Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii

Dane ogólne:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii

STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia

DATA OTWARCIA KONKURSU: 30 sierpnia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2023 r.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Prowadzenie badań z zakresu psychologii osobowości lub różnic indywidualnych; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru metodologii i analiz w badaniach psychologicznych

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia

I. Warunki konkursu:

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:

– tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: doktor psychologii

– dorobek naukowy z zakresu psychologii, udokumentowany publikacjami w czasopismach z Impact Factor

– dorobek projektowy, w szczególności doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych lub realizacji projektów

– dorobek dydaktyczny i organizacyjny

II. Wymagane dokumenty:

1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem.

Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”

2) życiorys/CV;

3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego doktora psychologii

4) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego – w tym lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, udział w projektach naukowych, w tym w roli kierownika, a także wykaz zajęć dla studentów;

5) informacja o dorobku organizacyjnym;

6) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy;

7) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.

IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

V. Dokumenty należy składać do dnia 30 września 2023 w Sekretariacie Instytutu Psychologii,

ul. Wóycickiego 1/3 budynek 14; pokój 01,

01-938 Warszawa.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet  Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a profilowaniu.

31 sierpnia 2023