Przejdź do treści

Charakterystyka kierunku studiów

Jednolite studia magisterskie umożliwiają uzyskanie wiedzy ogólnej z zakresu psychologii oraz pogłębionej wiedzy szczegółowej z wybranych zagadnień psychologicznych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej).

Jest w stanie szczegółowo analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, a także analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych.

Absolwent zna wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej. Rozumie i posiada wiedzę na temat nowoczesnej metodologii badań bazującej na zaawansowanej statystyce i aktualnej psychometrii. Posiada umiejętności w doborze narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych oraz ocenić wartość stosownych technik badawczych.

Potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych. Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Jest merytorycznie przygotowany do pracy w na stanowisku psychologa m.in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich tych instytucjach, w których zachodzi potrzeba diagnozy lub poradnictwa psychologicznego. Jest w stanie organizować szkolenia prezentujące problemy psychologiczne (m.in. analizować zagadnienia zdrowia, patologii, stresu). Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu psychologa.

Koncepcja kształcenia

Pierwsze trzy lata studiów obejmują przedmioty realizowane przez wszystkich studentów kierunku. Poszczególne przedmioty zostały włączone w tematyczne moduły zajęć, w ramach których student uzyskuje przygotowanie z zakresu: podstawowych umiejętności akademickich i psychologicznych; biologicznych podstaw psychologii; humanistycznego i społecznego kontekstu psychologii; metodologii ogólnej i statystyki; psychologii społecznej; różnic indywidualnych; procesów poznawczych; emocji i motywacji; psychologii osobowości; psychopatologii; psychologii międzykulturowej; psychologii religijności i duchowości; psychologii wychowawczej; psychologii małżeństwa i rodziny.

Program studiów w semestrach 7-10 realizowany jest w ramach jednej ze specjalności: Psychologia kliniczna i psychoterapia; Psychologia pracy i organizacji; Psychologia wspomagania rozwoju; Psychologia sądowa i penitencjarna. Dodatkowo studenci mogą także odbyć nauczycielskie przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Realizowany program kształcenia posiada swoje odniesienie do Misji i Strategii Rozwoju UKSW, bowiem za priorytetowe kierunki i płaszczyzny badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz studentów uznano m.in.: „Człowiek jako wartość; godność osobowa Człowieka”, „Człowiek jako podmiot kultury: twórczość ludzka we wszelkich wymiarach i jej funkcje kulturotwórcze”, „Człowiek a dobro wspólne”.

Oferta edukacyjna na kierunku odpowiada także celom przyjętym we wspomnianym dokumencie, a w szczególności: zwiększaniu liczby studentów zagranicznych; rozszerzaniu oferty kształcenia w językach obcych; dostosowaniu programów studiów do bieżących i przyszłych trendów rynkowych. Ponadto realizowana koncepcja kształcenia nawiązuje do postulatów mobilności studentów i pracowników oraz współpracy z biznesem, otoczeniem społecznym i instytucjonalnym.

Program kształcenia na kierunku nawiązuje także do Misji i Strategii Rozwoju WFCh, w której jest mowa o: umiędzynarodowieniu procesu kształcenia poprzez systematyczne zwiększanie oferty zajęć w językach kongresowych oraz wspieranie mobilności studentów i nauczycieli akademickich; kształtowaniu sylwetki absolwenta Wydziału w ramach poszczególnych kierunków studiów, w tym: kształtowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji osobowościowych zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, rynku pracy; indywidualizacji procesu kształcenia poprzez uelastycznienie programów kształcenia.

 Główne cele kształcenia

  • uzyskanie wiedzy na temat roli procesów psychicznych oraz praw ich rozwoju
  • uzyskanie wiedzy z zakresu metod interpretacji zmienności zachowań jednostkowych w kontekście społecznym i w zależności od zróżnicowanych struktur, instytucji i interakcji społecznych       
  • uzyskanie wiedzy o znaczeniu stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz wiedzy na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom       
  • uzyskanie wiedzy dotyczącej analizowania i interpretowania czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, oraz zapobiegania potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych   
  • nabycie umiejętności tworzenia opinii i sądów na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich       
  • nabycie umiejętności rozpoznawania problemów specyficznych dla różnych form uzależnienia oraz udzielania odpowiedniej pomocy psychologicznej       
  • nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania oddziaływania psychoprofilaktycznego i psychoedukacyjnego       
  • wykształcenie kompetencji do organizowania szkoleń prezentujących problemy psychologiczne oraz analizowania praktycznych zagadnień psychologicznych
  • wykształcenie kompetencji do udzielania pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej       
  • wykształcenie kompetencji sprzyjających otwartości i wchodzeniu w relacje z innymi osobami              

Zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze

Z uwagi na zachodzące we współczesnym społeczeństwie dynamiczne zjawiska i procesy dotyczące sfery psychicznej człowieka istnieje stale zwiększająca się potrzeba kształcenia osób mogących odpowiedzieć dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom na aktualne wyzwania natury psychologicznej. Osoby te mogą być zatrudniane na stanowisku psychologa m.in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich tych instytucjach, w których zachodzi potrzeba diagnozy lub poradnictwa psychologicznego. Ponadto, dzięki ukończonym studiom na kierunku, posiadają one niezbędna wiedzę, umiejętności i kompetencje, stanowiące podstawę do dalszej, specjalistycznej edukacji psychologicznej w zakresie m.in.: psychoterapii, branżowej pomocy psychologicznej, coachingu, trenerstwa rozwoju osobistego, pracy naukowej związanej z psychologią. Rynek pracy dla absolwentów kierunku obejmuje bardzo liczne i różnorodne miejsca i formy zatrudnienia, wyznaczone przez wielorakie potrzeby społeczne, charakteryzuje się stabilnością zatrudnienia oraz stosunkowo wysokimi zarobkami. Popularność psychologii w społeczeństwie oraz wzrastająca świadomość doniosłości tej problematyki sprzyja zainteresowaniu kandydatów na studia psychologią oraz sprawia, że pracodawcy poszukują pracowników, którzy mogą okazać się przydatni i kompetentni w zakresie zagadnień psychologicznych w związku z m.in.: zapotrzebowaniem na rozmaite szkolenia i kursy z zakresu różnych praktycznych aspektów psychologii; pożądaną stałą obecnością lub współpracą psychologa także z instytucjami niezajmującymi się bezpośrednio problematyką psychologiczną; użytecznością i skutecznością psychologii w rozmaitych obszarach aktywności społecznej, np. w biznesie, w wojskowości i w sporcie.

Związek z badaniami naukowymi

Wyniki prowadzonych badań wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, a ich efekty włączane są szczególnie w treści merytoryczne wykładów monograficznych, seminariów i ćwiczeń, a także prezentowane na konferencjach naukowych, w których uczestniczą studenci kierunku. Najlepsi studenci zapraszani są do udziału w badaniach realizowanych przez pracowników prowadzących zajęcia na kierunku. Tematyka prac dyplomowych jest związana z badaniami realizowanymi przez pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne.