Przejdź do treści

§ 16 Regulaminu Studiów w UKSW w Warszawie

1. Uniwersytet, uwzględniając szczególne zainteresowania i uzdolnienia studentów, umożliwia im indywidualny dobór metod i form kształcenia. Jest on realizowany przez elastyczny system studiów oraz możliwość studiowania według indywidualnej organizacji studiów, zwanej dalej „IOS”.

2. Zgoda na indywidualną organizację studiów może zostać udzielona na:

  1. semestr (trymestr);
  2. rok akademicki;
  3. lub do czasu ukończenia studiów w przypadku studenta posiadającego aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz na wniosek studentki w ciąży lub studenta będącego rodzicem.

3. O indywidualną organizację studiów może zwrócić się student, który uzyskał średnią nie niższą 4,0 na roku poprzedzającym rok, w którym ubiega się o IOS i spełnił jeden z poniższych warunków:

1) charakteryzuję się wybitnymi osiągnięciami naukowymi;
2) podjęłam/-em studia na drugim kierunku studiów prowadzonych w Uniwersytecie;
3) uzyskałam/-em zgodę na wyjazd na stypendium zagraniczne;
4) posiadam cele zawodowe wymagające specjalistycznej wiedzy;
5) odbywam staż zawodowy zgodny z kierunkiem studiów;
6) prowadzę badania w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;
7) prowadzę działalność w organizacjach naukowych lub społecznych;
8) uczestniczę w reprezentacjach sportowych minimum na poziomie krajowym.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może zatwierdzić IOS na wcześniejszym etapie studiów.

5. Student ubiegający się o indywidualną organizację studiów powinien:

  1. zwrócić się do nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy o objęcie go opieką naukową;
  2. przedstawić do zatwierdzenia dziekanowi wniosek, którego wzór ustala Rektor, wraz z programem i planem zajęć ustalonym wspólnie z opiekunem naukowym.

6. Indywidualna organizacja studiów jest zatwierdzana przez dziekana, a kontrola jej realizacji jest prowadzona w tym samym trybie, co kontrola postępów w nauce pozostałych studentów.

7. Na wspólny wniosek studenta i opiekuna naukowego mogą być zgłaszane dziekanowi zmiany do toku studiów. Decyzję wprowadzającą zmiany podejmuje dziekan.

8. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji indywidualnej organizacji studiów dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji, zmianie lub cofnięciu zgody.

ZARZADZENIE-Nr-4.2024.pdf (uksw.edu.pl)

Wniosek o IOS

Wniosek o IOS dla osób niepełnosprawnych