. Maciejowice). W stacji prowadzone są zarówno badania naukowe, jak i działania związane z czynną ochronę ptaków zasiedlających wyspy w nurcie Wisły środkowej (takich jak: mewa siwa, rybitwa rzeczna i białoczelna, ostrygojad). W bazie terenowej obywają się również zajęcia dydaktyczne dla studentów Ochrony Środowiska. Remont był możliwy dzięki specjalnej dotacji Rektora UKSW.

Pracownik Instytutu Psychologii WFCh ze stopniem doktora habilitowanego

Z radością informujemy, że w dniu 1 czerwca 2020 uchwałą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych Pani dr Monika Mynarska uzyskała stopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki socjologiczne. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik CEiE WFCh z tytułem profesora

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP w dniu 11 maja 2020 nadał Panu prof. UKSW dr. hab. Andrzejowi Kulczyckiemu, wieloletniemu pracownikowi WFCh i wykładowcy na kierunku Ochrona Środowiska, tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Grant NCN dla IP WFCh UKSW

Prof. Peter Karl Jonason uzyskał finansowanie projektu w ramach konkursu NCN OPUS w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Psychologii: "Poszerzony fenotyp trafia na Tindera: Jak osobowość przejawia się w aplikacjach randkowych online", wysokość grantu: 522 300 zł. (Profesor Jonason przebywa w IP UKSW jako laureat Programu im. Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Gratulujemy!

Projekty pracowników IF WFCh uzyskały finansowanie MKiDN

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród projektów, które uzyskały finansowanie, znalazły się dwa projekty kierowane przez pracowników Instytutu Filozofii WFCh: ks. dra hab. Macieja Bałę - "Sztuka szczęścia" (26.000 PLN) i p. prof. dra hab. Artura Andrzejuka - "Tomizm w czasie zarazy" (20.000 PLN). Serdecznie gratulujemy!

Pracownik CEiE WFCh członkiem komisji bioetycznej

Informujemy, że dr Marcin Klimski, pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh został powołany na drugą trzyletnią kadencję pracy w Komisji Bioetycznej działającej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie im. gen. Karola  Kaczkowskiego. Serdecznie gratulujemy.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: "Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems"

Książka pt. „Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems”, wydana pod redakcją Witolda Płotki i Patricka Eldridge’a przez wydawnictwo Springer, przedstawia genezę fenomenologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Zawiera w sumie 11 oryginalnych studiów, które śledzą i dyskutują nad rozwojem ruchu fenomenologicznego w tej części Europy, jego najważniejszych przedstawicielami oraz kontekstem teoretycznym i historycznym. Ten zbiór studiów analizuje takie zagadnienia, jak spór realizmu z idealizmem, status psychologii opisowej oraz pytanie o metodę fenomenologiczną i problem świata. Rozdziały dotyczą pierwszych dziesięcioleci rozwoju fenomenologii w Czechosłowacji, Polsce, Rumunii, Rosji i Jugosławii przed II Wojną Światową. Autorzy śledzą Brentanowskie dziedzictwo rozwoju tej myśli i pokazują, jak ta tradycja zainspirowała ważnych myślicieli, którzy tworzyli podstawy filozofii w Europie Środkowej, w tym Celmsa, Špeta, Ingardena, Franka, Twardowskiego, Patočkę i inniych. Praca dotyczy nie tylko dziedzictwa Brentana, ale i sytuuje fenomenologię w dialogu z innymi ważnymi szkołami tamtych czasów, w tym ze Szkołą Praską i Szkołą Lwowsko-Warszawską. Niniejszy zbiór studiów dotyczy myślicieli, których pisma miały ograniczony wpływ poza krajem ojczystym ze względu na okoliczności polityczne i historyczne. Kolejne rozdziały pokazują rozwój ruchu fenomenologicznego od jego początków w Niemczech. Autorzy przedstawiają także, w jaki sposób metoda fenomenologiczna rezonowała w różnych krajach i doprowadziła do nowych odkryć filozoficznych w ontologii, epistemologii, psychologii, filozofii kultury i filozofii religii. Czytaj więcej

Sukces pracownika WFCh

Badania prof. Jacka Tomczyka (WFCh UKSW) opublikowane na łamach czasopisma "Clinical and Experimental Dental Research" znalazły się w czołówce pobieranych prac naukowych. Docenione w ten sposób zostały unikalne badania dotyczące korelacji pomiędzy występowaniem próchnicy u młodzieży polskiej a nadużywaniem przez nią komputera.

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: H. Gasiul, "Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii WFCh UKSW, prof. UKSW dr. hab. Henryka Gasiula, pt. "Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020. Książka zawiera przegląd współczesnych oraz wcześniejszych, istotnych dla rozwoju psychologii osobowości nurtów oraz teorii i koncepcji. Wydanie trzecie zawiera nowe podejścia do interpretacji cech osobowości, uwzględniające jej aspekty strukturalne oraz procesualne. Istotne są analizy wskazujące na korzenie współczesnych teorii osobowości oraz odwołujące się do nieuwzględnianych w wielu podręcznikach  teorii aktywistycznych oraz podejścia personalistycznego. Książka stanowi znakomity podręcznik dla studentów psychologii oraz medycyny (psychiatrii) i innych kierunków.

Więcej: https://ksiegarnia.difin.pl/psychologia-osobowosci-nurty-teorie-koncepcje-wydanie-3

Grant dla pracownika IF na wydanie publikacji

Pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof. dr hab. Robert Piłat, uzyskał grant MNiSzW w wysokości 20.000 PLN na wydanie monografii pt. "Prawda i pojęcie" w ramach konkursu "Doskonała nauka". Serdecznie gratulujemy!

Ocena pozytywna PKA dla kierunku Filozofia

Informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 27.02.2020 przyznała pozytywną ocenę programową na 6 lat dla kierunku studiów Filozofia, prowadzonego na WFCh. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na WFCh UKSW umożliwia studentom kierunku Filozofia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów I i II stopnia. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co uzasadnia przyznanie oceny pozytywnej. Pracownikom i studentom kierunku studiów Filozofia serdecznie gratulujemy!

Nowy numer Newslettera WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością najnowszego numeru Newslettera WFCh (nr 9: październik 2019 - luty 2020):

https://wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/pliki_wfch/Newsletter%20WFCh_9_10.2019-02.2020.pdf

Nowa publikacja pracownika CEiE WFCh: D. Dzwonkowska, "Etyka cnót środowiskowych"

Informujemy, że ukazała się publikacja pracownika CEiE WFCh, dr Dominiki Dzwonkowskiej, "Etyka cnót środowiskowych", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Rewolucja naukowo-techniczna, postępująca technologizacja życia czy katastrofalny stan wielu ekosystemów sprawiają, że człowiek ma często ograniczone możliwości wpływania na otaczającą go rzeczywistość. Wiele rozwiązań problemów globalnych leży poza sferą indywidualnych wyborów jednostki. Mimo to w obszarach, w których podmiot moralny ma możliwość działania i dokonania zmiany, jego kompetencje moralne mają kluczowe znaczenie. Tu pojawia się szerokie pole dla działania etyki cnót środowiskowych (ecś), która może być narzędziem skutecznie wspomagającym przeciwdziałanie degradacji środowiska. Autorka wnikliwie analizuje trzy najważniejsze koncepcje ecś: klasyczną (Henry David Thoreau), naturalistyczną, teleologiczną i pluralistyczną (Ronald Sandler) oraz narracyjną (Brian Treanor), a następnie przedstawia propozycję autorskiej koncepcji ecś, która uzupełnia dotychczasową dyskusję i wypełnia lukę we wcześniejszych rozważaniach.

Awans pracownika CEiE WFCh

Z przyjemnością informujemy, że dr Krassimira Ilieva-Makulec, pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh UKSW, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie osiągnięcia naukowego "Struktura zespołów nicieni jako wskaźnik zmian zachodzących w glebie". Decyzję o przyznaniu stopnia dr. hab. podjęła Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik Instytutu Filozofii otrzymał dofinansowanie projektu z programu LITERATURA 2020

Informujemy, że dr Michał Zembrzuski z Instytutu Filozofii otrzymał dotację na zrealizowanie projektu oraz sfinansowanie publikacji monograficznej: „Tomasz z Akwinu – Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza”, w ramach programu LITERATURA 2020 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt będzie realizowany w ramach Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, którego członkiem jest dr Zembrzuski. Serdecznie gratulujemy.

Pracownik CEiE WFCh ekspertem programu Climate Leadership

Informujemy, że dr Agnieszka Klimska z Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh została zaproszona do grona ekspertów programu Climate Leadership (program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz zrównoważonego rozwoju). Serdecznie gratulujemy.

Student kierunku Filozofia na WFCh w Polskim Radiu o Erasmusie

Był już na studiach w Rumunii i we Włoszech, teraz planuje wyjechać na Erasmusa po raz trzeci - do słoweńskiej Lublany. Michał Gibas, student kierunku Filozofia na WFCh opowiedział w Czwórce o swoich doświadczeniach. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

https://www.polskieradio.pl/10/4339/Artykul/2394550,Erasmus-w-Bukareszcie-Rzymie-Teraz-czas-na-Lublane

Pracownicy WFCh w Komitetach PAN

Z przyjemnością informujemy, że trzech pracowników WFCh znalazło się w gronie osób wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na nową kadencję 2020-2023:

  • Komitet Nauk Filozoficznych - dr hab. Adam Świeżyński
  • Komitet Psychologii - dr hab. Jan Cieciuch
  • Komitet Biologii Organizmalnej - prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Serdecznie gratulujemy!

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów Psychologii

Informujemy, że dwóch studentów kierunku studiów Psychologia, Michał Sękowski i Łukasz Subramanian, otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019/2020 za znaczące osiągnięcia. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: J. Terelak, "Psychology of the Operator of Technical Devices"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii, prof. dra hab. Jana Terelaka, Psychology of the Operator of Technical Devices, Peter Lang 2020.

Więcej szczegółów: https://www.peterlang.com/view/title/72130

Pracownicy CEiE WFCh członkami lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach

Informujemy, że dr Dominika Dzwonkowska została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członkinię I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie, a dr Dariusz Bukaciński na członka II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie. Serdecznie gratulujemy.

Certyfikacja w terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Miło nam poinformować, że Instytut Psychologii otrzymał tytuł Instytucji certyfikującej w kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży". Instytut, funkcjonujący w ramach UKSW, jest autorem kwalifikacji oraz jedyną instytucją certyfikującą w Polsce. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ustalają rolę i warunki dla podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości w walidacji efektów uczenia się. Po zawarciu umowy pomiędzy tymi podmiotami UKSW ogłosi terminy egzaminów certyfikujących w terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: "Świadek wiary i miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją prof. dr hab. Eugeniusza Sakowicza i dr hab. Wandy Zagórskiej, prof. UKSW, pt. "Świadek wiary i miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)". Książka jest efektem trzech sympozjów naukowych poświęconych osobie i dziełom śp. ks. prof. T. Dajczera, które odbyły się w latach 2015 i 2017 na UKSW w Warszawie oraz w roku 2018 w Białymstoku. Zawiera 15 artykułów naukowych i 7 świadectw, jak też barwne tablice z wystawy, jaka towarzyszyła trzeciemu z sympozjów.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach