Historia i współczesność Wydziału

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z całą uczelnią podejmuje dziedzictwo Akademii Teologii Katolickiej, na której był obecny od chwili jej powołania uchwałą Rady Ministrów z 2 sierpnia 1954 roku. Uchwała ta była jednym z działań skierowanych przeciwko Kościołowi katolickiemu, jakie podejmowały ówczesne władze PRL. Równocześnie usuwała ona bowiem Wydział Teologii Katolickiej z Uniwersytetu Warszawskiego, na którym był obecny od chwili jego powstania w 1816 roku. Podobnie ówczesna Rada Ministrów postąpiła z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, włączając go, mocą uchwały z 11 sierpnia 1954 roku, do ATK. Tak oto profesorowie filozofii wydziałów teologicznych obu uniwersytetów znaleźli się w gronie pierwszych wykładowców Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK, które z biegiem lat bogaciło się o nowe postacie wybitnych myślicieli i nauczycieli akademickich.

Zaszczytem dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW jest to, że w poczet swoich profesorów i wykładowców może zaliczyć m. in. ks. prof. Piotra Chojnackiego, ks. prof. Kazimierza Kłósaka, ks. prof. Józefa Iwanickiego, ks. prof. Józefa Szuletę, prof. Wiktora Wąsika, prof. Juliusza Domańskiego, prof. Bolesława Gaweckiego, ks. prof. Tadeusza Ślipko, ks. prof. Mariana Jaworskiego, kardynała i byłego metropolitę lwowskiego obrządku łacińskiego, ks. prof. Bronisława Dembowskiego, byłego biskupa włocławskiego, prof. Henryka Stonera, ks. prof. Mieczysława Lubańskiego, ks. prof. Szczepana Ślagę, prof. Andrzeja Półtawskiego, prof. Mieczysława Gogacza, ks. prof. Kazimierza Kloskowskiego, prof. Andrzeja Strzałeckiego, ks. prof. Józefa M. Dołęgę, ks. prof. Wojciecha Bołoza.

Przez długi czas Wydział Filozofii Chrześcijańskiej prowadził tylko jeden kierunek studiów. Była nim filozofia. W 1982 roku usamodzielniła się specjalność psychologiczna i został powołany drugi kierunek studiów - psychologia. W podobny sposób ze specjalności ekologii człowieka i bioetyki w 2002 roku wyodrębnił się trzeci kierunek studiów - ochrona środowiska, a w 2008 - biologia (obecnie na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku).

Obecnie w skład WFCh wchodzą dwa instytuty: Instytut Filozofii i Instytutu Psychologii. Instytut Ekologii i Bioetyki, istniejący od roku 2001 do roku 2019, w związku ze zmianami struktury WFCh został zastąpiony przez Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Pracuje w nich ok. 100 pracowników naukowo-dydaktycznych. Na poszczególnych kierunkach studiuje łącznie kilkuset studentów i doktorantów. Wydział współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi i pozanaukowymi oraz może poszczycić się licznymi osiągnięciami badawczymi i dydaktycznymi.

Poczet Dziekanów WFCh:

 • 1954/1955 - ks. prof. dr hab. Piotr Chojnacki
 • 1955-1958 - ks. prof. dr hab. Kazimierz Kłósak
 • 1958-1964 - ks. prof. dr hab. Piotr Chojnacki
 • 1964/1965 - ks. prof. dr hab. Józef Iwanicki
 • 1965-1977 - ks. prof. dr hab. Kazimierz Kłósak
 • 1977-1981 - ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko
 • 1981-1987 - ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański
 • 1987-1993 - ks. prof. dr hab. Bernard Hałaczek
 • 1993-1996 - ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga
 • 1996-1999 - prof. dr hab. Andrzej Strzałecki
 • 1999-2005 - ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga
 • 2005-2012 - ks. prof. dr hab. Jan Krokos
 • 2012-2019 - prof. dr hab. Anna Latawiec
 • 2019-2020 - prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński
 • od 1 września 2020 - ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

(Więcej informacji na temat historii WFCh zob.: "Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na ATK 1954-1999", red. J. Bielecki, J. Krokos, Warszawa 2001).

 


 

Aktualnie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej prowadzone są kierunki studiów:

 studia stacjonarne: 

 • Filozofia I stopnia

  • profil: ogólny
  • profil: Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (od 2 roku)
 • Filozofia II stopnia

  • profil: Etyka Więzi Międzyludzkich
  • profil: Filozofia Kultury, Religii i Polityki
  • profil: Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought (studia w j. angielskim)
  • profil: Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych
 • Psychologia (jednolite magisterskie)

  • specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości (od 3 roku)
  • specjalność: Psychologia Ogólna i Psychodiagnostyka (od 3 roku)
  • specjalność: Psychologia Pracy i Stresu (od 3 roku)
  • specjalność: Psychologia Rozwojowa i Wychowawcza (od 3 roku)
  • specjalność: Psychologia Sądowa i Penitencjarna (od 3 roku)
  • specjalność: Psychologia Zdrowia i Niepełnosprawności (od 3 roku)
 • Ochrona Środowiska I stopnia

  • profil: Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Ekologiczna (od 2 roku)
  • profil: Monitoring Środowiskowy i Technologie Środowiskowe (od 2 roku)
 • Ochrona Środowiska II stopnia

  • profil: Polityka Zgodności w Zarządzaniu Środowiskiem
  • profil: Monitoring Środowiskowy
  • profil: Sustainability Studies (studia w j. angielskim)

 studia niestacjonarne: 

 • Psychologia (jednolite magisterskie)

 studia podyplomowe: 

 • Filozofia i etyka

 • Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień

 • Bioetyka i prawo medyczne

 • Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych

 • Otwarty dialog i rozwoj sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego

 • Szkoła kreatywnych liderów

 • Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego

 studia doktoranckie (w ramach Szkoły Doktorskiej): 

 • ścieżka: Filozofia

 • ścieżka: Psychologia

*

Kierunek Filozofia uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2020).

*
Kierunek studiów Psychologia posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

*

Kierunek Ochrona Środowiska uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2019).

*

Kierunki studiów: Filozofia I, II, III stopnia (dr), Psychologia jednolite mgr, III stopnia (dr), Ochrona Środowiska I stopnia oraz studia podyplmowe: Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień, Bioetyka i Prawo Medyczne posiadają Certyfikat "Studia z Przyszłością"

*

Kierunek studiów Psychologia posiada certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia" (2016)

certyfikat specjalny "Laur Innowacji" (2017)

certyfikat specjalny "Laur Innowacji" (2019)

  

certyfikat specjalny "Premium" (2019)

oraz Europejski Certyfikat Psychologa

*

Kierunek studiów Filozofia II stopnia posiada certyfikat specjalny "Lider Innowacji" (2018)

 

*

Kierunek studiów podyplomowych: Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień posiada certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia" (2017)

*

Wydział uzyskał POZYTYWNĄ ocenę instytucjonalną i akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2013-2018

*

Wydział ma prawo do doktoryzowania i habilitowania z filozofii i psychologii

*

W ocenie parametrycznej MNiSzW za lata 2013-2016 Wydział uzyskał kategorię A

  

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach