Promocja WFCh

Pracownik IEiB wiodącym ekspertem IRENA

Informujemy, że pracownik IEiB, dr Krzysztof Biernat (prof. PIMOT), został powołany na wiodącego eksperta w zakresie technologii biorafineryjnych i biopaliw przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency - IRENA). Agencja ta skupia 145 krajów członkowskich w tym Polskę, a pretenduje do członkostwa kolejne 30 krajów. Zadaniem ekspertów (16 osób z całego świata) jest wybór projektów krajów rozwijających się do dofinansowania realizacji tych projektów w zakresie wykorzystania OZE, znacznymi kwotami będącymi w dyspozycji Agencji. Serdecznie gratulujemy!

Nowe publikacje WFCh

  • Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska, Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej, Liber Libri, Warszawa 2016.

więcej: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/30-szymanska

  • Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska, Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Liber Libri, Warszawa 2016.

więcej: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/29-grzybowski

Czytaj więcej

Nowe studia podyplomowe WFCh: Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych

Zapraszamy na studia podyplomowe „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” organizowane przez Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Studia adresowane są głównie do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Maksymalna liczba uczestników studiów podyplomowych to 30 osób.

Ogólna charakterystyka studiów:

Studia trwają 12 miesięcy, nowy cykl kształcenia rozpoczyna się w lutym. W każdym cyklu studiów przewidujemy 16 zjazdów (piątkowo-sobotnich). Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 254 godz., z czego: 80 godz. prowadzonych będzie w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW; 61 godz. prowadzonych będzie w formie treningów i warsztatów; 61 godz. w formie wykładów. Czytaj więcej

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentki i doktoranta WFCh

Studentka i doktorant WFCh otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Stypendium otrzymała Justyna Jastrzębska, studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich z psychologii oraz doktorant - Radosław Rogoza w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Serdecznie gratulujemy!

Prestiżowa nagroda dla UKSW - Research Impact Leaders 2016

Sześć polskich uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie, zostało uhonorowanych nagrodami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016. Nagrody wręczył Jarosław Gowin wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas Gali konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 1 grudnia w Warszawie.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Naradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach (uwzględnianych w klasyfikacjach OECD): Life Sciences/Agricultural Sciences; Engineering and Technology; Humanities; Medical Sciences; Natural Sciences; Social Sciences. Zgodnie z Regulaminem Nagrody, brano pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. Uwzględniono tylko te uczelnie, których autorzy w okresie 2013-2015 legitymowali się co najmniej 30 publikacjami.

Laureatem Elsevier Research Impact Leaders Awards 2016  w dyscyplinie Humanities został Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - za cytowalność publikacji na światowym poziomie. Nagrodę odebrała prorektor, prof. dr hab. Anna Fidelus.

Czytaj więcej

Felietony dr Zuzanny Górskiej-Kanabus w portalu internetowym Aleteia Polska

Zapraszamy do lektury felietonów wykładowcy WFCh w Instytucie Psychologii, dr Zuzanny Górskiej-Kanabus, publikowanych w portalu internetowym Aleteia Polska.

http://pl.aleteia.org/author/zuzanna-gorska/

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Inspiracje chrześcijańskie w etyce"

Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016.

Autorzy opracowania zwracają uwagę na wielką różnorodność współczesnych form uprawiania etyki chrześcijańskiej. Monografia zawiera m.in. analizę relacji istniejącej między obrazem świata i przedzałożeniami etyki chrześcijańskiej oraz podejmuje problem uzasadnienia godności człowieka w świecie postmetafizycznym. Interesujące są także rozważania o powinności człowieka, której nie da się ustalić w sposób teoretyczny, ponieważ jest ona swego rodzaju idiomem postępowania. W niektórych przypadkach właściwe odczytanie kodu powinności może stać się źródłem czynów ponadobowiązkowych, chwalebnych, a nawet heroicznych, dzięki którym świat podąża w stronę dobra.

Filozofia w programie II Polskiego Radia z udziałem prof. R. Piłata

Zapraszamy do wysłuchania cyklicznych audycji pt. "Rachunek myśli" emitowanych w programie II Polskiego Radia z udziałem pracownika IF WFCh prof. Roberta Piłata, m.in.: Jak filozofia tłumaczy samotność?; Furia. Nieopanowan gniew okiem filozofa; "Próby" Montaigne'a, czyli czego uczą filozofowie: http://www.polskieradio.pl/8/5534

Wizyta studyjna pracowników CLP WFCh w Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 28 października 2016 roku pracownicy Instytutu Psychologii z Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW odbyli wizytę studyjną w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Centralne Laboratorium Psychologiczne IP UKSW reprezentowali: prof. dr hab. Jan F. Terelak (kierownik CLP) z zespołem Pracowni Psychologii Transportu: dr Moniką Małkiewicz (kierownik PTS), dr. Olafem Truszczyńskim, dr. Zdzisławem Kobosem oraz mgr. Dominikiem Gołuchem. Uczelnie przyjmującą reprezentował prof. dr hab. Inż. Tomasz L. Stańczyk (Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej i Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu) wraz z pracownikami naukowymi i naukowo-technicznymi.

Prof. dr hab. Jan F. Terelak i dr  Rafał S. Jurecki na tle dynamicznego symulatora samochodu Czytaj więcej

Nowa publikacja doktorantki IF WFCh

Jurata Bogna Serafińska, Logos i mit. Mit i logos, Wydawnictwo Armagraf, Krosno 2016 (Publikacja powstała dzięki stypendium z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach