Promocja WFCh

Prestiżowa nagroda dla UKSW - Research Impact Leaders 2016

Sześć polskich uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie, zostało uhonorowanych nagrodami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016. Nagrody wręczył Jarosław Gowin wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas Gali konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 1 grudnia w Warszawie.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Naradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach (uwzględnianych w klasyfikacjach OECD): Life Sciences/Agricultural Sciences; Engineering and Technology; Humanities; Medical Sciences; Natural Sciences; Social Sciences. Zgodnie z Regulaminem Nagrody, brano pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. Uwzględniono tylko te uczelnie, których autorzy w okresie 2013-2015 legitymowali się co najmniej 30 publikacjami.

Laureatem Elsevier Research Impact Leaders Awards 2016  w dyscyplinie Humanities został Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - za cytowalność publikacji na światowym poziomie. Nagrodę odebrała prorektor, prof. dr hab. Anna Fidelus.

Czytaj więcej

Felietony dr Zuzanny Górskiej-Kanabus w portalu internetowym Aleteia Polska

Zapraszamy do lektury felietonów wykładowcy WFCh w Instytucie Psychologii, dr Zuzanny Górskiej-Kanabus, publikowanych w portalu internetowym Aleteia Polska.

http://pl.aleteia.org/author/zuzanna-gorska/

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Inspiracje chrześcijańskie w etyce"

Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016.

Autorzy opracowania zwracają uwagę na wielką różnorodność współczesnych form uprawiania etyki chrześcijańskiej. Monografia zawiera m.in. analizę relacji istniejącej między obrazem świata i przedzałożeniami etyki chrześcijańskiej oraz podejmuje problem uzasadnienia godności człowieka w świecie postmetafizycznym. Interesujące są także rozważania o powinności człowieka, której nie da się ustalić w sposób teoretyczny, ponieważ jest ona swego rodzaju idiomem postępowania. W niektórych przypadkach właściwe odczytanie kodu powinności może stać się źródłem czynów ponadobowiązkowych, chwalebnych, a nawet heroicznych, dzięki którym świat podąża w stronę dobra.

Filozofia w programie II Polskiego Radia z udziałem prof. R. Piłata

Zapraszamy do wysłuchania cyklicznych audycji pt. "Rachunek myśli" emitowanych w programie II Polskiego Radia z udziałem pracownika IF WFCh prof. Roberta Piłata, m.in.: Jak filozofia tłumaczy samotność?; Furia. Nieopanowan gniew okiem filozofa; "Próby" Montaigne'a, czyli czego uczą filozofowie: http://www.polskieradio.pl/8/5534

Wizyta studyjna pracowników CLP WFCh w Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 28 października 2016 roku pracownicy Instytutu Psychologii z Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW odbyli wizytę studyjną w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Centralne Laboratorium Psychologiczne IP UKSW reprezentowali: prof. dr hab. Jan F. Terelak (kierownik CLP) z zespołem Pracowni Psychologii Transportu: dr Moniką Małkiewicz (kierownik PTS), dr. Olafem Truszczyńskim, dr. Zdzisławem Kobosem oraz mgr. Dominikiem Gołuchem. Uczelnie przyjmującą reprezentował prof. dr hab. Inż. Tomasz L. Stańczyk (Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej i Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu) wraz z pracownikami naukowymi i naukowo-technicznymi.

Prof. dr hab. Jan F. Terelak i dr  Rafał S. Jurecki na tle dynamicznego symulatora samochodu Czytaj więcej

Nowa publikacja doktorantki IF WFCh

Jurata Bogna Serafińska, Logos i mit. Mit i logos, Wydawnictwo Armagraf, Krosno 2016 (Publikacja powstała dzięki stypendium z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS).

"Istota żałoby"

Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego "Istota żałoby" z udziałem pracownika IF WFCh, prof. dra hab. Roberta Piłata. (Program został wyemitowany w TVP Info 30.10.2016).

(kliknij powyżej, aby odtworzyć)

Medal dla pracownika IEiB dra Edwarda Grotta

Informujemy, że w dniu 25.10.2016 dr Edward Grott z Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę będącym nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikającą z pracy w służbie Państwa. W imieniu Prezydenta RP Medal wręczył Wicewojewoda Mazowiecki. Gratulujemy!

Nowa publikacja pod redakcją pracowników IEiB WFCh

Joshtrom Isaac Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (red.), RETURN TO THE ΟIKOS. Ways to Recover Our Common Home, LAS, Roma 2016, pp. 367.

Książka jest owocem międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w okresie od grudnia 2013 do października 2015 przez zespoły badawcze z IEiB WFCh i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. W publikacji znajdują się teksty autorstwa ośmiu pracowników IEiB.

Wizyta studyjna pracowników IEiB WFCh na Islandii

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz administracji UKSW odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (Dyrektor Instytutu), dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec, mgr Kamil Karaban; pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnie przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni D. Sigurðsson, prof. Björn Þorsteinsson (Rektor Uniwersytetu). Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej na instytucjonalną. Przedstawiecieli Uniwersytetu Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych, uznali, że perspektywa humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych.

Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach