Śp. Profesor Elżbieta Aranowska

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor Elżbieta Aranowska

Pani Profesor Elżbieta Aranowska była wieloletnim pracownikiem Instytutu Psychologii WFCh UKSW w Warszawie. Kształtowała kolejne pokolenia studentów i doktorantów, pokazując im, że myślenie w kategoriach statystycznych i matematycznych jest niezbędne do zrozumienia złożonej natury ludzkiego zachowania. Była także autorką wielu prac naukowych poświęconych metodom statystycznym w zastosowaniu do badań psychologicznych. Współpracowała z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce. Była związana z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Była założycielką i wieloletnią kierowniczką Katedry Metodologii Badań Psychologicznych w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Była autorytetem w dziedzinie psychometrii, ekspertem w obszarze modeli statystycznej analizy danych oraz metodologii badań psychologicznych.

Bliskim i Przyjaciołom Pani Profesor składamy wyrazy współczucia i łączymy się w modlitwie w Jej intencji.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii nieczynny w dniach 03-25.08.2020

W związku z przerwą urlopową sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii będzie nieczynny w dniach 3 - 25 sierpnia.

Stypendia naukowe w Instytucie Psychologii - Sonata Bis

W Instytucie Psychologii został otwarty konkurs na dwa stypendia naukowe w ramach realizowanego grantu NCN "Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych", którego kierownikiem jest dr hab. Monika Mynarska.

Szczegóły konkursu:

https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/stypendia_naukowe_sonata_bis_mynarska_2020

Sekretariat dziekana WFCh nieczynny w dniach 20.07.-07.08.2020

Sekretariat dziekana WFCh będzie nieczynny w okresie: 20.07.-07.08.2020 z powodu przerwy urlopowej.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach:
1. nauki prawne
2. nauki teologiczne
3. prawo kanoniczne
4. literaturoznawstwo
5. archeologia
6. historia
7. filozofia
8. psychologia
9. pedagogika
10. nauki fizyczne
11. matematyka

W ramach programu kształcenia doktoranci podnoszą umiejętności językowe, zdobywają warsztat naukowy specyficzny dla danej dyscypliny oraz biorą udział w międzynarodowej wymianie akademickiej. Ponadto, w ramach kształcenia otrzymują stypendium doktorancie i starają się o uzyskanie grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na przykład z Narodowego Centrum Nauki.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, posiadanie dorobku naukowego oraz złożenie koncepcji badań.

Postępowania rekrutacyjne odbywa się w kilku etapach:
1) ocena formalna
2) ocena merytoryczna koncepcji badawczych przez Komisję Kwalifikacyjną
3) ewentualna rozmowa kwalifikacyjna
4) decyzja Komisji Rekrutacyjnej.

Jeśli chcesz rozpocząć kolejny etap naukowej przygody, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zgłoś się do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2020 roku i trwa do 6 września 2020 roku, następnie dokumenty kandydatów będą poddanie ocenie. Kształcenie w Szkole rozpocznie się 1 października 2020 roku. Czytaj więcej

Pracownicy CEiE kolejny raz uratowali jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły

Dzięki pracownikom z Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh udało się kolejny raz uratować jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły. Badania i ochrona ptaków możliwa jest dzięki bazie terenowej jaką dysponuje CEiE we Wróblach (gm. Maciejowice).

Tegoroczny sezon lęgowy jest ostatnim, podczas którego realizowany jest projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Przez ostatnich pięć lat udawało się chronić lęgi mew i rybitw przed presją drapieżnych ssaków, głównie norki amerykańskiej, lisa i jenota. Jeden z naszych autorskich zabiegów czynnej ochrony polegał zabieraniu do inkubatorów świeżo złożonych przez ptaki jaj, a w ich miejsce podkładanie do gniazd drewnianych atrap przypominających wielkością, kształtem i ubarwieniem oryginalne jaja chronionego gatunku. Na krótko przed wykluciem się piskląt jaja z inkubatorów przekładane były z powrotem do gniazd par rodzicielskich, zabierając równocześnie z nich atrapy. Tym sposobem przez cały okres rozwoju zarodków lęgi były chronione przed drapieżnikami.

Czytaj więcej

Okładka International Journal of Osteoarchaeology z ilustracją badań pracowników CEiE WFCh

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Osteoarchaeology ukazała się na stronie tytułowej fotografia z publikacji zespołu, którym kieruje pracownik CEiB  WFCh prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk (Case Report Case of pulp stones and  dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś  (Poland)). Fakt wyboru zdjęcia świadczy o wysokiej jakości przeprowadzonych badań. Gratulujemy! Czytaj więcej

O badaniach pracownika CEiE WFCh w Nauce w Polsce

Na stronie PAP "Nauka w Polsce" ukazał się artykuł na temat badań pracownika CEiE WFCh prof. dra hab. Krzysztofa Szostka. Na ich podstawie można ocenić  migrację i dietę minionych pokoleń, a także czas odstawienia osobników od mleka matczynego (tzw. weaning stress). Zachęcamy do lektury.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82712%2Cnaukowcy-dieta-mieszkancow-pld-polski-kilka-tysiecy-lat-temu-w-duzej-mierze

Deklaracja wyboru specjalności - II rok psychologii (studia stacjonarne)

Studenci II roku psychologii proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji wyboru specjalności. Wypełnioną deklarację proszę dostarczyć do dziekanatu do 04.09.2020.

Deklaracja do pobrania:

"Tomizm w czasie zarazy"

Stacja naukowo-badawcza CEiE WFCh

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW (ceie.uksw.edu.pl) prowadzące, unikalne (interdyscyplinarne) na skalę kraju, studia na kierunku Ochrona Środowiska zakończyło adaptację budynku na stację naukowo-badawczą we Wróblach (gm. Maciejowice). W stacji prowadzone są zarówno badania naukowe, jak i działania związane z czynną ochronę ptaków zasiedlających wyspy w nurcie Wisły środkowej (takich jak: mewa siwa, rybitwa rzeczna i białoczelna, ostrygojad). W bazie terenowej obywają się również zajęcia dydaktyczne dla studentów Ochrony Środowiska. Remont był możliwy dzięki specjalnej dotacji Rektora UKSW.

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2 - aktualizacja z dnia 29.05.2020

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną zostało zaktualizowane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania UKSW w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Wszystkich pracowników i studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Więcej:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5083

Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z sytuacją epidemiologiczną i zarządzeniami Władz UKSW

W związku z:

  • Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,
  • Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego
  • Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że: Czytaj więcej

Erasmus+ Courses in English 2020/2021

 

ERASMUS+ English Courses 2020/2021

 

You are invited to study with us!

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach