Sekretariat psychologii niestacjonarnej nieczynny

W dniach 2 sierpnia do 16 sierpnia sekretariat psychologii niestacjonarnej będzie nieczynny (przerwa urlopowa).

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyróżnienie dla prof. Jana Terelaka

Profesor Jan F. Terelak z Instytutu Psychologii otrzymał Złotą Lotkę - najwyższe wyróżnienie polskich pilotów oraz zasadził dąb w Alei Kosmonautów we Wrocławiu. Pan Profesor został nagrodzony najwyższym wyróżnieniem polskich pilotów „Złotą Lotką” za „całokształt w działalności lotniczej w zakresie psychologii lotniczej.
 
Działalność astronautyczna Profesora w zakresie psychologii kosmicznej została doceniona przez Kapitułę Klubu Lotników i Kosmonautów „Dąb”. Zgodnie z obyczajem Laureat nagrody posadził drzewo swojego imienia w Alei Kosmonautów we Wrocławiu, w której rosną już dęby posadzone przez kilkudziesięciu astronautów amerykańskich i kosmonautów europejskich, rosyjskich i hinduskich

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych - rekrutacja

Przypominamy studentom 1 i 2 roku I stopnia Filozofii oraz studentom 1 roku II stopnia Filozofii o możliwości składania wniosków o realizację studiów w ramach Akademickiej Ścieżki Studiów Filozoficznych. Termin składania dokumentacji upływa w dniu 17 września 2021r. Więcej informacji pod linkiem: https://wfch.uksw.edu.pl/node/2974 Serdecznie zapraszamy!

Wnioski o akademik

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2021r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2021r. – zał. nr 20 Drodzy Studenci, w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica. Wnioski o akademik znajdują się na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Nowa publikacja prof. R. Piłata

Zapraszamy do lektury nowej książki prof. R. Piłata, Pojęcia i rozumienia świata, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021.
 
Praca powstała w ramach dotacji w ramach „Doskonała nauka” DNM/SP/465699/2020
 
Nota z okładki książki:
Tradycyjna nauka i filozofia zakładały, że podsiadanie jasnego i wyraźnego pojęcia, które można poddawać analizie, testować i komunikować w języku jest szczytowym osiągnięciem poznawczym. Jasne pojęcia obiecywały nie tylko satysfakcję poznawczą, lecz także solidne oparcie dla norm społecznych i moralnych. Te zadania i aspiracje myślenia pojęciowego doznały współcześnie głębokich przemian. Analiza pojęciowa nie jest już dominującym motorem naukowego postępu, w to miejsce weszły zmatematyzowane, probabilistyczne modelowanie, komputerowe symulacje. Również odeszła od budowania wszechobejmujących pojęciowych gmachów. W konsekwencji rzadziej zadaje się dziś ogólne pytania: Czym jest pojęcie? Jak osiągnąć jasność i adekwatność pojęć? Jaki jest związek pomiędzy pojęciowością i normami działania? Czy pojęcia mają sens dosłowny czy metaforyczny? Jak poszczególne pojawiają się pojęcia w kulturach i jak z nich znikają? A jednak w regulowaniu indywidualnego i zborowego życia wciąż odwołujemy się do pojęć, wierzymy instynktownie, że istnieje w umysłach warstwa, która w głęboki i zobowiązujący sposób wyznacza nasz stosunek do świata i innych ludzi. W tej książce przedstawiam pojęciowość jako zdolność rozumienia odwołującą się do szerokiego horyzontu sensu. Pojęcia przedstawiają świat, którego nieodłączną częścią jest myśląca o tym świecie ludzka istota. 
 

Studia Ecologiae et Bioethicae w dwóch prestiżowych repozytoriach

Czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaakceptowane do indeksacji przez dwa prestiżowe repozytoria czasopism naukowych:
 
Gratulujemy!

Dofinasowanie studiów podyplomowych

Miło nam poinformować, że Centrum Ekologii i Ekofilozofii otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe Zarządzanie jakością powietrza. 
Studia rozpoczną się w październiku 2021, będą trwały 2 semestry, koszt dla uczestnika to tylko 450 zł za całość studiów
 
Przedmioty będą realizowane w blokach zajęć:
zarządzanie ochroną powietrza 
prawo ochrony powietrza
technologie ochrony powietrza  (wyjazdy studyjne do  Geotermii Mszczonów oraz Instytutu Technik i Technologii Specjalnych Sp. Z o.o.)
edukacja ekologiczna (zajęcia terenowe w Kampinosie i cennych przyrodniczo terenach Warszawy)
wpływ zmian klimatu na zdrowie
 
Kierownikiem projektu jest dr hab. Dominika Dzwonkowska; Zastępcą kierownika projektu jest: prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk. 

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Instytucie Psychologii

UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
STANOWISKO: adiunkt (etat dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia stresu, wspomaganie rozwoju, pomiar i diagnoza psychologiczna
 
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 czerwca 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 lipca 2021 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
 
Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii stres, wspomagania rozwoju, pomiaru psychologicznego i udział w projektach z tego obszaru
 
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
 
I. Warunki konkursu:
 
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy:
doktora w zakresie psychologii
- udokumentowany dorobek naukowy z zakresu:
psychologii stresu, wspomagania rozwoju lub pomiaru psychologicznego w czasopismach z listy MEiN, w tym co najmniej jeden artykuł z Impact Factor;
- udokumentowany dorobek dydaktyczny z zakresu zajęć z psychologii stresu oraz pomiaru psychologicznego; udokumentowane uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł pozauczelnianych dotyczących stresu lub pomiaru psychologicznego, w tym doświadczenie organizacyjne w realizacji projektów.
 
II.

Ranking Perspektyw 2021

Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów

W dniu 17 czerwca 2021 odbyła się uroczysta promocja doktorów hab. i doktorów, którzy w ostatnim czasie uzyskali stopnie naukowe na  Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W uroczystości - poza promowanymi dr. hab. i dr. - wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich (ks. prof. Marek Stokłosa), dziekańskich, promotorzy, promotorzy pomocniczy. Na zakończenie promocji w imieniu dr. hab wystąpił dr hab. Michał Zembrzuski, prof. uczelni, w imieniu dr. podziękowała dr Małgorzata Najderska. Czytaj więcej

Wykłady prof. Jana Hrkuta

Zapraszamy na wykłady on line prof. Jana Hrkuta.
Więcej o profesorze: http://en.ff.ku.sk/?page_id=1081
 

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na seminaria magisterskie dla studentów III roku psychologii stacjonarne

Poniżej znajduje się wykaz terminów rozmów kwalifikacyjnych na seminaria magisterskie dla studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą studenci III roku już w czerwcu (tj. tuż po zakończeniu zajęć dydaktycznych na III roku) wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku przygotowując w jego ramach pracę magisterską. Rejestracja do konkretnej grupy seminaryjnej wymaga akceptacji prowadzącego.
 

Pracownik Instytutu Psychologii lauratem stypendium START 2021

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców.
 
Wsród lauratów - Radosław Rogoza, pracownik Instytutu Psychologii. Gratulujemy!
 
Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.
 

Lista studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus +

Lista studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus: Czytaj więcej

Nowa publikacja prof. J. Terelaka

W wydawnictwie UKSW ukazała się nowa publikacja prof. J. Terelaka: Syndrom zimowników antarktycznych. Perspektywa narracyjna, Warszawa 2021.

Diariusz prof. Jana F. Terelaka z pobytu na stacji im. H. Arctowskiego – to pozycja wyjątkowa. I to nie tylko ze względu na barwny opis obyczajów izolowanej społecz­ności w polskiej bazie polarnej. Otóż w zaskakujący sposób sens tej pracy zmienia się z upływem lat – wraz z nabierającym coraz śmielszych kształtów marzeniem człowieka o podboju kosmosu. Dlatego też rekomenduję drugie wydanie, uzupełnione o nowy rozdział IV, dokumentujący miesięczny rejs statkiem do kraju po wypełnionej przez „zimowników” misji III Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk.                                                                                                                                                                                Z przedmowy Piotra Jaworskiego - reżysera filmu "Syndrom zimownika"

Terminarz sesji - studia stacjonarne

Terminy egzaminów w sesji letniej 2020/21:

 1. filozofia
 2. psychologia
 3. ochrona środowiska

 

 

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii: 

Komentarz Tomasza z Akwinu do De hebdomadibus Boecjusza w tłumaczeniu i opracowaniu Michała Zembrzuskiego.

E-BOOK do pobrania gratis: https://bit.ly/2TlsfP9

 
ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI
 2 czerwca 2021 roku, godz. 19.00
 
Spotkanie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams poprowadzi
prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
 
Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej

http://bityl.pl/1naa4

lub skorzystaj z alternatywnego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJiZDY1NDAtYmI4MC00MzI4LWIyNmMtNzk0NzBmZjZmMDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9f8535-9676-4480-8f9e-b584be248bd7%22%2c%22Oid%22%3a%22db5bfa9f-cbc7-4b7f-bb54-7064090766aa%22%7d

 

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2021/2022

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r.
 
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r.
– zał. nr 20
Drodzy Studenci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna.
 
Wnioski o akademik są do pobrania na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.  
Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.
 
Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników WFCH

Miło nam poinformować, że następujący pracownicy Wydziału otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe (wręcznie odbędzie się 28 maja w święto uczelni):

 • Ks. Łepko Zbigniew –  Złoty Krzyż Zasługi; 
 • Tomczyk Jacek –  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Buczkowska Janina –  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Ks. Sochoń Jan -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Świętorzecka Kordula -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • ks. Woźniak Waldemar -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Augustyniuk-Kram Anna -  Brązowy Krzyż Zasługi;
 • Andrzejuk Artur -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Gasiul Henryk -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Dzwonkowska Dominika -  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę; 

Grant z NCK dla pracowników Instytutu Filozofii

Miło jest nam poinformować, że pracownicy Instytutu Filozofii otrzymali grant w ramach programu"Kultura - interwencje" NCK dotowanego ze środków MKDNiS. W ramach realizacji projektu pt. "Tomizm egzystencjalny i konsekwentny" przewidywana jest publikacja monografii prezentującej tomizm w wersji tomizmu konsekwentnego oraz organizację dwóch konferencję upamiętniających wybitnych tomistów: śp. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB i prof. Mieczysława Gogacza. Kierownikiem grantu jest prof. A. Andrzejuk.
 
Gratulujemy!

Grant z NCN dla pracownika Instytutu Psychologii

Miło nam poinformować, że dr Radosław Rogoza (Instytut Psychologii) otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki: Życie i odcienie nadwrażliwego narcyzmu: Odkrywając intra- i inter-personalne konsekwencje narcyzmu nadwrażliwego przez pryzmat modelu nadwrażliwej izolacji i wrogości. 
 
Wysokość grantu 866 300 zł
 
Serdecznie gratulujemy!

Aplikacja na AŚSF

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych
 
Aplikacja na rok 2021/2022:
 • termin składania dokumentów: 17 września 2021
 • rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2021
Rozliczenie za rok 2020/2021: 
 • termin rozliczenia: 1 lipca 2021
 

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała sie nowa praca ks. prof. Jana Sochonia: Jan Sochoń, Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury, Lublin 2021,  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Teksty zawarte w książce odsłaniają tajemnice twórczego życia osobowego człowieka, przemierzającego filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię. Autor w tej książce chce nas przekonać, że – jak to ujął M. A. Krąpiec – nie może być kultury prawdziwie ludzkiej bez religii, jak nie można nasycić swego rozumu tym światem, a swego chcenia ziemskimi dobrami. Skoro człowiek nie może sam usensowić swego istnienia i umocnić się w swym bytowaniu, to potrzebuje Boga, a kultura, będąc kolebką ludzkiej egzystencji, nie może obyć się bez religii – będącej jedyną sensowną reakcją na stwierdzenie swej niewystarczalności. W sensie ostatecznym religia, transcendując trzy wymiary kultury, zdaje się wskazywać na potencjalność już nie tylko naturalną, ale potencjalność ostateczną, tzw. potentia oboedientialis (możność uległości).

Więcej o książce i autorze: http://noweksiazki.com.pl/pl/numer/4-2021

Wyniki ankiet

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich za sem. zimowy 2020/21 są dostępne pod adresem: wyniki ankiet.

Wizyta pracowników CEiE na Uniwersytecie Rolniczym Islandii

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu z Funduszu Współpracy Dwustronnej Inicjatywy finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, została zrealizowana w dniach 23-30.03.2021 wizyta przygotowawcza nr FWD/20/WP/0014  na Uniwersytecie Rolniczym z Islandii. Wizyta odbyła się z wykorzystaniem nowych technologii w trybie zdalnym.

 

Wizyta umożliwiła pracownikom obu jednostek omówienie obecnie realizowanych przedsięwzięć i przyszłych działań wzmacniających współpracę w obszarze edukacji oraz badań naukowych. Pięć intensywnych dni rozmów pomogło wypracować długofalowy plan działań wymienić się dobrymi praktykami badawczymi oraz dydaktycznymi i przygotować wnioski na kolejne działania wspierające współpracę.

 

Wartość dofinansowania wyniosła: 3.500 EUR. Dziękujemy Operatorowi Programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za współpracę!

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach