Przejdź do treści

Charakterystyka kierunku studiów

Studia I stopnia umożliwiają nabycie podstawowej wiedzy przyrodniczej i humanistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz rozszerzonej wiedzy zakresu wybranych zagadnień dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska. Absolwent studiów I stopnia rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko.

Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz jest przygotowany do tego, aby kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, administracji oraz w szkolnictwie – po dodatkowym ukończeniu specjalności nauczycielskiej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne). Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze. W związku z tym studenci kierunku mają możliwość całościowego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska, w której czynnik ludzki wydaje się być kluczowy i trudny do przecenienia.

Dodatkowymi atutami proponowanych studiów są: (1) możliwość realizacji nauczycielskiego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dającego uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej przedmiotu Przyroda; (2) możliwość uczestniczenia w zajęciach w j. angielskim w ramach proponowanej oferty wykładów monograficznych; (3) zajęcia terenowe prowadzone w kilku miejscach we współpracy z innymi instytucjami; (4) małe grupy ćwiczeniowe, umożliwiające indywidualną pracę ze studentem; (5) możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach (np. GIS; Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego); (6) możliwość włączenia się w badania naukowe prowadzone przez pracowników.        

Koncepcja kształcenia

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem jej aspektu przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Realizowany program kształcenia znajduje swoje odniesienie do Misji i Strategii Rozwoju UKSW, bowiem za jeden z priorytetowych kierunków i płaszczyzny badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz studentów uznano: „Człowiek i jego środowisko: środowisko naturalne i jego wpływ na życie człowieka oraz wpływ działalności ludzkiej na środowisko, zmiany klimatyczne, zagrożenia środowiskowe dla życia i zdrowia człowieka”.

Oferta edukacyjna na kierunku odpowiada także celom przyjętym we wspomnianym dokumencie, a w szczególności: zwiększaniu liczby studentów zagranicznych; rozszerzaniu oferty kształcenia w językach obcych; dostosowaniu programów studiów do bieżących i przyszłych trendów rynkowych. Ponadto realizowana koncepcja kształcenia nawiązuje do postulatów mobilności studentów i pracowników i współpracy z biznesem, otoczeniem społecznym i instytucjonalnym.        

 Główne cele kształcenia

  • uzyskanie wiedzy dotyczącej zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych i geologicznych zachodzących w przyrodzie, a także procesów biosfery, uwarunkowań geologicznych, geomorfologicznych i klimatycznych funkcjonowania przyrody oraz zjawisk i procesów meteorologicznych wraz z interpretacją danych       
  • uzyskanie wiedzy na temat rzeczywistości przyrodniczej świata jako zbioru wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych       
  • uzyskanie wiedzy o znaczeniu środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka oraz  o związkach między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi       
  • nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi metodami matematycznymi i statystycznymi do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych oraz przeprowadzania obserwacji i pomiarów w terenie i w laboratorium       
  • nabycie umiejętności interpretowania obserwacji oraz pomiarów i na ich podstawie wyciągania poprawnych wniosków, a także stawiania poprawnych hipotez dotyczących przyczyn zaistniałych sytuacji opartych na logicznych przesłankach        
  • nabycie umiejętności układania programów nauczania z zakresu edukacji środowiskowej oraz posługiwania się wiedzą z zakresu etyki w działalności związanej z ochroną środowiska       
  • nabycie umiejętności porozumiewania się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością       
  • wykształcenie postawy promowania zasad ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej i zdrowotnej        
  • wykształcenie postawy kierowania się wartościami i zasadami zrównoważonego rozwoju w gospodarce zasobami, a także podejmowania działań na rzecz innych ludzi w trosce o ich wszechstronny rozwój oraz o przyszłe pokolenia       
  • wykształcenie postawy gotowości do podejmowania pracy wykazującej inicjatywę i samodzielność oraz do efektywnego współdziałania w pracy zespołowej i pełnienia w niej różnych ról

Zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze

Mimo stosunkowo dużej liczby kierunków studiów z Ochrony Środowiska w Polsce istnieje wciąż zauważalne zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowane osoby mogące podejmować zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska w instytucjach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i edukacji.

O słuszności tej oceny, możliwościach zatrudnienia absolwentów i ich konkurencyjności na rynku pracy  świadczą wyniki finansowe uzyskiwane przez absolwentów kierunku, które wg danych z systemu ELA lokują ich na dość wysokich miejscach w stosunku do absolwentów tego kierunku z innych uczelni zarówno gdy chodzi o średnie miesięczne wynagrodzenie wśród pracujących w okresie pierwszego roku od uzyskania dyplomu, jak i w kryterium niskiego ryzyka bycia bezrobotnym. Opinię te potwierdzają interesariusze zewnętrzni.   

Związek z badaniami naukowymi

Wyniki prowadzonych badań wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, a ich efekty włączane są szczególnie w treści merytoryczne wykładów monograficznych, zajęć terenowych, seminariów dyplomowych i konwersatoriów, a także prezentowane na konferencjach naukowych organizowanych na UKSW, w których uczestniczą studenci kierunku.

Najlepsi studenci zapraszani są do udziału w badaniach realizowanych przez pracowników oraz mają okazję do realizacji swoich naukowych zainteresowań w ramach działalności Koła Naukowego Przyrodników w jednej z trzech sekcji. Studenci angażowani są także w organizację konferencji i spotkań naukowych.