Ostatni tydzień zajęć oraz sesja zimowa w trybie on-line na kierunku psychologia i filozofia

Ostatni tydzień zajęć oraz sesja zimowa odbędą się w trybie on-line na kierunku psychologia i filozofia.
Kierunek ochrona środowiska - hybrydowo.
 
Przepraszam, że decyzja jest tak późno podejmowana, ale wynika to z obecnej sytuacji w Polsce i konieczności ograniczenia do minimum kolejnych zachorowań i kwaranntan. 
 
Taka rekomendacja została wskazana zarówno przez MEiN,  władze uczelni oraz samorząd studentów.

Rejestracja na semestr letni

Terminarz rejestracji na semestr letni: https://wfch.uksw.edu.pl/node/1113  

Sesja egzaminacyjna - studia stacjonarne

Sekretariat psychologii niestacjonarnej nieczynny

W dniu 21 stycznia 2022 r. sekretariat psychologii niestacjonarnej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dziekanat nieczynny

W dniuu 20 stycznia 2022 r. dziekanat studiów  stacjonarnych będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowy dr hab. w Instytucie Filozofii

Z przyjemnością informujemy, że Pan Michał Piekarski, kierownik kierunku filozofia w dniu 13.01.2022. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Serdecznie gratulujemy.  

https://monitor.uksw.edu.pl/wfch/docs/346 

Prof. ucz. dr hab. Witold Płotka przewodniczącym międzynarodowego towarzystwa naukowego

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Witold Płotka, prof. ucz. w grudniu 2021 roku został wybrany na przewodniczącego międzynarodowego towarzystwa naukowego – „Central and East European Society for Phenomenology” (CEESP, https://ceesp.org/). CEESP obecnie łączy badaczy z ponad 20 krajów na świecie. Podstawowym zadaniem tego towarzystwa jest koordynacja serii konferencji naukowych, które do tej pory odbyły się w Budapeszcie (Węgry, 2015), Gdańsku (2016), Rydze (Łotwa, 2017), Kownie (Litwa, 2018) oraz w Bukareszcie (Rumunia, 2019) i Lublanie (Słowenia, w formule zdalnej w 2021). Podczas tych konferencji zaprezentowano łącznie 331 referatów, które przedstawili badacze i badaczki z 39 krajów na świecie. Dalszym celem CEESP-u jest rozwój i promocja fenomenologii jako istotnego elementu współczesnej filozofii, która kształtuje się w dyskusji z innymi kierunkami filozofii i nauki oraz podejmuje refleksję nad problemami, z którymi mierzy się dzisiaj człowiek. Dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej CEESP ułatwia weryfikację i dyskusję otrzymanych wyników oraz tworzy podstawy pod dalsze badania zespołowe.

Nowa punktacja czasopism WFCh

Zgodnie z komunikatem MNiE dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopisma WFCh otrzymały punktację:
  • Studia Philosophiae Christianae - 70 pkt
  • Studia Ecologiae et Bioeticae - 40 pkt
  • Studia Psychologica - 20 pkt

Komunikat o zebraniu wyborczym 2

Komunikat w sprawie wyboru kandydata na członka senatu Uniwersytetu (wybory uzupełniające) spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na WFCH niebędących profesorami lub profesorami uniwersytetu 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na WFCH niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członka senatu Uniwersytetu, na dzień 6 grudnia 20201 r. o godz. 9.00 
 
Zebranie wyborcze odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość głosowania on-line. Szczegóły dotyczące logowania się na zebranie i głosowania zostaną podane wkrótce, po ustaleniu ich z CSI.
 
Kandydaci do senatu mogą być zgłaszani przez każdego członka wspólnoty Uniwersytetu do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 drogą mailową na adres przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej: janina.buczkowska@uksw.edu.pl.
 
Janina Buczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WFCH
 

Komunikat o zebraniu wyborczym 1

Komunikat w sprawie zwołania zebrania wyborczego (wybory uzupełniające) w celu wyboru członka Rady Dyscypliny Filozofia spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na UKSW i niebędących profesorami lub profesorami uniwersytetu. 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uniwersytetu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członka Rady Dyscypliny Filozofia spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uniwersytetu w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 9. 45.
 
Zebranie wyborcze odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość głosowania on-line. Szczegóły dotyczące logowania się na zebranie zostaną podane przez w terminie poprzedzającym zebranie. CSI.
 
 
Janina Buczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WFCH
 

Grant dla doktorantki z filozofii

Miło nam poinformować, że p. mgr Martyna Filcek, doktorantka na kierunku filozofia, otrzymała grant NCN Preludium - Zbiorowość jako podmiot tragedii. Filozoficzna analiza polskich dzieł dramatycznych okresu romantyzmu.

Opis projektu.

Gratulujemy!

Seminaria prof. M. Bakuły

Seminaria problemowe

Sympozjum Tomistyczne

Wyniki rekrutacji na program Erasmus +

Wyniki rekrutacji na program Erasmus +

Plik do pobrania

Nowa publikacja prof. J. Terelaka

Nowa publikacja prof. ucz. dr hab. W. Płotki

 
Zapraszamy do lektury nowej książki prof. W. Płotki, Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7683-197-8.
 
Książka prezentuje rezultaty prac podjętych w ramach grantu badawczego – finansowanego przez Narodowe Centrum 

Nauki w programie OPUS 14 – pt. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce (nr 2017/27/B/HS1/02455).
 
Z okładki: Książka ta jest poświęcona myśli Leopolda Blausteina, filozofa, estetyka i pedagoga, „najwybitniejszego przedstawiciela”, jak pisał o nim Roman Ingarden, grupy późnych uczniów Kazimierza Twardowskiego. […] Jak się wydaje, o wartości filozofii Blausteina decyduje zbudowana przez niego i konsekwentnie stosowana metoda badawcza, która łączy w sobie elementy głównych nurtów psychologii końca XIX i początku XX wieku oraz zyskującej wówczas na znaczeniu fenomenologii. W literaturze przedmiotu brakuje jednak opracowania, które w sposób systematyczny i całościowy śledziłoby te nawiązania i wskazywało na ciągłość jego programu badawczego […]. Biorąc to pod uwagę, podstawowym celem niniejszej pracy jest próba wypełnienia zaznaczającej się tutaj luki i krytyczna analiza wybranych wątków metody stosowanej przez Blausteina.

Nowy kierownik kierunku filozofia

Decyzją Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w został powołany nowy kierownik kierunku Filozofia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej -  dr Michał Piekarski.

Gratulujemy!

Awanse pracowników WFCH

Decyzją Senatu UKSW dr hab. Dominika Dzwonkowska (Instytut Filozofii) i dr hab. Andrzej Pankalla (Instytutu Psychologii) zostali powołani na stanowsko profesora uczelni. Serdecznie gratulujemy! 

Komunikat p. Prorektor w sprawie składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg

"W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem
POCZTY POLSKIEJ na adres: 
Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 
ul. Wóycickiego 1/3 
01-938 Warszawa"
 
Szczegóły: plik do pobrania 

Praktyki-wolontariat studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie oferuje studentom psychologii UKSW możliwość udziału w projekcie obejmującym:
  • trzymiesięczny wolontariat współorganizowany z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
  • szkolenie „Jak efektywnie wspierać dziecko w procesie edukacyjnym” – warsztaty dla studentów wolontariuszy (nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, pomoc dziecku, w planowaniu nauki i organizacji miejsca pracy, koncentracja i efektywność nauki, pozytywna samoocena dziecka, zwiększanie motywacji do nauki, techniki uczenia),
  • obserwację procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego przez specjalistów poradni, 
  • konsultacje ze specjalistami poradni (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, neurologopeda) – w zależności od problemów dziecka, 
  • bezpośrednią pracę z dzieckiem z trudnościami w nauce (szkoła podstawowa, klasy 1-4),  
  • spotkanie integrujące wolontariuszy. 
Wolontariusz będzie zobowiązany do pracy z dzieckiem 1 raz w tygodniu ok. 1,5 godziny na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 lub w innym wyznaczonym przez koordynatora miejscu (biblioteka, mediateka, szkoła). Wolontariusz otrzymuje wsparcie koordynatora, opiekę merytoryczną specjalistów PPP 10, ubezpieczenie NNW. 
Informacje i aktualności pod linkiem:  https://padlet.com/PPP10Padlet/wolontariat.
Rekrutacja i weryfikacja zgłoszeń: alicja.golonka@ppp10.waw.pl.
Nabór trwa do 10 września 2021 r.

Nowa publikacja prof. R. Piłata

Zapraszamy do lektury nowej książki prof. R. Piłata, Pojęcia i rozumienia świata, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021.
 
Praca powstała w ramach dotacji w ramach „Doskonała nauka” DNM/SP/465699/2020
 
Nota z okładki książki:
Tradycyjna nauka i filozofia zakładały, że podsiadanie jasnego i wyraźnego pojęcia, które można poddawać analizie, testować i komunikować w języku jest szczytowym osiągnięciem poznawczym. Jasne pojęcia obiecywały nie tylko satysfakcję poznawczą, lecz także solidne oparcie dla norm społecznych i moralnych. Te zadania i aspiracje myślenia pojęciowego doznały współcześnie głębokich przemian. Analiza pojęciowa nie jest już dominującym motorem naukowego postępu, w to miejsce weszły zmatematyzowane, probabilistyczne modelowanie, komputerowe symulacje. Również odeszła od budowania wszechobejmujących pojęciowych gmachów. W konsekwencji rzadziej zadaje się dziś ogólne pytania: Czym jest pojęcie? Jak osiągnąć jasność i adekwatność pojęć? Jaki jest związek pomiędzy pojęciowością i normami działania? Czy pojęcia mają sens dosłowny czy metaforyczny? Jak poszczególne pojawiają się pojęcia w kulturach i jak z nich znikają? A jednak w regulowaniu indywidualnego i zborowego życia wciąż odwołujemy się do pojęć, wierzymy instynktownie, że istnieje w umysłach warstwa, która w głęboki i zobowiązujący sposób wyznacza nasz stosunek do świata i innych ludzi. W tej książce przedstawiam pojęciowość jako zdolność rozumienia odwołującą się do szerokiego horyzontu sensu. Pojęcia przedstawiają świat, którego nieodłączną częścią jest myśląca o tym świecie ludzka istota. 
 

Studia Ecologiae et Bioethicae w dwóch prestiżowych repozytoriach

Czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaakceptowane do indeksacji przez dwa prestiżowe repozytoria czasopism naukowych:
 
Gratulujemy!

Dofinasowanie studiów podyplomowych

Miło nam poinformować, że Centrum Ekologii i Ekofilozofii otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe Zarządzanie jakością powietrza. 
Studia rozpoczną się w październiku 2021, będą trwały 2 semestry, koszt dla uczestnika to tylko 450 zł za całość studiów
 
Przedmioty będą realizowane w blokach zajęć:
zarządzanie ochroną powietrza 
prawo ochrony powietrza
technologie ochrony powietrza  (wyjazdy studyjne do  Geotermii Mszczonów oraz Instytutu Technik i Technologii Specjalnych Sp. Z o.o.)
edukacja ekologiczna (zajęcia terenowe w Kampinosie i cennych przyrodniczo terenach Warszawy)
wpływ zmian klimatu na zdrowie
 
Kierownikiem projektu jest dr hab. Dominika Dzwonkowska; Zastępcą kierownika projektu jest: prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk. 

Ranking Perspektyw 2021

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach