Przejdź do treści

Studia Philosophiae Christianae  

Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem (do 2010 r. był to półrocznik) ukazującym się od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku – przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej.

Artykuły publikowane są głównie w języku polskim, a także w językach kongresowych. W serwisie na stronie czasopisma można znaleźć informacje o zawartości poszczególnych numerów, wraz ze streszczeniami rozpraw i artykułów. Udostępniamy też indeksy: autorów, dyscyplin filozoficznych i słów kluczowych.

Obecnie dostępne są dane o zawartości numerów wydanych od roku 2009. Pełne teksty tych numerów dostępne są w bazie CEEOL (po roku od publikacji wersji pierwotnej).Studia Philosophiae Christianae znalazło si w wykazie czasopsim MNiSzW i otrzymało 70 punktów w punktacji MEiN z  2021 roku.Czasopismo zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Więcej informacji: spch.uksw.edu.pl

Studia Psychologica  

Studia Psychologica to czasopismo prezentujące nowe, oryginalne analizy teoretyczne i empiryczne o charakterze psychologicznym. Jest ono otwarte na wymianę myśli psychologicznej, na polemiki i dyskusje stwarzające możliwość zrozumienia odmienności oraz specyfiki interpretacyjnej podejść reprezentowanych przez różnych autorów, prezentujących różne podejścia i dyscypliny psychologiczne.

Tym samym stanowi ono forum wymiany poglądów na dowolne, psychologicznie istotne tematy. Wprowadzony podział na artykuły empiryczne, przeglądowe, polemiczne oraz na recenzje lub sprawozdania, wskazuje na ogólny sposób porządkowania publikowanych artykułów.Studia Psychologica znalazło się w wykazie czasopism MNiSzW i otrzymało 20 punktów w punktacji MEiN z 2021 roku.

Więcej informacji: www.studia.psychologica.uksw.edu.pl

Studia Ecologiae et Bioeticae  

Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentują specyfikę, zasięg i rozwój prac naukowo-dydaktycznych Instytutu Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pomyślane jako rocznik, doczekały się one dotychczas wydania dziewięciu tomów, obejmujących problematykę ekologii człowieka, bioetyki i filozofii człowieka, prawa i zarządzania środowiskiem oraz edukacji ekologicznej.

Podstawowe działy czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae  zawsze uzupełniał dział Materiałów i Sprawozdań oraz Recenzji. Wszystkie tomy uwzględniały więc strukturę organizacyjną Instytutu Ekologii i Bioetyki w UKSW i tym samym wzmacniały przewodnią dla jego prac przesłankę metodologiczną, wskazującą na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej. U podstaw tej metodologii leży przekonanie, że problemy ochrony środowiska stanowią wyzwanie nie tylko dla specjalistów z zakresu różnych nauk przyrodniczych, ale także dla antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów, lekarzy, filozofów i teologów.

Studia Ecologiae et Bioeticae znalazło się w wykazie czasopism MNiSzW i otrzymało 40 punktów w punktacji MEiN z 2021 roku.Czasopismo zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Więcej informacji: www.seib.uksw.edu.pl

Zawartość poszczególnych tomów jest dostępna na stronach czasopism.

Możliwość zakupu czasopism: www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Zobacz także Platformę Czasopism UKSW