Przejdź do treści

Działalność naukowa WFCh

Działalność naukowa WFCh obejmuje: prowadzenie badań naukowych, organizację konferencji naukowych, działalność wydawniczą, realizację projektów badawczych finansowanych z zewnątrz, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Aby sprostać wymogom i wyzwaniom współczesności, związanym z działalnością naukowo-badawczą, Wydział dąży do bycia jednostką naukową liczącą się nie tylko w skali krajowej, ale także w skali europejskiej i światowej. Dlatego usiłuje wykazywać się badaniami, które spełniają najwyższe standardy i wytyczające nauce nowe perspektywy oraz wspiera różnorodność badawczą, zabiegając jednocześnie o harmonijny rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z historii istnienia i sposobu funkcjonowania Wydziału oraz jego dotychczasowej tradycji i profilu prowadzonych badań.

Realizując tę misję Wydział promuje i realizuje zadania badawcze, które odznaczają się doniosłością, innowacyjnością i mają zastosowania praktyczne, poszukuje zadań interdyscyplinarnych oraz dąży do nawiązywania przez pracowników współpracy z pracownikami innych jednostek uczelnianych i ośrodków badawczych w kraju i za granicą.

Badania i działalność naukowa pracowników, doktorantów i studentów WFCh jest realizowana w ramach poszczególnych instytutów, katedr i centrów badawczych istniejących na Wydziale. Szczegółowe informacje na temat działalności naukowej można znaleźć na stronach poszczególnych instytutów, katedr i pracowników.

Przydatne informacje

Jednostki ogólnouniwersyteckie

Inne jednostki