Przejdź do treści

Procedura dla studentów

 1. Pobranie skierowania na praktyki [plik do pobrania]
 2. Przedłożenie wypełnionego skierowania właściwemu koordynatorowi ds. praktyk w celu jego zatwierdzenia
 3. Dostarczenie do dziekanatu kopi skierowania na praktykę
 4. Pobranie karty praktykanta [plik do pobrania], po zatwierdzeniu skierowania na praktykę przez wydziałowego koordynatora ds. właściwych praktyk
 5. Po zakończeniu praktyk należy rozliczyć praktyki u właściwego koordynatora ds. praktyk
 6. Po rozliczeniu praktyk dokumentację należy przekazać do dziekanatu

Uwaga!
Porozumienie z instytucją (jeśli jest wymagane) podpisuje Dziekan Wydziału (a nie Pełnomocnik czy kierownik kierunku). Porozumienie w celu podpisania przekazujemy do dziekanatu.

Wzór porozumienia [plik do pobrania] (w 3 egzemplarzach)

Obowiązki opiekuna praktyk

 1. Zatwierdzenie skierowania na praktyki
 2. Rozliczenie praktyk
 3. Wpisanie studentom oceny z praktyk do USOSa

Obowiązki sekretariatu

 1. Przechowywanie dokumentacji
 2. Rejestracja i podpięcie studentów na praktyki nauczycielskie w celu rozliczenia ich w USOSie

Procedura rozliczenia praktyk

 1. Rejestracja przez studenta w systemie USOS na przedmioty związane z praktykami (kierunkowe, pedagogiczne, praktyki)
 2. Przedłożenie skierowania na praktyki pełnomocnikowi ds. praktyk w celu jego akceptacji/ podpisu
 3. Przekazanie przez studenta/kę kopi skierowania na praktykę do dziekanatu
 4. Pobranie karty kompetencji praktykanta oraz sprawozdanie – dziennika praktyk [plik do pobrania] ze strony wydziału
 5. Po ukończonych praktykach w instytucji, Student zgłasza się do Pełnomocnika ds. praktyk w celu rozliczenia praktyk
 6. Pełnomocnik ds. praktyk rozlicza studentowi praktyki (pod względem merytorycznym, godzinowym i wpisuje ocenę/zal)
 7. Dziekanat otrzymuje kartę kompetencji praktykanta oraz sprawozdanie (dziennik praktyk) ze wszystkimi podpisami do akt studenta

Programy praktyk i wzory dokumentów na poszczególnych kierunkach