Konkursy

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Instytucie Psychologii

UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
STANOWISKO: adiunkt (etat dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia stresu, wspomaganie rozwoju, pomiar i diagnoza psychologiczna
 
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 czerwca 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 lipca 2021 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
 
Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii stres, wspomagania rozwoju, pomiaru psychologicznego i udział w projektach z tego obszaru
 
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
 
I. Warunki konkursu:
 
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy:
doktora w zakresie psychologii
- udokumentowany dorobek naukowy z zakresu:
psychologii stresu, wspomagania rozwoju lub pomiaru psychologicznego w czasopismach z listy MEiN, w tym co najmniej jeden artykuł z Impact Factor;
- udokumentowany dorobek dydaktyczny z zakresu zajęć z psychologii stresu oraz pomiaru psychologicznego; udokumentowane uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł pozauczelnianych dotyczących stresu lub pomiaru psychologicznego, w tym doświadczenie organizacyjne w realizacji projektów.
 
II.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach