Konkursy

Konkurs na stanowisko asystenta - Instytut Psychologii, Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia

Dane ogólne:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia
STANOWISKO: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia kliniczna
DATA OTWARCIA KONKURSU: 28 grudnia 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 stycznia 2023 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie badań z zakresu psychologii klinicznej oraz psychosomatyki; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii klinicznej i psychosomatyki.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia
 
Szczegóły - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
 
* * *
 
Hereby we announce call for applications for 1-person post-doc position within the research project SONATA BIS 11. Below one will find all required details.

Zamknięciu konkursu na stanowisko typu post-doc na okres 36 miesięcy przy realizacji projektu badawczego SONATA BIS 11

Informujemy o zamknięciu konkursu na stanowisko typu post-doc na okres 36 miesięcy przy realizacji projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Konkurs dotyczył 1 stanowiska. Komisja Konkursowa nie rekomendowała zgłoszonych kandydatur do zatrudnienia.

2 konkursy na stanowisko asystenta na kierunku psychologia

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
2 STANOWISKA: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: metodologia badań psychologicznych
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 października 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 listopada 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie badań z zakresu i z wykorzystaniem metodologii badań psychologicznych; publikacja wyników; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru analizy danych i metodologii.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: na zastępstwo
 
I. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
 
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: magister psychologii
 
- dorobek naukowy z zakresu psychologii, udokumentowany publikacjami naukowymi
 
- dorobek dydaktyczny – doświadczenie w  prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszaru analizy danych lub metodologii
 
- doświadczenie w realizacji projektów grantowych (wykonawca lub kierownik w projektach)
 
Opis szczegółowy: plik do pobrania

Konkurs na stanowisko adiunkta z kierunku psychologia

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: metodologia badań psychologicznych
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 października 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 listopada 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie badań z zakresu i z wykorzystaniem metodologii badań psychologicznych; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru statystyki, analizy danych i metodologii.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia
 
I. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
 
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: doktor
 
- dorobek naukowy z zakresu metodologii badań psychologicznych, udokumentowany publikacjami w czasopismach z Impact Factor, którego kandydat jest pierwszym autorem
 
- dorobek dydaktyczny i organizacyjny 
 
- doświadczenie w realizacji lub pisaniu projektów grantowych (np. z Narodowego Centrum Nauki)
 
Opis szczegółowy - plik do pobrania 

Rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta (SONATA BIS 11)

Zawiadamiamy o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Konkurs dotyczył stypendium przyznanego na 12 miesięcy. Komisja Stypendialna najwyżej oceniła aplikację mgra Rafała Lewandowskiego.

Konkurs na stanowisko doktorant / stypendysta w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof.

Konkurs na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof.

Konkurs - asystent (badawczo-dydaktyczny) Katedra Logiki

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Filozofii, Katedra Logiki
STANOWISKO: asystent 
DYSCYPLINA NAUKOWA:  filozofia (logika)
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA – 3 lata
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
 
Spełnienie warunków określonych w Ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz. 1365 z późn. zmianami) i w Statucie UKSW, posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalizacja w logice filozoficznej. Kandydat powinien posiadać zainteresowania i osiągnięcia naukowe z zakresu stosowania metod formalnych do języka naturalnego i języka filozoficznego, wyniki dotyczące zagadnień z zakresu filozoficznie motywowanych logik modalnych. Pożądana jest także aktywność w realizacji naukowych projektów badawczych, dorobek naukowy rokujący szybkie wszczęcie przewodu doktorskiego / postępowania habilitacyjnego, udokumentowana współpraca międzynarodowa. Ponadto, kandydat powinien posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie logiki filozoficznej, metodologii nauk, semiotyki logicznej. Oczekuje się także, aby kandydat miał kompetencje do prowadzenia zajęć przedmiotowych w języku angielskim.
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach