Przejdź do treści

Procedura  dyplomowania

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do dnia – wg terminów.

Student może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej lub licencjackiej  za zgodą Dziekana najdalej do 30 września. W takim przypadku składa się podanie (przez usosweb w zakładce podania) o przesunięcie terminu pracy magisterskiej do 30 września.

Temat pracy magisterskiej  lub licencjackiej powinien być ustalony i zatwierdzony przez Radę Wydziału nie później niż w ostatnim  dniu przedostatniego semestru studiów ( czyli: do końca 5 semestru studiów w przypadku pracy licencjackiej; do końca 3 semestru studiów w przypadku pracy magisterskiej na studiach II stopnia; do końca 9 semestru studiów jednolitych magisterskich)

Uwaga!

Formularz podania o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej musi być uzupełniony przez studenta na komputerze podpisany  własnoręcznie.

Dziekanat nie będzie przyjmować podań uzupełnionych własnoręcznie.

Kroki:

1.Praca dyplomowa jest składana w wersji elektronicznej poprzez archiwizację w systemie APD;

2. student wprowadza do APD streszczenie, słowa kluczowe oraz tytuł pracy w j. angielskim;

3.student składa oświadczenie (tylko w  systemie APD );

4. student zapisuje dane pracy i przechodzi do kroku „dodawanie pliku”;

5.student przesyła do APD prace w pdf i przekazuje do zatwierdzenia przez opiekuna (promotora);

   Plik z pracą magisterską dyplomową umieszczony w systemie APD UKSW musi być nazwany wg. 

   systemu: Kod Wydziału-nr albumu –LIC/MAG ( W pracy dyplomowej logo UKSW może być użyte  tylko za zgodą Władz Uczelni);

6. promotor składa oświadczenie ( tylko w systemie APD) i akceptuje raport JSA;

7. promotor i recenzent uzupełniają treść recenzji i ocenę oraz zatwierdzają ją elektronicznie.

Student składa do dziekanatu następujące dokumentu:

1.wniosek o powołanie komisji ( wydruk z APD);

2. karta pracy dyplomowej podpisana tylko przez studenta;

3. Raport JSA;

4. karta praktyk jeżeli nie była wcześniej składana;

5. opłata za dyplom

6. życiorys zawodowy (wzór w zakładce wzory podań i egzaminy dyplomowe).

Studenci, którzy rozpoczęli lub wznowili  studia od 1.10.2019 (od roku akademicki 2019/20) nie wnoszą opłaty za dyplom. 

Od. 1.05.2020 r. dyplomy ukończenia studiów są wydawane na druku bez zdjęcia.

Studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu lub suplementu  w języku angielskim muszą złożyć wniosek o wydanie takich dokumentów. Wniosek taki najlepiej złożyć wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego.

Jeśli wniosek zostanie  złożony do dnia obrony to student nie wnosi opłaty, a jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie egzaminu dyplomowego  to należy uiścić należność za każdy dodatkowy egzemplarz ( 20 zł za odpis dyplomu i 20 zł za odpis suplementu).

Studenci, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed 1.10.2019 ( do roku akademickiego 2019/20) dokonują opłat za dyplom zgodnie z zawarta umową tj. 60 zł oraz za odpis w angielskim 40 zł

ŻYCIORYS ZAWODOWY

TEZY DO EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH