Przejdź do treści

Konkurs na stanowisko post-doc – SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl

*          *          *

Nazwa jednostki: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nazwa stanowiska: post-doc (1 stanowisko)

Wymagania:

Weryfikowane na podstawie nadesłanej aplikacji, przedstawionych dokumentów i publikacji naukowych.

Wymagania obligatoryjne:

 1. Stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia.
 2. Stopień naukowy doktora musi być uzyskany w podmiocie innym niż UKSW w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie; osoby, które uzyskały stopień doktora w UKSW mogą kandydować pod warunkiem odbycia co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w innym podmiocie oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora (okres 7 lat może być przedłużony w przypadkach dopuszczonych przez regulacje NCN).
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 4. Znajomość procesu publikacyjnego.
 5. Uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Wymagania nieobligatoryjne:

 1. Od 2 do 5 publikacji naukowych – artykułów naukowych lub rozdziałów w pracach zbiorowych – opublikowanych w międzynarodowych i ogólnopolskich prestiżowych wydawnictwach naukowych lub czasopismach specjalistycznych i związanych z tematyką zaplanowanych badań (Szkoła Lwowsko-Warszawska).
 2. Doświadczenie współpracy międzynarodowej.

Opis zadań:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post-doc będzie należeć m.in.:

 1. Przygotowanie dwóch publikacji naukowych w języku angielskim w zakresie zaplanowanych zadań badawczych ([1] Szkoła Lwowsko-Warszawska, w szczególności metoda opisu analitycznego: Twardowski, Czeżowski, Blaustein i inni, [2] psychologia humanistyczna, w szczególności Blaustein, Dilthey, Spranger i inni).
 2. Tłumaczenie wyboru tekstów Blausteina z języka polskiego na język angielski.
 3. Organizacja wydarzeń.
 4. Prezentowanie osiągniętych wyników podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 5. Udział w regularnych zdalnych spotkaniach zespołu badawczego i w stacjonarnych workshopach.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 11 – HS

Termin składania ofert: 20 sierpnia 2024, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na pełen etat na czas określony przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy (maksymalnie do 24 miesięcy); wynagrodzenie w wysokości: 10.000 PLN/mies. (kwota brutto brutto, obejmująca wszystkie koszty po stronie pracownika i pracodawcy).
 2. W okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
 3. W okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 4. Weryfikacja postępu prac przez kierownika projektu przed upływem 12 miesiącach pracy.
 5. Możliwość rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.

Dodatkowe informacje:

Informacja o projekcie: Post-doc będzie członkiem/nią zespołu badawczego kierowanego przez dra hab. Witold Płotkę, prof. ucz. w WFCh, UKSW w Warszawie przy realizacji 3-letniego projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Podstawowym celem projektu jest dyskusja nad dziedzictwem myśli Leopolda Blausteina, ucznia Kazimierza Twardowskiego i słuchacza wykładów Edmunda Husserla i Carla Stumpfa, w kontekście filozofii europejskiej. W projekcie dowodzi się, że oryginalny wkład tego myśliciela do tradycji filozoficznej jego czasów można w pełni dostrzec, gdy umieści się ją we właściwych kontekstach. Podjęte badania mają służyć określeniu tych kontekstów oraz nawiązań Blausteina do ważnych filozofów końca XIX i początku XX w. Streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-06-15poaz12/streszczenia/530917-pl.pdf

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny (max. 1 str.) w języku polskim lub angielskim.
 2. CV w jęz. polskim uwzględniające: dorobek naukowy kandydata/tki (w tym wykaz publikacji, historię zatrudnienia w instytucjach naukowych i udział w projektach badawczych oraz zakres wykonywanych obowiązków, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, udział w konferencjach naukowych) i inne informacje ważne ze względu na zakres zadań w projekcie.
 3. Od 2 do 5 publikacji (opublikowanych lub przyjętych do druku [wraz z zaświadczeniem]) w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
 4. Potwierdzenie uzyskania stopnia doktora (np. skan dyplomu doktorskiego).
 5. Podpisane oświadczenia (w formie skanu):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

……………………………

               podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji.

……………………………

               podpis

Postępowanie konkursowe:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami podmiotu, w którym realizowany jest projekt.

Konkurs będzie dwuetapowy. Na pierwszym etapie postępowania Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń kandydatów/ek na podstawie złożonych dokumentów w trzech kategoriach: (1) dorobek naukowy kandydata/ki, przy uwzględnieniu publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, (2) udział w projektach badawczych i udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą oraz (3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Na drugim etapie przewiduje się przeprowadzenie rozmowy z najwyżej ocenionymi (maksymalnie trzema) kandydatami/kami z pierwszego etapu konkursu.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/tki, Komisja Konkursowa rezerwuje prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej oraz prawo do nierozstrzygnięcia konkursu z powodu niezadowalających zgłoszeń. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 sierpnia 2024 r. (godz. 23:59) w formie elektronicznej na adres: w.plotka@uksw.edu.pl z dopiskiem w tytule: „Post-doc SONATA BIS”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 15 września 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Witold Płotka, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).

14 lutego 2024