Śp. Ksiądz Profesor Grzegorz Bugajak

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2020 zmarł nagle

Ksiądz Profesor

GRZEGORZ  BUGAJAK

dyrektor Instytutu Filozofii WFCh UKSW w Warszawie

Ksiądz Grzegorz Bugajak urodził się 6 października 1966 roku w Łodzi. Był absolwentem i pracownikiem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW w Warszawie, na którym pracował od 1995 roku, a od 2014 roku profesorem UKSW. Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filozofii UKSW. Od 1997 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego Instytutu Filozofii "Studia Philosophiae Christianae". Był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, którego był absolwentem (1992). W roku 1999 uzyskał stopnień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2013 roku - stopień doktora habilitowanego.

W swojej pracy naukowej zajmowal się m.in. filozofią kosmologii, kategorią przypadku, kategorią natury, zagadnieniem relacji między naukami przyrodniczymi i teologią. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in. European Society for the Study of Science and Theology - ESSSAT, Słowackie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne), w których pełnił także funkcję członka zarządu. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, a także trzykrotnie otrzymał nagrodę Rektora ATK/UKSW za pracę organizacyjną. Czytaj więcej

Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych przez Rektora UKSW

W związku z Zarządzeniem Nr 23/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej oraz Decyzją Prorektor ds. studenckich i kształcenia z dnia 23.03.2020 informuję, że w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych (obecnie do 10.06.): Czytaj więcej

Grant NCN dla IP WFCh UKSW

Prof. Peter Karl Jonason uzyskał finansowanie projektu w ramach konkursu NCN OPUS w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Psychologii: "Poszerzony fenotyp trafia na Tindera: Jak osobowość przejawia się w aplikacjach randkowych online", wysokość grantu: 522 300 zł. (Profesor Jonason przebywa w IP UKSW jako laureat Programu im. Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Gratulujemy!

Projekty pracowników IF WFCh uzyskały finansowanie MKiDN

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród projektów, które uzyskały finansowanie, znalazły się dwa projekty kierowane przez pracowników Instytutu Filozofii WFCh: ks. dra hab. Macieja Bałę - "Sztuka szczęścia" (26.000 PLN) i p. prof.  dra hab. Artura Andrzejuka - "Tomizm w czasie zarazy" (20.000 PLN). Serdecznie gratulujemy!

Pracownik CEiE WFCh członkiem komisji bioetycznej

Informujemy, że dr Marcin Klimski, pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh został powołany na drugą trzyletnią kadencję pracy w Komisji Bioetycznej działającej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie im. gen. Karola  Kaczkowskiego. Serdecznie gratulujemy.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: "Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems"

Książka pt. „Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems”, wydana pod redakcją Witolda Płotki i Patricka Eldridge’a przez wydawnictwo Springer, przedstawia genezę fenomenologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Zawiera w sumie 11 oryginalnych studiów, które śledzą i dyskutują nad rozwojem ruchu fenomenologicznego w tej części Europy, jego najważniejszych przedstawicielami oraz kontekstem teoretycznym i historycznym. Ten zbiór studiów analizuje takie zagadnienia, jak spór realizmu z idealizmem, status psychologii opisowej oraz pytanie o metodę fenomenologiczną i problem świata. Rozdziały dotyczą pierwszych dziesięcioleci rozwoju fenomenologii w Czechosłowacji, Polsce, Rumunii, Rosji i Jugosławii przed II Wojną Światową. Autorzy śledzą Brentanowskie dziedzictwo rozwoju tej myśli i pokazują, jak ta tradycja zainspirowała ważnych myślicieli, którzy tworzyli podstawy filozofii w Europie Środkowej, w tym Celmsa, Špeta, Ingardena, Franka, Twardowskiego, Patočkę i inniych. Praca dotyczy nie tylko dziedzictwa Brentana, ale i sytuuje fenomenologię w dialogu z innymi ważnymi szkołami tamtych czasów, w tym ze Szkołą Praską i Szkołą Lwowsko-Warszawską. Niniejszy zbiór studiów dotyczy myślicieli, których pisma miały ograniczony wpływ poza krajem ojczystym ze względu na okoliczności polityczne i historyczne. Kolejne rozdziały pokazują rozwój ruchu fenomenologicznego od jego początków w Niemczech. Autorzy przedstawiają także, w jaki sposób metoda fenomenologiczna rezonowała w różnych krajach i doprowadziła do nowych odkryć filozoficznych w ontologii, epistemologii, psychologii, filozofii kultury i filozofii religii. Czytaj więcej

Sukces pracownika WFCh

Badania prof. Jacka Tomczyka (WFCh UKSW) opublikowane na łamach czasopisma "Clinical and Experimental Dental Research" znalazły się w czołówce pobieranych prac naukowych. Docenione w ten sposób zostały unikalne badania dotyczące korelacji pomiędzy występowaniem próchnicy u młodzieży polskiej a nadużywaniem przez nią komputera.

Godziny dostępności dziekanatu studiów stacjonarnych, sekretariatu studiów niestacjonarnych i sekretariatu studiów doktoranckich w okresie odwołania zajęć

W okresie odwołania zajęć z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dziekanat studiów stacjonarnych, sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii i sekretariat studiów doktoranckich będą czynne w terminach:

Dziekanat studiów stacjonarnych:

  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, godz. 10:00-12:00

Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii:

  • 29.04.; 05.05.; 06.05.; 08.05.; 12.05.; 13.05.; 15.05.; 19.05.; 20.05.; 22.05.; 26.05.; 27.05.; 29.05. - w godz. 09:00-11:00

Sekretariat studiów doktoranckich - w dziekanacie studiów stacjonarnych w terminach: 30.04.; 05.05.; 06.05.; 08.05.; 11.05.; 14.05.; 18.05.; 21.05.; 26.05.; 29.05. - w godz. 10:00-12:00.

W miarę możliwości prosimy studentów o załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: H. Gasiul, "Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii WFCh UKSW, prof. UKSW dr. hab. Henryka Gasiula, pt. "Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020. Książka zawiera przegląd współczesnych oraz wcześniejszych, istotnych dla rozwoju psychologii osobowości nurtów oraz teorii i koncepcji. Wydanie trzecie zawiera nowe podejścia do interpretacji cech osobowości, uwzględniające jej aspekty strukturalne oraz procesualne. Istotne są analizy wskazujące na korzenie współczesnych teorii osobowości oraz odwołujące się do nieuwzględnianych w wielu podręcznikach  teorii aktywistycznych oraz podejścia personalistycznego. Książka stanowi znakomity podręcznik dla studentów psychologii oraz medycyny (psychiatrii) i innych kierunków.

Więcej: https://ksiegarnia.difin.pl/psychologia-osobowosci-nurty-teorie-koncepcje-wydanie-3

Grant dla pracownika IF na wydanie publikacji

Pracownik Instytutu Filozofii WFCh, prof. dr hab. Robert Piłat, uzyskał grant MNiSzW w wysokości 20.000 PLN na wydanie monografii pt. "Prawda i pojęcie" w ramach konkursu "Doskonała nauka". Serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rektor UKSW postanawia, co następuje:

  • odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych;
  • wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie gości zagranicznych;
  • studenci zakwaterowani w domach studenckich bezwzględnie dostosowują się do zarządzeń administracji właściwego obiektu;
  • odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych i kursów i zobowiązuje się nauczycieli akademickich do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, a w szczególności z wykorzystaniem platformy Moodle;
  • zawiesza się zajęcia wychowania fizycznego;
  • dopuszcza się prowadzenie seminariów dyplomowych, dla studentów ostatniego roku studiów, za obopólną zgodą promotora i studenta z zachowaniem wszelkich środków ostrożności;
  • zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną UKSW i biblioteki wydziałowe.

Więcej: Czytaj więcej

Erasmus+ Courses in English 2020/2021

 

ERASMUS+ English Courses 2020/2021

 

You are invited to study with us!

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach