Przejdź do treści

Filozofia (studia I stopnia)

Studia z filozofii na UKSW to nie tylko nauka, to przede wszystkim intelektualna przygoda oraz szansa na zmianę postrzegania, myślenia o świecie i samych sobie.

Charakterystyka kierunku studiów

Jesteś zainteresowany filozofią? Czytasz sporo publikacji z filozofii? Interesuje Cię jakiś konkretny temat albo konkretna dziedzina filozofii? Myślisz może nawet o studiach filozoficznych, ale boisz się, że prócz interesującego Cię tematu będziesz musiał brnąć przez setki nieciekawych godzin z innych przedmiotów? Jeżeli tak, to Instytut Filozofii UKSW przygotował rozwiązanie! Studia filozoficzne na UKSW są pomyślane tak, aby to student mógł dobierać sobie indywidualnie program pod kątem swoich własnych zainteresowań naukowych. Instytut Filozofii oferuje studia z filozofii pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie. Studia pierwszego stopnia obejmują kształcenie w podstawowych dyscyplinach filozoficznych, ontologii, etyki, historii filozofii, teorii poznania, itd.

Studia I stopnia

Specyfika studiów pozwala studentowi na wybór interesujących go wykładów na pierwszym lub drugim roku. Oprócz tego na drugim i trzecim roku student wybiera wykłady specjalistyczne (fakultatywne, monograficzne oraz konwersatoria) z zakresu dziedzin filozofii, które go interesują. Dzięki temu student sam decyduje o toku studiów, specjalizując się w wybranym kierunku. Bogata oferta wykładów kierunkowych jak i ogólnouczelnianych umożliwia mu zdobycie wiedzy zarówno ogólnej jak i szczegółowej. 

Praktyki „filozoficzne”

Oprócz tego student realizuje w trakcie swoich studiów praktyki kierunkowe, które pozwalają mu rozwinąć wybrane umiejętności i kompetencje. Praktyki są realizowane w radiu filozoficznym, w pracach w redakcji czasopism instytutowych albo podczas warsztatów dla uczniów szkół średnich. Studia na kierunku filozofia umożliwiają także zrobienie specjalizacji nauczycielskiej z zakresu filozofii oraz etyki. 

Wymiana krajowa i międzynarodowa

Studenci mogą korzystać z oferty programu MOST oraz ERASMUS (studia i praktyki zagraniczne), a także uczęszczać na wykłady profesorów zapraszanych z wielu uniwersytetów zarówno europejskich jak i amerykańskich.

Elastyczny program studiów

Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistyczny czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych. 

Dlaczego Instytut Filozofii UKSW

Instytut filozofii UKSW należy do najstarszych na UKSW. Wysoki poziom studiów potwierdza: 

 • kategoria A przyznana Instytutowi Filozofii jako naukowej jednostce badawczej;
 • pozytywna ocena programu kształcenia dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną;
 • certyfikat „Studia z Przyszłością”. 

Student wybierając studia z filozofii na UKSW ma możliwość spotkania niebanalnych wykładowców, którzy z jednej strony są specjalistami w różnych dyscyplinach filozoficznych i autorami uznanych prac naukowych, z drugiej zaś ludźmi pełnymi pasji i życzliwości, poświęconych dydaktyce i pracy ze studentami. 

Studia z filozofii na UKSW to nie tylko nauka, to przede wszystkim intelektualna przygoda oraz szansa na zmianę postrzegania, myślenia o świecie i samych sobie. 

Dane teleadresowe

Instytut Filozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa

e-mail: wfch@uksw.edu.pl
tel. +48 22 56 96 805 

Podcasty filozoficzne Instytutu Filozofii: https://www.spreaker.com/user/if_uksw
Radio filozoficzne Sed Contra: https://radio.filozoficzne.pl/ 
Facebook Filozoficzne_pl: https://www.facebook.com/filozoficzne
Facebook Radio Filozoficzne „Sed contra”: https://www.facebook.com/radio.filozoficzne 

Główne cele kształcenia

 • uzyskanie wszechstronnej znajomości i dogłębnego rozumienia roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury
 • uzyskanie wszechstronnej wiedzy i dogłębnego zrozumienia wybranych kierunków i stanowisk współczesnej filozofii w zakresie głównych subdyscyplin filozoficznych
 • uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat historycznego rozwoju wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii       
 • uzyskanie gruntownej znajomości metod interpretacji tekstu filozoficznego oraz profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych ukierunkowanych na dziedziny filozoficzne, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej dyscypliny filozoficznej i jej problematyki       
 • nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania praktyk badawczych oraz twórczego wykorzystywania wiedzy filozoficznej i metodologicznej w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji       
 • nabycie umiejętności precyzyjnego formułowania w mowie i na piśmie złożonych problemów filozoficznych, prób ich rozwiązań i krytycznych odniesień       
 • nabycie umiejętności językowych umożliwiajacych porozumiewanie się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród niespecjalistów       
 • nabycie umiejętności pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej, samodzielnego przygotowania i wygłoszenia prezentacji ustnej, poprowadzenia  dyskusji, organizowania procesu uczenia się innych osób       
 • wykształcenie postawy aktywnego uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych       
 • wykształcenie postawy świadomego kształtowania kultury i oddziaływania na jakość relacji międzyludzkich zgodnie z ogólnoludzkimi i powszechnymi wartościami   

Zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze

Mimo obiegowej opinii na temat trudności z uzyskaniem zatrudnienia przez absolwentów kierunków humanistycznych, zwłaszcza filozofii, wyniki monitoringu losów absolwentów prowadzone w ogólnopolskim system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych „ELA” oraz przez Biuro Karier UKSW wskazują na stosunkowo dużą łatwość w zdobyciu zatrudnienia przez absolwentów kierunku oraz na mały odsetek osób bezrobotnych i nie mogących przez dłuższy czas znaleźć pracy. Okazuje się bowiem, że absolwenci filozofii znajdują zatrudnienie w wielu instytucjach, które wprawdzie nie są wprost związane z tym kierunkiem studiów, ale poszukują pracowników kreatywnych, posiadających umiejętności logicznego, analitycznego i uporządkowanego myślenia, interpretowania danych i rozwiązywania sytuacji problemowych dzięki prawidłowej ocenie pozyskanych informacji oraz wszechstronnej wiedzy historycznej, kulturowej i społecznej, a także wiedzy z zakresu etyki i bioetyki.

Dlatego absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie m.in. w instytucjach finansowych, urzędach administracji publicznej, wydawnictwach, stowarzyszeniach i fundacjach, mediach i w szeroko rozumianej edukacji. O słuszności tej oceny, możliwościach zatrudnienia absolwentów i ich konkurencyjności na rynku pracy świadczą wyniki finansowe uzyskiwane przez absolwentów kierunku, które wg danych z systemu ELA lokują ich na dość wysokich miejscach w stosunku do absolwentów innych kierunków z dziedziny nauk humanistycznych.

Związek z badaniami naukowymi

Wyniki prowadzonych badań wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, a ich efekty włączane są szczególnie w treści merytoryczne wykładów monograficznych, seminariów przedmiotowych i seminariów dyplomowych, a także prezentowane na konferencjach naukowych, w których uczestniczą studenci kierunku. Najlepsi studenci zapraszani są do udziału w badaniach realizowanych przez pracowników prowadzących zajęcia na kierunku. Tematyka prac dyplomowych jest związana z badaniami realizowanymi przez pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne.