Przejdź do treści

Klauzula sumienia dla wszystkich?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Klauzula sumienia dla wszystkich?” organizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

We współczesnych, pluralistycznych światopoglądowo i religijnie społeczeństwach nierzadki jest konflikt między przekonaniami jednostek a większościowym nurtem myślenia i postępowania oraz obowiązującym porządkiem prawnym. Możliwym sposobem rozwiązania tego konfliktu jest uznanie „sprzeciwu sumienia”: oparty na prawach człowieka szacunek dla odmowy wypełnienia przepisu prawa. Celem konferencji jest zbadanie filozoficznych (etycznych, filozoficznoprawnych) podstaw „sprzeciwu sumienia” i możliwości  przyznania tego uprawnienia przedstawicielom różnych zawodów. Wystąpienia nie powinny więc skupiać się na prawnym i praktycznym aspektom realizacji sprzeciwu sumienia, a raczej na jego fundamentalnym uzasadnieniu i określeniu ewentualnych granic stosowania. Dotąd przedmiotem publicznego dyskursu był sprzeciw sumienia przedstawicieli zawodów medycznych, ale można rozważać to zagadnienie w odniesieniu do innych profesji, np. możliwości odmowy udzielenia pomocy prawnej przez adwokata, realizacji konkretnego elementu programu wychowawczego przez pedagoga lub zamówienia w działalności gospodarczej.

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (ul Wóycickiego 1-3, bud. 23)

Termin konferencji: 12 czerwca 2024

Termin zgłaszania wystąpień: 6 maja 2024 (zgłoszenie winno zawierać tytuł referatu, streszczenie – do 150 słów – i dane Autora: imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, afiliacja; przewidywany czas wystąpień: 20 minut)

Adres kontaktowy (pytania i nadsyłanie zgłoszeń): j.meller@uksw.edu.pl

Opłata konferencyjna: 370 pln (obejmuje koszty organizacji konferencji wraz z obiadem dla prelegentów; nr konta i termin wpłat zostaną podane zakwalifikowanym prelegentom); uczestnictwo bierne jest bezpłatne

Przewidywana jest publikacja wystąpień w półroczniku „Studia Philosophiae Christianae” (numer 2/2024, 70 pkt.), po przejściu procedury recenzyjnej.

26 marca 2024